SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA

Specjalizacja glottodydaktyczna proponuje bogatą ofertę dydaktyczną. Przede wszystkim przygotowuje studentów do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego i wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą. Dodatkowo jej absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej (I stopień studiów) oraz gimnazjum i liceum (II stopień studiów).

Program specjalizacji glottodydaktycznej dostosowany jest do standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Studenci specjalizacji glottodydaktycznej zdobywają wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a przede wszystkim w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (także jako języka specjalistycznego) oraz kultury polskiej. W trakcie zajęć poznają nowe metody i techniki efektywnego uczenia oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Ważnym elementem jest zapoznanie studentów z zasadami planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka i przygotowania właściwych materiałów dydaktycznych. Program specjalizacji obejmuje także takie zagadnienia, jak podstawy lingwistyki stosowanej, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie, których studenci zapoznają się z technikami nauczania wymowy i intonacji, zasad ortografii i gramatyki.

Program specjalizacji glottodydaktycznej na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012/2013


czytaj całość ...

Program specjalizacji glottodydaktycznej na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęłi studia w 2012/2013 roku i później


czytaj całość ...

Moduł specjalizacji glottodydaktycznej na studiach II stopnia, program i plan


czytaj całość ...

Korekta specjalizacji glottodydaktycznej obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018


czytaj całość ...

Opis przedmiotów


1. Pedagogika
Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym.
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii

2. Psychologia
Program: Podstawowe pojęcia psychologiczne. Co to jest rozwój, zmiana rozwojowa, proces rozwojowy. Rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny. Rozwój mowy. Uczenie się - podstawowe procesy. Motywacja i wspomaganie motywacji do uczenia się. Zaburzenia rozwoju. Uzależnienia. Trudności wychowawcze. Warunki efektywnej pracy dydaktycznej. Współpraca z rodzicami.

3. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Uwaga uczestników zajęć skupia się na psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach rozwoju człowieka – analizowanych w kontekście organizacji procesów nauczania i mechanizmów uczenia się, zwłaszcza w perspektywie edukacji polonistycznej. Poznanie podstaw wiedzy o rozwoju poznawczym, językowym, emocjonalnym i fizycznym człowieka, w tym o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, a także o zaburzeniach rozwoju oraz procesach pamięciowych, stylach uczenia się i metodach nauczania umożliwia uczestnikom zajęć dostrzeżenie w uczniu osoby o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, które należy dogłębnie poznać i brać pod uwagę w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka polskiego.

4. Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora języka polskiego jako obcego
- Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego
- Czynniki wpływające na proces uczenia się
- Nauczyciel języka polskiego jako obcego
- Autonomia uczącego się
- Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego jako obcego
- Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego- konspekt lekcji
- Przygotowanie kursu języka- programy nauczania
- Język polski poza granicami kraju
- Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
- Słownictwo a kompetencja komunikacyjna
- Słownictwo a sprawności językowe
- Gramatyka w nauczaniu języka polskiego
- Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych
- Zależności między sprawnościami.
- Testy językowe, ich rodzaje. Kryteria poprawności testu językowego.

5. Gramatyka funkcjonalno-kontrastywna
1. Poziomy normy językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2 godz.).
2. System fonetyczny współczesnego języka polskiego. Wymowa spółgłosek i samogłosek – norma i uzus (2 godz.).
3. System fonetyczny współczesnego języka polskiego. Prozodia – norma i uzus (2 godz.).
4. Fleksja imienna i werbalna współczesnej polszczyzny. Paradygmaty i osobliwości (2 godz.).
6. System syntaktyczny współczesnej polszczyzny. Konstrukcje regularne i dewiacyjne - wypowiedzenia pojedyncze (2 godz.).
7. System syntaktyczny współczesnej polszczyzny. Konstrukcje regularne i dewiacyjne - wypowiedzenia złożone (2 godz.).
8. System leksykalny współczesnej polszczyzny. Internacjonalizmy i zapożyczenia (2 godz.).
9. Frazeologia potoczna i oficjalna (medialna) we współczesnej polszczyźnie (1 godz.).

6. Język polski poza granicami kraju
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z metodami badania polszczyzny poza granicami kraju, podstawowymi pojęciami (np. dialekt polonijny, bilingwizm, kontakt językowy) oraz językiem różnorodnych zbiorowości polonijnych.

7. Język polski jako drugi
Przedmiotem wykładu jest omówienie sytuacji języka polskiego jako drugiego (genetycznie i/lub funkcjonalnie) oraz psycho- i socjolingwistycznych uwarunkowań przyswajania języka polskiego w warunkach dwu-, wielojęzyczności poza granicami Polski przez młode pokolenie cudzoziemców, a także warunki instytucjonalno-prawne nauczania-uczenia się języka polskiego poza granicami kraju oraz w kraju (dla cudzoziemców)

8. Język polski jako obcy - warsztaty
Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego oraz elementów leksykologii, stylistyki i pragmatyki językowej w sposób przydatny dla lektora, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Wzbogacające tok wykładu elementy gramatyki kontrastywnej mają wskazać na najczęstsze trudności jakie cudzoziemcy – przedstawiciele różnych grup językowych - napotykają w procesie przyswajania języka polskiego.

9. Emisja głosu
Celem spotkań jest uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na głos postrzegany jako element struktury psychofizycznej człowieka. Zajęcia koncentrują się na odkrywaniu niepowtarzalnego, właściwego każdej osobie piękna naturalnego głosu; służą poszerzeniu możliwości wokalnych, zwiększają świadomość ciała, poprawiają technikę mowy i wyrazistość wypowiedzi, kształcą umiejętności w zakresie przezwyciężania złych nawyków emisyjnych oraz uczą, jak chronić narządy mowy. Techniki relaksacyjne, praca z ciałem, masaż, śpiew i ruch sprawiają, że głos staje się mocniejszy i dźwięczniejszy. Ćwiczenia mają również charakter terapeutyczny, uczą samoświadomości i samoakceptacji.

10. Programy i podręczniki polonistyczne
Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi programami i podręcznikami do języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem spotkań jest wykształcenie umiejętności oceniania programów i podręczników. Punkt wyjścia stanowi rozmowa na temat istoty reformy edukacji z 2008 r. oraz analiza obowiązujących podstaw programowych dla II i III etapu edukacji (wydobycie głównych założeń merytorycznych tychże oraz istotnych różnic między nimi). Podczas zajęć ustala się istotne właściwości programu nauczania i podręcznika szkolnego oraz analizuje, porównuje i ocenia – pod względem wartości merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej i samokształceniowej – wybrane programy nauczania i podręczniki polonistyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

11. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (część językowa)
Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w gimnazjum. W trakcie zajęć omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane umiejętności potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem świadomości językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na II i III etapie edukacji.


12. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (część literacka)
Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia językowego i literacko-kulturowego w szkole podstawowej i gimnazjum; rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum.

13. Testowanie i certyfikacja
- Ogólne wiadomości na temat systemu certyfikacji JPJO (historia, stan obecny, statystyki; co daje certyfikat) – 1h. Egzamin certyfikatowy – przebieg, kształt (sprawności) – 1h.
- Standardy wymagań egzaminacyjnych (dla poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2) na tle Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – 2h.
- Typy zadań certyfikatowych
- Ćwiczenia – tworzenie zadań certyfikatowych (poszczególne poziomy i sprawności).

14. Podstawy lingwistyki stosowanej
15. Metodyka języka polskiego jako obcego (języki specjalistyczne)
16. Wiedza o kulturze. Metodyka nauczania kultury
17. Korekta logopedyczna
18. Multimedia w dydaktyce nauczania języka polskiego jako obcego