Podyplomowe Studia „Filologia Polska w praktyce”


O studiach podyplomowych Filologia Polska w praktyce.

Rekrutacja na merlin.pl

Twoim zadaniem będzie tworzenie opisów produktów, pisanie artykułów na stronę merlin.pl oraz pisanie recenzji książek. Możliwość zaliczenia praktyk na niektórych specjalizacjach.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W EDYCJI 2020/2021: od 20.06.2020 do 28.09.2020Zgodnie z rozporządzeniem NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2021 r. zajęcia na Studiach Podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać w
trybie zdalnym.

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój nr 47 na III piętrze,  (teren kampusu centralnego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Dyżur:

 • Środy: 10.00-13.00
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Instytut Polonistyki Stosowanej pozostaje zamknięty do odwołania. Dyrekcja oraz pracownicy administracji pracują w trybie dyżurów oraz zdalnym.

Zgodnie z zaleceniami władz Uczelni w dalszym ciągu należy unikać kontaktów bezpośrednich i kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel: (+48 22) 552 10 26 (w terminach dyżurów). 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W EDYCJI 2020/2021

Instytut Polonistyki Stosowanej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 w zakresie następujących ścieżek programowych:

Studia kwalifikacyjne, trwające trzy semestry:
Studia doskonalące, trwające dwa semestry:
 • Redakcja językowa tekstu

  Zjazdy jednodniowe (sobota lub niedziela)

  Kryteria podziału na grupy filologiczna niefilologiczna:

  1. Na podstawie preferencji kandydata – słuchacz na pierwszym zjeździe wybiera grupę.

  2. Na podstawie ukończonych przez kandydata studiów.

  Obie grupy realizują ten sam program i tę samą liczbę godzin. Różnice dotyczą sposobu omawiania zagadnień merytorycznych oraz (formalnie) terminów zjazdów.

 • Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)
  Zjazdy jednodniowe (soboty).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni od 20 czerwca do 28 września 2020:

1) zarejestrować się na studia przez system IRK UW
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/

2) złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
 • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
 • jedno zdjęcie legitymacyjne.

W przypadku osób, które ukończyły studia w bieżącej edycji, złożenie odpisu dyplomu nie jest konieczne, o ile dokument ten znajduje się w archiwum IPS. Tegorocznych absolwentów, którzy chcieliby kontynuować studia, prosimy o zgłoszenie zamiaru pozostawienia dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 5 października 2020 r.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, o przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Instytut Polonistyki Stosowanej zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.

Inne informacje

Dokumenty można składać:
 • za pośrednictwem poczty. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym (z dopiskiem: studia podyplomowe) na adres:

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Więcej informacji można uzyskać:

 • drogą elektroniczną, wysyłając pytanie na adres: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (+48 22) 552 10 26 w czasie dyżuru.

Studia podyplomowe w Instytucie Polonistyki Stosowanej trwają 2 lub 3 semestry (w zależności od wybranej ścieżki programowej). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (weekendy, co dwa tygodnie).

Opłaty i terminy płatności

Koszt studiów podyplomowych wynosi:

5.400 zł ( 3 semestry x 1.800 zł)

 • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

5.100 zł ( 3 semestry x 1.700 zł)

 • Polonistyka dla nauczycieli

3.000 zł (2 semestry x 1.500 zł)

 • Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie – podyplomowe studia w zakresie zawodów medialnych
 • Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego

2.400 zł (2 semestry x 1.200zł)

 • Redakcja językowa tekstu
 • Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych
 • Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem
 • Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania
 • Logopedia - problemy pisania i czytania w szkole

Terminy płatności

Opłaty za studia wnosi się zasadniczo w ratach semestralnych: pierwsza rata po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyjęciu, ale nie później niż do 30 października  i 10 marca. Na pisemną prośbę słuchacza opłaty semestralne mogą zostać rozłożone na dwie raty (to jest cztery raty rocznie), płatne do: 30 października, 10 stycznia, 10 marca i 10 maja.

