dr Elżbieta Sadowska


E-mail

e.sadowska3@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, starszy asystent w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego, czynny nauczyciel – logopeda, koordynator praktyk logopedycznych. Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Wydziale Polonistyki UW.

Ukończyła wiele szkoleń i kursów wzbogacających warsztat pracy. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą komunikacji osób z autyzmem, dyslalii, profilaktyki logopedycznej oraz rozwoju mowy dziecka. Stypendystka Instytutu Polonistyki Stosowanej oraz autorka artykułów dotyczących problematyki autyzmu.

Zainteresowania naukowe    

Komunikacja osób z autyzmem, kompetencja komunikacyjna, rozwój mowy dziecka, dyslalia

Stanowisko i przebieg kariery naukowej    

  • Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2016 r.)
  • Na Uniwersytecie Warszawskim zatrudniona od 2018 r. na stanowisku asystent.

Publikacje

Publikacje książkowe
Elżbieta Trociuk-Sadowska, 2016, Reakcje niemówiącego dziecka z autyzmem na własne imię w świetle badań własnych, ,,Studia Pragmalingwistyczne”, rok VIII, 219-233.
Elżbieta Trociuk-Sadowska, 2015, Podstawowe trudności w diagnozie logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, [w:] ,,Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii", pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa, s. 237-247.
Elżbieta Trociuk-Sadowska, 2014, Przygotowanie studentów logopedii do diagnozowania i terapii logopedycznej. Ocena prac studentów kończących studia magisterskie, [w:] ,,Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym", pod red. Joanny Zawadki, Wydział Polonistyki, Warszawa, s. 201-214.

 

WSTECZ