dr Marta Piasecka

E-mail

marta.piasecka@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • w kadencji 2016–2020 i 2020–2024 – sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UW
 • 2018/2019 – po. koordynator specjalności glottodydaktycznej
 • od 2017 – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
 • od 2016 – sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
 • od 2016 – organizator praktyk glottodydaktycznych, opiekun  studentów odbywających praktyki
 • 2015–2017 – asystent w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
 • 2014–2016 – wykonawca w projekcie „Poradnik Językowy online”, zrealizowany od 09.07.2014 do 08.07.2016 r. w ramach grantu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – umowa Nr 0012/NPRH3/H11/82/2014 (numer rejestracyjny: 11H 13 0379 82), kierownik projektu: dr hab., prof. UW Wanda Decyk-Zięba
 • styczeń 2015 – obrona rozprawy doktorskiej pt. Język polski młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia zamieszkałej w Oslo i okolicach (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II i Polskiej Szkoły w Oslo, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dubisza
 • 2009–2014 – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2009–2011 – wykonawca  w projekcie badawczym Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi (grant MNiSW nr N N104 207935), realizowanym w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW w latach 2008–2011, kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • od 2007 – lektorka języka polskiego jako obcego
 • 2007–2009 – sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Języki Obce w Szkole”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • 2004–2005 – wykonawca w projekcie Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego (MNiSW), realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w latach 2004–2005, koordynator: dr Adam Przepiórkowski
 • 2002–2004 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

 • składnia
 • semantyka
 • komunikacja językowa
 • glottodydaktyka

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • od 2017 – członek Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego”
 • od 2017 – członek Towarzystwa Kultury Języka
 • 2015–2019 – sekretarz Redakcji „Poradnika Językowego”
 • od 2011 – członek Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej IPS UW
 • od 2009 – członek Pracowni Językoznawstwa Stosowanego IPS UW

Nagrody i wyróżnienia

 • 2019 – nagroda indywidualna Rektora III stopnia

Dydaktyka

od 2009 – przedmioty edytorskie (Podstawy edytorstwa naukowego. Edytorstwo leksykograficzne, Redakcja językowa tekstu, Komputerowe opracowanie tekstu. Program LATEX); przedmioty glottodydaktyczne (Język polski jako obcy: programy i podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, Język polski jako obcy – warsztaty, Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora, Język polski jako obcy do celów zawodowych), Wprowadzenie do nauki o języku, Podstawy wiedzy o języku polskim, Podstawy lingwistyki stosowanej

Publikacje

Redakcja

Newby D. i in., Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków: narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków, tłumaczenie: M. Pawlak, redakcja: M. Gorzelak, G. Czetwertyńska, M. Piasecka, Warszawa 2007

Artykuły
Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy”, z. 3/2020, s. XX, ISSN 0551-5343.
Nabywanie języka polskiego przez dzieci cudzoziemskie (na przykładzie dwóch chłopców z Singapuru), „Poradnik Językowy”, z. 8/2017, s. 74-82, ISSN 0551-5343. https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/5cf0e383d5dec6539db52f16
Stanisław Dubisz, „Poradnik Językowy” 2016 z. 3, s. 109–114
Sytuacja językowa Polaków w Norwegii, „Poradnik Językowy” 2015, z. 10, s. 56–68
Sytuacja językowa Polaków w Norwegii, „Poradnik Językowy”, z. 10/2015, s. 56–68, ISSN 0551-5343. https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/58b4e38bd5de30c39104bfed
Ujednolicenie słownictwa definicyjnego w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją M. Szymczaka, „Poradnik Językowy” nr 6/2007
Czy nazwy typu ‘trup’, ‘nieboszczyk’ to nazwy osobowe?, „Prace Filologiczne. Seria językoznawcza” 2011, t. LXII, ss. 207–213, ISSN 0138-0567 (przedruk w zbiorowej monografii Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”, opracowanie i redakcja naukowa Zofia Zaron i Stanisław Dubisz, Wydział Polonistyki UW, BEL Studio, Warszawa 2011, ss. 145–151, ISBN (UW) 978-83-62100-33-0)
Sprawozdania
Dzień Polsko-Czesko-Słowacki (konferencja „Dialog po sąsiedzku – kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie” Uniwersytet Warszawski, czerwiec 2008), „Języki Obce w Szkole” nr 4/2008.
Recenzje
Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, „Słownik gramatyczny języka polskiego”, Warszawa 2007, „Poradnik Językowy” nr 8/2008.
„Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją” Anny Jurek, „Języki Obce w Szkole” nr 4/2008.
M.-A. Paveau, G.- É. Sarfati, „Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki”, „Języki Obce w Szkole” nr 3/2009.
Monografie
Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2016, ss. 167, ISBN 978-83-8017- 094-0. https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/58b722ead5de3fd5b331dceb
Rozdziały
Polonia w Skandynawii – język i tożsamość, [w:] W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – doktorzy i doktoranci, red. Beata Katarzyna Jędryka, Ewelina Kwapień, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017,s. 185-195, ISBN 978-83-8017-177-0 (oryginalna publikacja naukowa w tomie jubileuszowym, publikacja recenzowana). https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/5ab10fdfd5defde9ca7805ee

Dorobek, doświadczenie

2009–2011 – Udział w projekcie badawczym „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” (grant MNiSW nr N N104 207935), realizowanym w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW w latach 2008–2011, kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz

2004–2005 – Udział w projekcie „Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego” (MNiSW), realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w latach 2004–2005, koordynator: dr Adam Przepiórkowski

2002–2004 – Udział w projekcie „Anotowany korpus pisanego języka polskiego z dostępem do Internetu (z uwzględnieniem zastosowań w inżynierii lingwistycznej)” (KBN nr 7 T11C 043 20), realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w latach 2001–2004, koordynator: dr Adam Przepiórkowski

od 2014 – sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

2008 – sekretarz redakcji dwumiesięcznika Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli języków obcych w roku, wydawanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

od 2007 – wolontariuszka w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej, lektorka języka polskiego jako obcego

 

WSTECZ