Dodatkowo przed zakończeniem studiów należy wnieść wynoszącą 30 złotych opłatę za dyplom. 

Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

Prosimy kandydatów, by nie wnosili pierwszej opłaty przed otrzymaniem pisemnej decyzji o przyjęciu na studia.


Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców zobowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

czytaj całość ...

Redakcja językowa tekstu

Studia pn. Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej - w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego. Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

czytaj całość ...

Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie

Studia podyplomowe Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie skierowane są do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z szeroko rozumianymi mediami. Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdobywają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego. Studenci odbywają także szkolenie mikrofonowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.

czytaj całość ...

Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.  Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich

czytaj całość ...

Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.

Studia podyplomowe Specjalizacja nauczycielska dla polonistów skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polonistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich. Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego)

czytaj całość ...

Logopedia – problemy pisania i czytania w szkole

Studia podyplomowe w zakresie: Logopedia – problemy czytania i pisania w szkole są adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie  nauki czytania i pisania w szkole. W związku z tym kandydat na studia  powinien:
 •  legitymować się dyplomem magisterskim lub licencjackim w zakresie: filologii (polskiej lub obcej), pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych;
 •  mieć podstawową wiedzę w zakresie: nauki o języku, pedagogiki i psychologii
 •  interesować się zagadnieniami, które zostały przedstawione w opisie programu studiów

czytaj całość ...

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych) jest kontynuacją studiów Redakcja językowa tekstu dla zainteresowanych słuchaczy. Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.
Studia trwają dwa semestry i obejmują 150 godzin zajęć.

czytaj całość ...

Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Studia pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz  nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność w polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed nauczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim jako drugim. Ścieżka programowa Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem ma na celu przygotowanie aktywnych zawodowo nauczycieli do efektywnej pracy z takimi uczniami.

czytaj całość ...

Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Komunikacja ta zwykle wymaga określonych kompetencji (językowych, autoprezentacyjnych, argumentacyjnych, interpersonalnych). Nasze studia określają te kompetencje w sposób precyzyjny. Znamy potrzeby osób, które pracują w przedsiębiorstwach o różnym profilu branżowym, a także w różnych sferach administracji. Osoby te oprócz wiedzy fachowej z właściwej im dyscypliny potrzebują umiejętności profesjonalnej komunikacji, aby mogły w pełni wykorzystać tę wiedzę. Jak rozumiemy pojęcie profesjonalna komunikacja? Profesjonalna komunikacja zaczyna się od świadomości, że osobiste zdolności komunikacyjne mają wpływ na powodzenie planowanych przedsięwzięć, rozwój kariery zawodowej. Profesjonalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.

czytaj całość ...

Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

czytaj całość ...

Studia Podyplomowe FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE

Ewa Kozłowska

Ważną rolę w wypełnianiu misji kształcenia ustawicznego pełnią prowadzone w Instytucie Polonistyki Stosowanej studia podyplomowe Filologia Polska w praktyce oferujące słuchaczom uzupełnienie polonistycznego przygotowania zawodowego w zakresie różnych specjalizacji, a także  uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. Już w roku akademickim 2008/2009 została otwarta pierwsza edycja studiów podyplomowych, wtedy pod nazwą Polonistyka dla nauczycieli. Uruchomiono kształcenie w zakresie czterech ścieżek programowych: Redakcja językowa tekstu, Dydaktyka języka polskiego jako obcego, Komunikacja słowem (Język w działaniu) oraz Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie; studia podjęło 118 osób.

