dr hab. Jolanta Chojak


doktorat (1987): rozprawa nt. Charakterystyka semantyczno-składniowa czasowników oznaczających reakcje słowne na wypowiedzi, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; habilitacja (2009) na podstawie książki Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne

od 2011 r. –  profesor nadzwyczajny w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki, IPS (2011-2013 kierownik tego Zakładu)
2011-2007 –  adiunkt w Zakładzie Logopedii i Komunikacji Językowej, IPS
2007-1997 –  adiunkt w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, IJP
2001-1997 –  oddelegowana do pracy w Katedrze Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wileńskim.
1997-1986  –  członek zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (1987- 1988 - p.o. kierownik PSJCN)

Zainteresowania badawcze

semantyka i składnia współczesnej polszczyzny (zwłaszcza semantyka predykatów związanych z wiedzą, percepcją i mówieniem oraz wyrażeń funkcyjnych), teoria tekstu, struktura i semantyka tekstu poetyckiego.

Publikacje

Publikacje (wybór)
Czy przypomnieć się komuś to ‘przypomnieć komuś o sobie’, „Poradnik Językowy” nr 1 2011; s. 16-26.
Głównie o przede wszystkim. Uwagi na marginesie prób eksplikacyjnych, „Prace Filologiczne”, t. LX 2011; s. 49-60.
B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), O zjadaczach chleba i aniołach, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. (System – teksty – norma- kodyfikacja); Warszawa 2011; s. 369-380. Przedruk [w:] Z. Zaron, S. Dubisz, Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”, Warszawa 2011, s. 91-102.
J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa (red.), Kilka pytań o definicję poetycką, [w:] Człowiek – słowo – świat; Warszawa 2010; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; s.124-137.
Szczery przyjaciel jak szczere złoto? (uwagi do leksykograficznego obrazu szczerości), „Poradnik Językowy” nr 1 2010; s. 42-49.
Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne; Warszawa 2009
Głos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś/coś], „Linguistica Copernicana” nr 1 2009; s. 128-142
O językowym obrazie percepcji zmysłowej, „Prace Filologiczne” LIII 2008; s. 79-86.
R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.), O znaczeniu czasownika brzmieć, [w:] Pojęcie – słowo – tekst; Warszawa 2008; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; s. 207-232.
Składnia i semantyka czasowników oznaczających reakcje słowne; Warszawa 2006
V.S. Chrakovskij, M. Grochowski, G. Hentschel (eds), Przysłówek – nie przysłówek, modulant – nie modulant. Uwagi na marginesie opisu leksykograficznego jak, [w:] Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Studia Slavica Oldenburgensia 9 2001; s. 77-89.
Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym, „Prace Filologiczne” XLVI 2001; s. 97-108.
M. Głowiński, Z. Łapiński (red.), Grafia a iluzja mowy potocznej, [w:] Pisanie Białoszewskiego; Warszawa 1993; s. 164-198.
[wraz z Z. Zaron], (red.) G. Falkenberg, N. Fries, J. Puzynina , Refleksja na temat znaczenia wyrażenia ten cały, [w:] , Wartościowanie w języku i tekście (na materiale polskim i niemieckim); Warszawa 1992; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; s. 251-260.
M. Grochowski, D. Weiss, (eds), Uwagi o znaczeniu wyrażeń odmówić i nie zgodzić się, [w:] „Words are physicians for an ailing mind”. Sagners Slavistische Sammulung 17; München 1991; s. 107-112.
J. Chojak, E. Teleżyńska (red.), Wokół interpretacji Czemu, [w:] Czemu i jak czytamy Norwida; Warszawa 1991; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; s. 32-45.
J. Chojak, J. Puzynina (red.), Echa niezadanych pytań czy wyróżnione tematy? (o pewnych użyciach Norwidowskiego pytajnika), [w:]Studia nad językiem Cypriana Norwida; Warszawa 1990; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; s. 13-36.

Udział w grantach:

„Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”
„Internetowy słownik języka Cypriana Norwida”

Członek Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN (2007 - 2012).
Członek Rady Redakcyjnej (2006-2012) oraz kolegium redakcyjnego „Poradnika Językowego” (od 2006 r.)
Członek Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej; nadal związana z Pracownią Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida, współpracuje z Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego.
W latach 1993-1997 pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich (redaktor „Biuletynu OSW”, a od 1994 zastępca redaktora naczelnego powołanego i wydawanego przez OSW kwartalnika „Eurazja”).

 

WSTECZ