Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/inne-informacje/rekrutacja/
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2024/programme/SP-MBBAD/?from=org-unit:30070000

Zjazdy: sobota, co dwa tygodnie, 9:00-17:30

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Absolwent studiów zdobywa umiejętności samodzielnego opracowania skryptów AD dzieła sztuki, filmu, inscenizacji oraz napisów dla niesłyszących wspomagających udział w życiu społecznym i kulturalnym osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci do ogólnego kompletu dokumentów powinni również dołączyć list motywacyjny.

Program studiów