W kolejnych latach rozszerzała się oferta dydaktyczna studiów podyplomowych, były uruchamiane kolejne ścieżki programowe – zarówno doskonalące: Retoryka praktyczna, Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem, Szkoła komunikacji profesjonalnej (Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania), Logopedia – problemy pisania i czytania w szkole, jak i studia kwalifikacyjne, będące podstawą uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. W roku akademickim 2009/2010 otwarto ścieżkę programową Specjalizacja nauczycielska adresowaną do absolwentów filologii polskiej, a także studentów studiów polonistycznych II stopnia, którzy na studiach licencjackich realizowali inną specjalizację zawodową. W kolejnych edycjach kwalifikacje nauczycielskie zdobywało w ramach tej ścieżki również wielu doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2010/2011 Polonistyka dla nauczycieli, ścieżka programowa dedykowana osobom, które mają kwalifikacje pedagogiczne do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Dowodem sukcesu dydaktycznego studiów podyplomowych stała się systematycznie rosnąca liczba słuchaczy (w roku akademickim 2009/2010  studia rozpoczęło – 195 osób, w 2010/2011 – 210, 2011/2012 – 236, 2012/2013 – 192, 2013/2014 – 172); do chwili obecnej Filologia Polska w praktyce to najliczniejsze studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Możemy się także poszczycić znaczną liczbą słuchaczy, którzy utrzymują kontakt z naszym środowiskiem i po zakończeniu kształcenia – podejmują naukę w ramach kolejnych ścieżek przedmiotowych. W odpowiedzi na postulaty studentów Redakcji językowej tekstu w roku akademickim 2013/2014 została otwarta kontynuacja tej ścieżki (Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych) adresowana do absolwentów z ubiegłych edycji studiów.

Oferta programowa Filologii Polskiej w praktyce obejmuje szerokie spektrum możliwości doskonalenia zawodowego, zarówno polonistów, jak i absolwentów innych kierunków studiów, i jest stale rozbudowywana. Najnowszym projektem dydaktycznym jest kierunek: Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących (wniosek o prowadzenie tego kierunku studiów podyplomowych po uzyskaniu akceptacji Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Polonistyki UW uchwałą Rady Wydziału został skierowany do Komisji Senackiej UW; uruchomienie nowej ścieżki programowej jest planowane w semestrze letnim 2017/2018). Studia na tym kierunku są adresowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w mediach i placówkach kultury oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie opracowania, ze świadomością specyfiki procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnością sensoryczną, dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz redagowania napisów do filmów i innych utworów audiowizualnych dla niesłyszących i niedosłyszących.

W prowadzenie studiów podyplomowych jest zaangażowany liczny zespół pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej. Jako pierwszą należy wymienić dr Joannę Frużyńską, organizatorkę, współtwórczynię programów dydaktycznych i wieloletnią kierownik studiów podyplomowych IPS (w latach 2008-2016), z którą w latach 2013-2016 jako sekretarz studiów współpracowała mgr Anna Pokrzywniak. Od roku 2016 funkcję kierownika Filologii Polskiej w praktyce pełni mgr Ewa Kozłowska, mgr Andrii Baran przejął obsługę administracyjną i organizacyjną sekretariatu studiów. Programy ścieżek dydaktycznych, oprócz osób wyżej wymienionych, opracowywały zespoły pod kierunkiem koordynatorów: dr. Tomasza Karpowicza (programy studiów redaktorskich), dr Beaty Jędryki (ścieżki glottodydaktyczne), doc. dr. Piotra Lehra-Spławińskiego (kierunki medialne), prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty (programy logopedyczne), doc. dr. Tomasza Wroczyńskiego (kwalifikacyjne programy nauczycielskie), dr. hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i dr hab. Marzeny Stępień (ścieżki komunikacyjne); wszyscy ci pracownicy są zaangażowani w prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych. Wieloletnimi wykładowcami Filologii Polskiej w praktyce są również: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW, dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, dr hab. Magdalena Trysińska, dr Dariusz Dziurzyński, dr Michał Friedrich, dr Andrzej Guzek, dr Marta Piasecka, mgr Beata Ciecierska-Zajdel.