dr Milena Wojtyńska-Nowotka


E-mail

m.wojtynska-no@uw.edu.pl

Tytuł pracy magisterskiej: Polska terminologia wyścigów konnych - okres przedwojenny oraz lata 1990-1999.
studia doktoranckie na czwartym roku. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubisz.
Tytuł pracy: Słownictwo Maurycego Mochnackiego na podstawie Rozpraw literackich.

Zainteresowania naukowe

Historia języka polskiego, leksykografia, etymologia.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

Starszy asystent w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki IPS

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

  • Towarzystwo Kultury Języka – od 2018 r.
  • Sekretarz redakcji „Poradnika Językowego” od 30.10.2019 r. do 30.10.2021 r.
  • Sekretarz Pracowni Językoznawstwa Stosowanego w IPS – od 01.11.2019 r.

Publikacje

Artykuły
Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”, „Poradnik Językowy” 2020, z. 6
Życie wyrazów na przykładzie zasobu leksykalnego Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego. I. Zagadnienia wstępne, „Poradnik Językowy” 2020, z. 1
Językowy obraz sztucznej inteligencji na podstawie artykułów prasowych zamieszczonych w Internecie – artykuł złożony do druku w 2019 r. w publikacji „Dialog Pokoleń”
Zapożyczenia leksykalne w „Rozprawach literackich” Maurycego Mochnackiego, „Poradnik Językowy” 2018, z. 2, s. 48-64;
Germanizmy leksykalne w „Rozprawach literackich” Maurycego Mochnackiego, „Poradnik Językowy” 2017, z. 5, s. 65-84;
Kręgi tematyczne zapożyczeń z początku XIX-wieku obecnych na kartach „Rozpraw literackich” Maurycego Mochnackiego, [w:] W labiryncie polszczyzny – Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi doktorzy i doktoranci, pod red. B.K. Jędryki i E. Kwapień, Warszawa 2017;
Latynizmy i grecyzmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego Mochnackiego - PJ 2013, nr 10
Galicyzmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego Mochnackiego - PJ 2011, nr 8

Recenzje
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, pod red. M. Bańki i H. Karaś, „Poradnik Językowy” 2019, z. 8.
Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przy-gotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, pod red. K. Choińskiej i M. Pachowicz, „Poradnik Językowy” 2019, z. 10.
Białostockie Archiwum Językowe Nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, „Poradnik Językowy” 2018, z. 4;
Odkrywanie znaczeń w języku, red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa - PJ 2013, z. 4
Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku - PJ 2013, nr 5
Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej - PJ 2013, nr 3
Bogusław Nowowiejski, Z zagadnień kontaktów językowych - PJ 2011, nr 6
Urszula Sokólska, Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane - PJ 2011, nr 10
Publikacje popularnonaukowe
Co w języku to na sercu… Polsko-węgierskie relacje językowe (dyskusja panelowa) [w:] Polak, Węgier, dwa bratanki. O relacjach polsko-węgierskich, Warszawa 2019
Publikacje książkowe
Słownictwo „Rozpraw literackich” Maurycego Mochnackiego, Warszawa 2019
Słownik języka Maurycego Mochnackiego (na podstawie „Rozpraw literackich”), Warszawa 2019 (publikacja oddana do druku)

 

WSTECZ