ZKJiG Badania 2023

Podsumowanie działań badawczych Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w roku 2023

Działania badawcze zakładu w 2023 roku w zakresie glottodydaktyki polonistycznej koncentrowały się na poszerzaniu współpracy międzynarodowej. Stały kontakt z Uniwersytetem Karola w Pradze oraz Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku zaowocował trzema grantami.

CENTRAL NETWORK

Dr Beata Katarzyna Jędryka oraz dr Marie Boccou Kestřánková z Uniwersytetu Karola w Pradze współpracują ze sobą od trzech lat. Efektem ich działań naukowych był udział dr B. K. Jędryki w dwóch granatach badawczych, których liderem był Uniwersytet Karola. W maju 2023 roku zakończono wspólny projekt w ramach programu CENTRAL NETWORK. W naukowym przedsięwzięciu brały udział następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Badaczki zajmowały się zagadnieniem podtrzymywania języków odziedziczonych wśród migrujących obywateli Polski, Czech oraz Węgier. Zebrany materiał badawczy prezentuje działania poszczególnych krajów na rzecz podtrzymywania języka ojczystego, w tym: formy wsparcia finansowego, formy kształcenia uczniów migrujących oraz organizacja ich procesu dydaktycznego. Dodatkowo starano się zgromadzić dane statystyczne dotyczące uczniów migrujących. Wyniki badań zostały udostępnione w formie podcastów.

 

4EU+ MINI-GRANTS

Tematyka języka polskiego jako odziedziczonego była także przedmiotem badań pilotażowych w projekcie Kształcenie uczniów uczących się języka dziedzictwa i uczniów uczących się drugiego języka: Różnice w podejściach, którego liderem był Uniwersytet Karola w Pradze. Polską stronę reprezentowała dr Beata Katarzyna Jędryka. Grant realizowany był w ramach mini projektów badawczych ze środków programu 4EU+. W lipcu odbyła się konferencja międzynarodowa, w której uczestniczyli badacze z Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona), Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu w Genewie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji dyskutowano na temat języka odziedziczonego, jego funkcji oraz dydaktyce. Eksperci zagłębili się w znaczenie praw człowieka w kontekście językowym oraz wielojęzyczności, podkreślając, jak te zasady są integralną częścią kształtowania krajowych i europejskich polityk językowych.

 

NAWA

We wrześniu po raz trzeci dr Beata Katarzyna Jędryka oraz mgr Samanta Busiło otrzymały międzynarodowy grant dydaktyczny w ramach programu Promocja języka polskiego. Projekt Studiuj po polsku! Badaj po polsku! – język polski do celów akademickich dla studentów i młodych naukowców z ukraińskich uczelni wyższych realizowany jest we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie. Celem działań jest praktyczna nauka polszczyzny do celów akademickich. Zagadnienie to nie jest popularne wśród glottodydaktyków, a według badań pilotażowych bardzo potrzebne, ponieważ pozwoli uczestnikom warsztatów językowych poczuć się pewniej w zawiłościach dyskursu akademickiego.