mgr Olga Szadkowska


E-mail

o.szadkowska@gmail.com Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, specjalizacja zawodowa: filologia dla mediów.

W 2011 roku obroniła pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej, Sen w literaturze oświecenia w kontekście teorii onejrokrytki antycznej. Rola marzenia sennego w dziełach Jana Pawła Woronicza, Hugo Kołłątaja i Józefa Morelowskiego. W Instytucie Filologii Klasycznej pisze pracę magisterską na temat funkcji zabierania głosu przez kobiety w Heroidach Owidiusza. Stypendystka programu LPP Erasmus na Universita’ degli studi di Roma ‘La Sapienza’ w Rzymie (2009-2010), kierunek studiów: filologia grecka i łacińska. Uczestniczyła w konferencjach, kwerendach krajowych i zagranicznych, ma za sobą również pierwsze publikacje.

W czerwcu 2013 roku otworzyła przewód doktorski. Tytuł rozprawy: Alfieri w Polsce. Problemy recepcji. Prowadzi zajęcia z historii edycji polskiej literatury pięknej oraz zajęcia z historii edycji literatury powszechnej z elementami translatologii.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury oświeceniowej, polsko-włoskich związków literackich, wyzwań współczesnego edytorstwa i historii przekładu. Zakochana w Rzymie, dobrym jedzeniu i dalekich podróżach.

Publikacje

Publikacje

Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół „Zjawienia Emilki” Jana Pawła Woronicza, w tomie pokonferencyjnym „Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci”, Łódź 2014, str. 37-53.

Różne oblicza Rzymu w relacjach polskich artystów: wieczne miasto czy grobowiec dla żyjących?, w tomie pokonferencyjnym „Miasto w sztuce – sztuka w mieście”, Lublin 2014, str. 10-19.

Sen jako technika poetycka. Motyw marzenia onirycznego w twórczości Józefa Morelowskiego, w tomie pokonferencyjnym „Humanistyka XXI wieku”, Warszawa 2012, str. 219-227.

Różne oblicza starości w tłumaczeniach „Carmina I,9” Horacego, czasopismo „Hermeneia”, w druku.


 

WSTECZ