dr Joanna Zawadka

E-mail

joanna.zawadka@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • zagadnienia dysleksji rozwojowej
 • grafetyka
 • dydaktyka języka polskiego jako obcego

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 2009 r. – tytuł magistra filologii polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • 2009 r. – ukończone studia podyplomowe: „Dydaktyka języka polskiego jako obcego” w IPS UW
 • 2011 r. – ukończone studia podyplomowe: „Pomagisterskie Studium Logopedyczne” w IPS UW
 • 2013 r. – ukończone studia podyplomowe: „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej” w IP UMCS
 • 2018 r. – tytuł doktora nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki UW
 • 2019 r. – asystent w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki UW

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji od 2012 r.
 • członek Stowarzyszenia Bristol od 2012 r.
 • członek Towarzystwa Kultury Języka od 2012 r.


Publikacje

Publikacje
Zawadka J., 2013, Uczeń z dysleksją na lektoracie języka polskiego jako obcego (w:) Forum glottodydaktyczne, Warszawa, s. 455-461.  (e-book)
Zawadka J. (2013), Błędy grafii w pracach pisemnych obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego – propozycja opisu, (w:) Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, t. 2, s. 281-289.
Baran A., Zawadka J., 2012, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Wczesna interwencja logopedyczna”. Warszawa, 10–12 września 2010 r. (w:) „Interwencja Logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka”, red. J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko, t. 7, s. 303-308.
Zawadka J., 2011, Warszawa i warszawiacy w oczach obcokrajowców (w:) Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, red. M. Biernacka, M. Wojenka-Krasek, Łódź, s. 181-188.
Staniaszek A., Zawadka J., 2010, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży” (w:) „Studia Pragmalingwistyczne”, Warszawa, s. 255-262.
Zawadka J., 2010, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dysleksja w wieku dorosłym” – Gdańsk, 28–29 listopada 2009 r. (w:) „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 84-88.
Artykuły
Wolańska E., Zawadka J., Wolański A. (2018), Pisanie i czytanie bez liter – fonologiczny alfabet obrazkowy autorstwa Marii Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwijaniu umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu u pisaniu, „Studia Pragmalingwistyczne”, 10, s. 225-244.
Zawadka J. (2017), Grafetyka w służbie logopedii, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 53-62.
Zawadka J. (2017), Nauczanie fleksji rzeczownikowej oraz składni w języku polskim studentów koreańskich, (w:) Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 241-251.
Kurowska M., Zawadka J. (2017), Rozwijanie słownictwa u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Przykłady logopedycznego oddziaływania terapeutycznego, (w:) Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, red. M. Kurowska, J. Zawadka, Warszawa: Elipsa, s. 181-195.
Zawadka J. (2015), Analiza sposobu zapisu polskich liter w pracach studentów koreańskich, hiszpańskich i niemieckich, (w:) Błąd glottodydaktyczny, red. G. Zarzycka, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 267-282.
Zawadka J. (2016), Rozwijanie umiejętności mówienia w języku polskim jako obcym z wykorzystaniem komiksu, (w:) Tradycje i innowacje t. 1, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin: Wyd. KUL, s. 165-179.
Zawadka J. (2016), Rola oddziaływań logopedycznych w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń czytania i pisania, „Studia Pragmalingwistyczne”, z. 8, s. 187-196.
Zawadka J. (2015), Poza lekcją – „subiektywny przewodnik” w nauce języka polskiego jako obcego, (w:) Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. A. Walkiewicz, E. Kubicka, Toruń, s. 375-386.
Zawadka J. (2015), Badanie świadomości grafotaktycznej u dorosłych. Uwagi do procedur, (w:) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa, s. 304-314.
Zawadka J. (2014), Wpływ czynników kulturowych i indywidualnych na poprawność graficzną polskich liter w pracach obcokrajowców, (w:) Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Poznań, s. 191-203.
Zawadka J. (2014), Komiks prymarny jako pomoc w nauce języka polskiego jako obcego, (w:) Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców II, red. M. Gaze, K. Kubicka, Łódź, s. 60-68.
Zawadka J. (2014), Świadomość grafotaktyczna, (w:) Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym, Warszawa, s. 267-278.
Zawadka J., 2013, Ocena wybranych błędów grafii obecnych w pracach obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego (w:) „Poradnik Językowy”, z. 2, 33-41.
Zawadka J., 2012, Komiks na lekcji języka polskiego jako obcego (w:) Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa, s. 115-124.
Zawadka J., 2011, Komiks w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w:) Nowe Perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Tarczyńska, Toruń, s. 255-263.
Książki
Zawadka J. (2019), Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej w kontekście nauki pisania, Warszawa.
Kurowska M., Zawadka J. (red.) (2017), Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, Warszawa.
Zawadka J. (red.) (2014), Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym, Warszawa.

Doświadczenie

 1. Lektor języka polskiego jako obcego (od 2006 r.)
 

WSTECZ