prof. dr hab. Elżbieta Sękowskaprofesor zwyczajny na UW na czas nieokreślony

Przebieg kariery zawodowej

1975 –  ukończenie studiów polonistycznych; praca magisterska pt. Formacje utworzone przyrostkiem –ota w języku polskim;
1984 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy- Funkcje semantyczno-słowotwórcze przedrostka pod- we współczesnej polszczyźnie;
1994 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy- Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa 1994;
2004 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Zainteresowania naukowe:

słowotwórstwo synchroniczne; słownictwo i stylistyka współczesnej polszczyzny; język emigracji polskiej w świecie; bilingwizm i kontakty kulturowe; język pisarzy.

Publikacje

Publikacje (wybór)
Z historii stylu naukowego – początki recenzji językoznawczej, „Poradnik Językowy” 2013; z. 7, s. 21-30.
Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavistica Complutense” 12 2012; s. 97-103
red. T. Dalecka i M. Dawlewicz, Przemówienie noblowskie Czesława Miłosza – między językiem oficjalnym a poetyckim, (W:) „W kręgu idei Miłoszowskich”; Vilnius 2011; s. 229-236.
red. U. Sokólska, Wyznaczniki stylistyczne publicystyki Jana Baudouina de Courtenay, (W:) „Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś”; Białystok 2011; s. 277- 284.
„Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy”; Kraków 2010
Badania nad językiem i stylem pisarzy Oświecenia – główne kierunki w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku, „Poradnik Językowy” 2009; z. 7, s. 88-98.
„Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik”; Warszawa 2007
Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej, „Poradnik Językowy” 2007; z. 5, s. 44-53.
Obrazy miast europejskich w Dyjariuszu podróży hiszpańskiej … (1768) Juwenalisa Charkiewicza, „Prace Filologiczne” , t. LIII 2007; s. 513-519.
Język artystyczny Stefana Żeromskiego – przegląd wybranych środków stylistycznych, (W:) „80. vyrocie polonistiky na Univerzite Komenskeho v Bratislave. Zbornik prispevkov”; Bratislava 2006; s. 144-152.
Horyzont polityczny współczesnych Polaków, „Poradnik Językowy” 2003; z. 4, s. 3-15.
„Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. III. ; Kraków 2002
Językowe środki wyrażania ocen w filmowych recenzjach prasowych, „Poradnik Językowy” 2002; z. 7, s. 50-61.
Nurt antropologiczno-kulturowe we współczesnym polskim językoznawstwie, „Poradnik Językowy” 2000; z. 6, s. 11-20.
red. S. Dubisz, rozdz. Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), (W:) „Nauka o języku dla polonistów”; Warszawa 1999; wyd. III, zmienione i rozszerzone, s. 412-448
Umiejętności językowe i identyfikacja etniczna na przykładzie wileńskich rodzin etnicznie mieszanych, „Przegląd Polonijny” 1998; z. 1, s. 123-131
„Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze”; Warszawa 1994
red. S. Dubisz, rozdz. Budowa wyrazów, (W:) „Nauka o języku. Wybrane zagadnienia”; Warszawa 1991; s. 69-87
Funkcje semantyczno-słowotwórcze przedrostka pod- we współczesnej polszczyźnie, (W:) „Studia Językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich”, ; Warszawa 1986; t. IX, s. 101-141.
Etymologia i dzieje kilku nazw miejscowych z rdzeniem kras-, „Prace Filologiczne” 1982; t. XXXI, s. 127-133.

Nagrody, wyróżnienia

   Srebrny Krzyż Zasługi (2009)

Dorobek, doświadczenia, inne funkcje

Promotor 3 prac doktorskich; obecnie 3 przewody doktorskie otwarte; recenzent w 7 przewodach doktorskich;  3 opinie w sprawie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora; promotor 44 prac magisterskich;

Działalność organizacyjna (ważniejsze funkcje):

  • od 1998 – członek Komisji ds. Kształcenia i Kwalifikacji Lektorów Języka Polskiego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich przy MNiSW;
  • od 1999 – członek Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego”;
  • 2008-2012 – przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej;
  • od 2012 – przewodnicząca Rady Naukowej „Polonicum”

 

WSTECZ