SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA

Specjalizacja glottodydaktyczna proponuje bogatą ofertę dydaktyczną. Przygotowuje studentów do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego i nauczyciela języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej. Jej absolwenci uzyskują jednocześnie kwalifikacje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej (I stopień studiów) oraz liceum (kontynuacja specjalizacji nauczycielskiej, II stopień studiów).

Program specjalizacji glottodydaktycznej dostosowany jest do standardu kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku.

Studenci specjalizacji glottodydaktycznej zdobywają wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a także w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. W trakcie zajęć poznają nowe metody i techniki efektywnego uczenia oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Ważnym elementem jest zapoznanie studentów z zasadami planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka i przygotowania właściwych materiałów dydaktycznych. Program specjalizacji obejmuje także takie zagadnienia, jak podstawy lingwistyki stosowanej, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie, których studenci zapoznają się z technikami nauczania wymowy i intonacji, zasad ortografii, gramatyki oraz leksyki.

Programy obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Program specjalizacji glottodydaktycznej na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012/2013


czytaj całość ...

Program specjalizacji glottodydaktycznej na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęłi studia w 2012/2013 roku i później


czytaj całość ...

Korekta specjalizacji glottodydaktycznej obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018


czytaj całość ...

Opis przedmiotów

Blok zajęć nauczycielskich:

1. Pedagogika dla nauczycieli

2. Psychologia dla nauczycieli, Psychologia, Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

3. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

4. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

5. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

6. Emisja głosu i technika mowy

Blok zajęć glottodydaktycznych

7. Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora języka polskiego jako obcego

Studenci poznają na tych zajęciach zagadnienia związane z rozwijaniem kompetencji kulturowych, pedagogiką międzykulturową, edukacją spersonalizowaną i rozwojem zawodowym lektora języka polskiego jako obcego.

8. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego oraz elementów leksykologii, stylistyki i pragmatyki językowej w sposób przydatny dla lektora, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Wzbogacające tok wykładu elementy gramatyki kontrastywnej mają wskazać na najczęstsze trudności jakie cudzoziemcy – przedstawiciele różnych grup językowych - napotykają w procesie przyswajania języka polskiego.

9. Język polski jako obcy (ćwiczenia)

Studenci zapoznają się z wymaganiami na poszczególne poziomy znajomości języka polskiego jako obcego (leksyka, gramatyka, tematy, sytuacje, funkcje komunikacyjne) oraz programami nauczania. Poznają również historię standaryzacji nauczania języków obcych w Europie i Polsce.

10. Metodyka języka polskiego jako obcego

Zajęcia są poświęcone następującym zagadnieniom:

 • Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego
 • Czynniki wpływające na proces uczenia się
 • Nauczyciel języka polskiego jako obcego
 • Autonomia uczącego się
 • Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego- konspekt lekcji
 • Przygotowanie kursu języka- programy nauczania
 • Język polski poza granicami kraju
 • Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Słownictwo a kompetencja komunikacyjna
 • Słownictwo a sprawności językowe
 • Gramatyka w nauczaniu języka polskiego
 • Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych
 • Zależności między sprawnościami.
 • Testy językowe, ich rodzaje. Kryteria poprawności testu językowego.

11. Język polski jako obcy – warsztaty

Celem zajęć związanych z Metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, jest praktyczne przygotowanie studentów do tworzenia scenariuszy zajęć z języka polskiego jako obcego, ćwiczeń rozwijających sprawności językowe i znajomość gramatyki oraz leksyki, a także prowadzenia zajęć.

12. Testowanie i certyfikacja języka polskiego jako obcego

Przedmiot zapoznaje z ogólnymi wiadomościami na temat systemu certyfikacji JPJO (historia, stan obecny, statystyki; co daje certyfikat), przebiegiem i kształt egzaminu, standardami wymagań egzaminacyjnych (dla poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2) na tle Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci poznają typy zadań certyfikatowych oraz ćwiczą ich tworzenie (poszczególne poziomy i sprawności).

13. Język polski poza granicami kraju

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z metodami badania polszczyzny poza granicami kraju, podstawowymi pojęciami (np. dialekt polonijny, bilingwizm, kontakt językowy) oraz językiem różnorodnych zbiorowości polonijnych.

14. Język polski jako język drugi

Przedmiotem wykładu jest omówienie sytuacji języka polskiego jako drugiego (genetycznie i/lub funkcjonalnie) oraz psycho- i socjolingwistycznych uwarunkowań przyswajania języka polskiego w warunkach dwu-, wielojęzyczności poza granicami Polski przez młode pokolenie cudzoziemców, a także warunki instytucjonalno-prawne nauczania-uczenia się języka polskiego poza granicami kraju oraz w kraju (dla cudzoziemców).

15. Podstawy lingwistyki stosowanej

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystaniem koncepcji psycholingwistycznych, neurolingwistycznych, kognitywistycznych, socjolingwistycznych i pragmalingwistycznych w dydaktyce języka polskiego jako obcego/drugiego.

16. Teoretyczne założenia opracowywania materiałów glottodydaktycznych

Studenci poznają zasady opracowywania i ewaluacji podręczników glottodydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dla różnych poziomów zaawansowania.

17. Opracowywanie i redakcja materiałów glottodydaktycznych

Przedmiot, będący kontynuacją Teoretycznych założeń opracowywania materiałów glottodydaktycznych, skupia się na praktycznym tworzeniu podręczników glottodydaktycznych.