POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE

Wydział Polonistyki

Instytut Polonistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne (PSLog) jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód logopedy. PSLog przygotowuje do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi w placówkach oświaty, kultury i służby zdrowia. Zajęcia trwają dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słuchacze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne, organizowane przez Studium w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach specjalistycznych, słuchacze odbywają w małych grupach w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Suma zajęć na studiach: 680 godzin.

 

Siedziba PSLog

Centrum Logopedyczne IPS

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

sekretariat: piętro II, pok. 209

telefon: 22 55 20 327

e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

 

Kierownik PSLog: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Joanna Zawadka

 

Sekretariat PSLog jest czynny w:

  • poniedziałki, w godz. 9.00–12.30
  • piątki, w godz. 9.00–12.30
  • soboty (w terminach zjazdów), w godz. 9.00–12.00

W pozostałe dni sekretariat PSLog nieczynny. Prosimy o kontakt mailowy.


Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

Zakończona.

Ramowy program zajęć PSLogNazwa przedmiotu Semestr Wykład Konw. Ćwicz. Razem Egzamin
I. Podstawy medyczne            
Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu I 15     15  
Neurologia dziecięca I 10     10  
Ortodoncja I 10     10  
Audiologia I 10     10  
Psychiatria dziecięca III 10
    10  
Foniatria III/IV  5 30   35 Tak
Razem dla słuchacza:   60 30   90
 
             
II. Podstawy psychologiczne            
Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka I 30     30 Tak
Neuropsychologia III 20     20  
 Psycholingwistyka II 10     10  
Razem dla słuchacza:   60     60  
             
III. Podstawy lingwistyczne            
Fonetyka artykulacyjna I 20     20 Tak
Fonetyka akustyczna i audiologiczna   II 15     15 Tak
Fonetyka audytywna i wizualna II 5     5  
Ortofonia I 5     5  
Grafetyka I 5
    5
 
Fonologia języka polskiego II 10     10  
Gramatyka normatywna II 25     25 Tak
Dialektologia II 5     5  
Rozwój językowy dziecka II 15     15 Tak
Razem dla słuchacza:   115     115  
             
IV. Logopedia            
Wstęp do logopedii I 10     10  
Klasyfikacje form zaburzeń mowy II 5     5  
Zaburzenia mowy (1): Dyslalia
II 25     25  
Zaburzenia mowy (2): Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu II 5     5  
Zaburzenia mowy (3): Jąkanie II 25     25
Tak
Zaburzenia mowy (4): Afazja III 20     20 Tak
Zaburzenia mowy (5): Dyzartria III 10     10 Tak
Zaburzenia mowy (6): Dysglosja III 10     10
Zaburzenia mowy (7): Alalia III 10     10
Zaburzenia mowy (8): Autyzm III   10   10
Dysleksja i dysgrafia III 10 15   25  
Surdologopedia III/IV 15     15 Tak
Tyflopedagogika IV 5     5  
Dysfagia III/IV 10     10  
Niewerbalne systemy komunikacji IV   10   10  
Testy psychologiczne i językowe III   10   10  
Metodyka logopedyczna III 20     20 Tak
Profilaktyka logopedyczna I 20
    20
Tak
Postępowanie psychoterapeutyczne I/II   10   10  
Autokorekcja I     15 15 Tak
Emisja głosu I   5 10 15  
Wstęp do praktyk I 5     5  
Warsztat logopedy I/II     15 15  
Seminarium dyplomowe IV   30   30  
Razem dla słuchacza:   205
90 40
335  
RAZEM:   430 120 40
590  

Oprócz zajęć audytoryjnych, w ciągu 2 lat studiów, odbędzie się dodatkowo 90 godzin zajęć praktycznych w placówkach oświatowych i podległych służbie zdrowia.
Suma zajęć na studiach: 590 + 90 = 680 godzin