POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE UW

Wydział Polonistyki

Instytut Polonistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW (PSLog) jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód logopedy. PSLog przygotowuje do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi w placówkach oświaty, kultury i służby zdrowia. Zajęcia trwają dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słuchacze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne, organizowane przez Studium w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach specjalistycznych, słuchacze odbywają w małych grupach w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Suma zajęć na studiach to 600 godzin zajęć audytoryjnych oraz 100 godzin praktyk.

 

Siedziba PSLog UW

Centrum Logopedyczne IPS

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

sekretariat: piętro II, pok. 209

telefon: 22 55 20 327

e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

 

Kierownik PSLog UW: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Joanna Zawadka

 

Sekretariat PSLog jest czynny:

• w lipcu we wtorki i środy w godz. 9.00–15.00

• w dn. 1–17 sierpnia we wtorki i środy w godz. 9.00–15.00

• w dn. 20–31 sierpnia: sekretariat nieczynny

W pozostałe dni sekretariat PSLog nieczynny. Prosimy o kontakt mailowy (pslog.polon@uw.edu.pl).

 

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Tryb studiów: zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne 2 razy w miesiącu, praktyki logopedyczne w dni powszednie (ok. 8–10 dni w roku akademickim)

Czas trwania: 4 semestry

Czesne: 2000,00 zł za semestr

Limit miejsc: 60 osób

 

Termin składania dokumentów: 23 lipca–31 sierpnia 2018 r.

Termin rejestracji w IRK: 23 lipca–31 sierpnia 2018 r.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 8 września 2018 r., ul. Karowa 20, sala 211 (piętro II).

 

Zasady kwalifikacji

1) Kandydat musi spełniać poniższe kryteria:

a) Mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie.

b) Zarejestrować się na studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW przez system IRK UW:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/catalogue/programme/SP-PSLOG/

c) Złożyć wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym (Pobierz kwestionariusz i podanie);

• dwa zdjęcia (6,5 x 4,5 cm);

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem (w przypadku zmiany nazwiska skrócony odpis aktu małżeństwa);

• zaświadczenie od foniatry lub lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy;

• audiogram (wynik badania słuchu)

 UWAGA: Sekretariat PSLog UW nie wydaje skierowań na badania lekarskie.

d) Uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. Na sprawdzian predyspozycji składa się:

• swobodna rozmowa z kandydatem;

• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;

• wymawianie wyrazów i głosek.

2) Jeśli liczba Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Kryteria oceny Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej

1) Wymowa Kandydata:

a) Ocena ogólna:

• tempo i płynność mówienia;

• fonacja;

• kontakt wzrokowy;

• warunki twarzowo-zgryzowe;

• stan uzębienia;

• cechy regionalne i środowiskowe.

b) Ocena szczegółowa wymowy:

• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);

• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);

• spółgłosek ustnych (nosowanie);

• samogłosek;

• głoski [r] (rotacyzm).

2) Umiejętności: badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]:

• słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);

• silnych (2–3) demonstracje;

• autokontrola w lusterku.

 

Kandydaci:

• będący bezpośrednio po poważnych zabiegach dentystycznych i/lub ortodontycznych;

• noszący aparat ortodontyczny;

• mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie;

• mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny;

• nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego;

• realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi;

• prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową;

• mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oznacza to, że w momencie przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów w PSLog.

 

Kandydaci powinni dostarczyć wymagane dokumenty:

a) listem poleconym pod adresem:

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

b) lub osobiście do sekretariatu Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW: ul. Karowa 20, pokój 209 (piętro II). Sekretariat czynny w terminie od 16 lipca do 17 sierpnia we wtorki i środy w godz. 9.0015.00. Telefon: 22 552 03 27.

Ramowy program zajęć PSLogNazwa przedmiotu Semestr Wykład Konw. Ćwicz. Razem Egzamin
I. Podstawy medyczne            
Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu I 15     15  
Neurologia dziecięca I 10     10  
Ortodoncja I 10     10  
Audiologia I 10     10  
Psychiatria dziecięca III 10
    10  
Foniatria III/IV  5 30   35 Tak
Razem dla słuchacza:   60 30   90
 
             
II. Podstawy psychologiczne            
Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka I 30     30 Tak
Neuropsychologia III 20     20  
 Psycholingwistyka II 10     10  
Razem dla słuchacza:   60     60  
             
III. Podstawy lingwistyczne            
Fonetyka artykulacyjna I 20     20 Tak
Fonetyka akustyczna i audiologiczna   II 15     15 Tak
Fonetyka audytywna i wizualna II 5     5  
Ortofonia I 5     5  
Grafetyka I 5
    5
 
Fonologia języka polskiego II 10     10  
Gramatyka normatywna II 25     25 Tak
Dialektologia II 5     5  
Rozwój językowy dziecka II 15     15 Tak
Razem dla słuchacza:   115     115  
             
IV. Logopedia            
Wstęp do logopedii I 10     10  
Klasyfikacje form zaburzeń mowy II 5     5  
Zaburzenia mowy (1): Dyslalia
II 25     25  
Zaburzenia mowy (2): Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu II 5     5  
Zaburzenia mowy (3): Jąkanie II 25     25
Tak
Zaburzenia mowy (4): Afazja III 20     20 Tak
Zaburzenia mowy (5): Dyzartria III 10     10 Tak
Zaburzenia mowy (6): Dysglosja III 10     10
Zaburzenia mowy (7): Alalia III 10     10
Zaburzenia mowy (8): Autyzm III   10   10
Dysleksja i dysgrafia III 10 15   25  
Surdologopedia III/IV 15     15 Tak
Tyflopedagogika IV 5     5  
Dysfagia III/IV 10     10  
Niewerbalne systemy komunikacji IV   10   10  
Testy psychologiczne i językowe III   10   10  
Metodyka logopedyczna III 20     20 Tak
Profilaktyka logopedyczna I 20
    20
Tak
Postępowanie psychoterapeutyczne I/II   10   10  
Autokorekcja I     15 15 Tak
Emisja głosu I   5 10 15  
Wstęp do praktyk I 5     5  
Warsztat logopedy I/II     15 15  
Seminarium dyplomowe IV   30   30  
Razem dla słuchacza:   205
90 40
335  
RAZEM:   430 120 40
590  

Oprócz zajęć audytoryjnych, w ciągu 2 lat studiów, odbędzie się dodatkowo 90 godzin zajęć praktycznych w placówkach oświatowych i podległych służbie zdrowia.
Suma zajęć na studiach: 590 + 90 = 680 godzin