dr Magdalena Stasieczek-GórnaUzyskała tytuły magistra dziennikarstwa (2005 r.) oraz magistra filologii słowiańskiej (2007 r.) na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów slawistycznych dodatkowo ukończyła specjalizację zawodową w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” UW, gdzie od 2007 r. pracuje jako wykładowca. W roku 2008 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego. Oprócz lektoratów języka polskiego dla cudzoziemców prowadziła ćwiczenia z praktycznej stylistyki oraz warsztaty „Język polski jako obcy”.

Zainteresowania badawcze

  • nauczanie języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem składni,
  • nowe technologie w nauczaniu języków obcych,
  • etykieta językowa,
  • językoznawstwo konfrontatywne (głównie polsko-czeskie);

Publikacje

Artykuły
(wraz z M. Skurą) Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, [w:] Edukacja międzykulturowa; Forum Glottodydaktyczne; Materiały z koncentracji, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 266-276.
Zastosowanie narzędzia „Wiki” w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, Warszawa 2012.
Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego -3; Acta Universitatis Lodziensis; Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 295-302.

Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 253-259.

Jak mówimy o kobiecie?, „Kwartalnik Polonicum” 2009 nr 8, s. 19-28.

Recenzje

Przemysław E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Universitas, Kraków 2010, „Poradnik Językowy” 2012, z. 4, s. 94-98.

Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, „Poradnik Językowy” 2012, z. 7, s. 115-120.


 

WSTECZ