dr Marta Piasecka

asystent w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

od 2016 – sekretarz Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

w kadencji 2016–2020 – sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UW

styczeń 2015 – obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Dubisza

2009–2014 – studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW

Zainteresowania naukowe

  • język polski jako obcy i drugi
  • język polski poza granicami kraju

Dydaktyka

od 2009 – przedmioty edytorskie (Podstawy edytorstwa naukowego. Edytorstwo leksykograficzne, Redakcja językowa tekstu, Komputerowe opracowanie tekstu. Program LATEX); przedmioty glottodydaktyczne (Język polski jako obcy: programy i podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, Język polski jako obcy – warsztaty, Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora, Język polski jako obcy do celów zawodowych), Wprowadzenie do nauki o języku, Podstawy wiedzy o języku polskim, Podstawy lingwistyki stosowanej

Publikacje

Redakcja

Newby D. i in., Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków: narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków, tłumaczenie: M. Pawlak, redakcja: M. Gorzelak, G. Czetwertyńska, M. Piasecka, Warszawa 2007

Artykuły
Stanisław Dubisz, „Poradnik Językowy” 2016 z. 3, s. 109–114
Sytuacja językowa Polaków w Norwegii, „Poradnik Językowy” 2015, z. 10, s. 56–68
Ujednolicenie słownictwa definicyjnego w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją M. Szymczaka, „Poradnik Językowy” nr 6/2007
Czy nazwy typu ‘trup’, ‘nieboszczyk’ to nazwy osobowe?, „Prace Filologiczne. Seria językoznawcza” 2011, t. LXII, ss. 207–213, ISSN 0138-0567 (przedruk w zbiorowej monografii Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”, opracowanie i redakcja naukowa Zofia Zaron i Stanisław Dubisz, Wydział Polonistyki UW, BEL Studio, Warszawa 2011, ss. 145–151, ISBN (UW) 978-83-62100-33-0)
Książki
Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo, Warszawa 2016, ss. 170
Sprawozdania
Dzień Polsko-Czesko-Słowacki (konferencja „Dialog po sąsiedzku – kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie” Uniwersytet Warszawski, czerwiec 2008), „Języki Obce w Szkole” nr 4/2008.
Recenzje
Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, „Słownik gramatyczny języka polskiego”, Warszawa 2007, „Poradnik Językowy” nr 8/2008.
„Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją” Anny Jurek, „Języki Obce w Szkole” nr 4/2008.
M.-A. Paveau, G.- É. Sarfati, „Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki”, „Języki Obce w Szkole” nr 3/2009.

Dorobek, doświadczenie

2009–2011 – Udział w projekcie badawczym „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” (grant MNiSW nr N N104 207935), realizowanym w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW w latach 2008–2011, kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz

2004–2005 – Udział w projekcie „Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego” (MNiSW), realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w latach 2004–2005, koordynator: dr Adam Przepiórkowski

2002–2004 – Udział w projekcie „Anotowany korpus pisanego języka polskiego z dostępem do Internetu (z uwzględnieniem zastosowań w inżynierii lingwistycznej)” (KBN nr 7 T11C 043 20), realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w latach 2001–2004, koordynator: dr Adam Przepiórkowski

od 2014 – sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”

2008 – sekretarz redakcji dwumiesięcznika Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli języków obcych w roku, wydawanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

od 2007 – wolontariuszka w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej, lektorka języka polskiego jako obcego

 

WSTECZ