mgr Marta Zuchowicz

Doktorant; 2005 – praca magisterska na temat Analiza składniowo-semantyczna jednostek leksykalnych zawierających kształt przypominać (na materiale współczesnej polszczyzny) napisana pod kierunkiem prof. Jolanty Chojak

Zainteresowania naukowe

Semantyka, składnia

Publikacje

Publikacje

Marta Zuchowicz, O właściwościach składniowo-semantycznych czasowników [ktośi] przypomniał [komuśj], że_ i [cośi] przypomniało [komuśj], że_, „Prace Filologiczne”, t. LXII, Warszawa 2011.

Marta Zuchowicz, Przypominasz sobie? – o właściwościach składniowo-semantycznych czasowników zawierających kształt przypominać/przypomnieć sobie, „Poradnik Językowy”, nr 4/2012.
Marta Zuchowicz, Co to znaczy zapomnieć się?, „Poradnik Językowy”, nr 9/2013.
Marta Zuchowicz, Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś i zapomnieć coś komuś [w:] Die Welt der Slaven. Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistik (Polyslav), Band 17(53).
 

WSTECZ