Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy II


Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości akademickiej typu SPIN OFF/SPIN OUT wśród przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych regionu. Oferta szkoleniowa oraz doradztwo specjalistyczne skierowana jest do pracowników naukowych i studentów.
W procesie rekrutacji będą wyłaniane osoby, które zamierzają w przyszłości założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out.
Uczestnicy projektu przejdą przez szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą odrębnie dla kadry naukowej i studentów. Studenci będą mieli około dwa dni szkoleń w miesiącu, a spotkania kadry naukowej planowane są średnio co 3 tygodnie. Uczestnicy projektu po ukończeniu cyklu szkoleń i warsztatów otrzymają certyfikaty unijne. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo specjalistyczne.
Planowane są szkolenia obejmujące następującą tematykę:
 • Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE,
 • Outsourcing w praktyce,
 • Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej,
 • Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy strukturalnych,
 • Warsztaty innowacyjności,
 • PR, czyli jak kreować wizerunek firmy,
 • Autoprezentacja,
 • Motywacja i zarządzanie zespołem,
 • Coaching.
Zajęcia będą prowadzili trenerzy posiadający bogate kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.
Spin off - nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielniania się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-off są przedsięwzięciami, które są niezależnie od organizacji macierzystej.
Spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-out są powiązane kapitałowo lub operacyjnie z organizacją macierzystą.

Więcej informacji i zapisy na www.ue.pte.pl


Zobacz ulotkę

Publikacje w zeszytach naukowych UMCS „Annales Sectio FF”

Publikacje w zeszytach naukowych UMCS „Annales Sectio FF”

Uprzejmie informuję, że Redakcja „Annales Sectio FF” zbiera materiały (teksty) do kolejnych tomów. Poza zgłaszanymi przez Państwa tematami przewidziane są jeszcze następujące zagadnienia do wspólnego opracowania przez językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców poszczególnych filologii:

 • prawda, półprawda, nie całkiem prawda
 • uczeni, artyści politycy a tzw. zwykli ludzie
 • młodość a starość w konflikcie czy…
 • zawody, zajęcia, zainteresowania dawnej i dziś
 • sprawiedliwość – jaka, kiedy, gdzie
 • człowiek ułomny – stereotypy kulturowe
 • dziecko i młodzież a świat dorosłych
W związku z tym Redakcja prosi wszystkich zainteresowanych drukiem swych prac (profesorów, doktorów, doktorantów, magistrów) o przygotowywanie artykułów i dostarczanie ich na adres Redaktora Sekcji (UMCS Instytut Filologii Polskiej 20-031 Lublin pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 Nowa Humanistyka pokój 222). Artykuł (także recenzję, omówienie, komunikat, sprawozdanie itp.) wielkości 15-10 (40 000 znaków) stron pisany czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 interlinii justowany opatrzony streszczeniem po angielsku i po polsku z przypisami u dołu strony należy przesłać do Redakcji w dwóch egzemplarzach wydruku komputerowego oraz na płycie CD. Termin: koniec stycznia oraz koniec września. Przyjmujemy również teksty w językach obcych – prof. Barbara Boniecka.

Portal internetowy

Portal internetowy Siła wiedzy - http://www.sila-wiedzy.pl/
Misją przedsięwzięcia jest upowszechnienie za pomocą Internetu informacji naukowych i popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej wśród jego użytkowników – studentów, pracowników jednostek naukowych, pracowników podmiotów współpracujących z podmiotami w sektorze B + R ( w zakresie działań informacyjnych ).
Organizatorzy zapraszają do odwiedzin i współpracy.


Więcej...

Stypendia w Australii


Stypendia w Australii
http://www.study-in-australia.org/poland/scholarships/