SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA

Charakterystyka projektu, jego cele i złożenia

Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów I stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Celem kształcenia specjalizacyjnego jest rozwijanie umiejętności przekładu tekstów różnego typu, przede wszystkim tekstów literackich, z języka obcego na język polski. Uczestniczący w zajęciach specjalizacji studenci będą mieli możliwość nabycia umiejętności i sprawdzenia swoich predyspozycji w zakresie:
 • przekładu standardowych tekstów użytkowych (niewymagających znajomości terminologii specjalistycznej), tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych,
 • przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce,
 • przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych: dialogów filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych,
 • oceny i recenzji tłumaczenia,
 • rewizji i korekty tłumaczenia.

Zadaniem specjalizacji jest intensywne kształcenie umiejętności pisania w języku polskim.

Analiza historii polskich przekładów literatury światowej wskazuje, że doniosłą rolę w przyswajaniu polszczyźnie literatur obcych odegrali poloniści. Ich wkładu w tłumaczenie arcydzieł literatury światowej nie sposób przecenić; wystarczy wymienić utytułowanych tłumaczy - absolwentów polonistyki, którą ukończyli między innymi: Rober Stiller, Stanisław Barańczak, Julian Stryjkowski, Witold Dąbrowski, Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Leszek Engelking, Danuta Cirlić-Straszyńska, Ewa Wieleżyńska czy Jacek Dehnel. Jest godne podkreślenia, że wielu ważnych (a nawet należących do ścisłej czołówki najważniejszych, jak Stiller) tłumaczy literatury światowej wywodziło się z grona absolwentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Karcie tłumacza Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, umiejętność tłumaczenia jest „sztuką wymagającą specjalnego kształcenia i wiedzy wykraczającej poza samą znajomość języków”. Pozostałe niezbędne kompetencje tłumacza – zwłaszcza tłumacza literatury pięknej – obejmują wiedzę z dziedziny literaturoznawstwa (historii literatury i poetyki), rozbudowany warsztat interpretacji tekstu, orientację w szeroko rozumianej wiedzy o kulturze, a także praktyczne umiejętności w zakresie pisania w języku ojczystym, z uwzględnieniem wiedzy o stylach współczesnej polszczyzny i pragmatycznych aspektach komunikacji językowej.

Wskazane wyżej kompetencje, niezbędne w pracy tłumacza tekstów obcych na język polski, integralnie wiążą specjalizację z programem kształcenia polonistycznego.

Sylwetka kandydata i zasady rekrutacji; minimalna liczba uczestników

Słuchaczami specjalizacji mogą zostać studenci filologii polskiej, którzy udokumentują dobrą znajomość jednego z pięciu wymienionych wyżej języków obcych. Wymaganym poziomem kompetencji językowej jest poziom B2, potwierdzony:

 • uzyskanym certyfikatem (lista honorowanych certyfikatów jest dostępna na stronie Szkoły Języków Obcych UW)
 • egzaminem zdanym w Szkole Języków Obcych.

Wymagany certyfikat można uzyskać w toku specjalizacji; nie jest wymagane przedstawienie certyfikatu w momencie zapisu na specjalizację.

Charakterystyka poziomu biegłości językowej B2

Zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego, osoba znająca język obcy na poziomie B2 ma między innymi wskazane niżej kompetencje w zakresie rozumienia języka obcego:

 • rozumie współczesną prozę literacką,
 • czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów świata współczesnego, rozpoznając stanowiska autorów i ich poglądy,
 • rozumie (zarówno w języku pisanym, jak i mówionym) dłuższe wypowiedzi o charakterze wykładu; jest w stanie zrekonstruować porządek wywodu zawarty w tych tekstach;
 • rozumie teksty kultury (filmy, programy telewizyjne), o ile są one osadzone w rzeczywistości współczesnej i posługują się standardową odmianą języka.

Przebieg studiów

Zajęcia specjalizacji zawodowej trwają cztery semestry i odbywają się na drugim i trzecim roku studiów I stopnia. Wymagane jest zaliczenie przedmiotów opisanych w zamieszczonym poniżej programie studiów, a ponadto:

 • do zaliczenia specjalizacji niezbędne jest zrealizowanie praktyk zawodowych, związanych z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności objętych programem studiów,
 • studentom rozpoczynającym specjalizację i znających język obcy na poziomie B2 zaleca się uczestniczenie w lektoracie tego samego języka obcego na poziomie zaawansowanym (C1), dostępnym w ofercie Szkoły Języków Obcych.

Praktyki zawodowe

Studenci specjalizacji translatorskiej mogę realizować praktyki w biurach tłumaczeń, wydawnictwach oraz innych instytucjach i stowarzyszeniach. Przykładowo, w roku 2020 studenci w ramach praktyk w stowarzyszeniu Odkrywamy Bliskie Historie przetłumaczyli książkę So You Can Tell (Abyś mogła opowiedzieć), która ukazała się drukiem i jest dostępna między innymi tutaj.

Program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020


Program studiów specjalizacji translatorskiej


czytaj całość ...