mgr Dorota Kondratczyk-Przybylska


E-mail

dorota.kondratczyk@wp.pl
W 2011 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku filologia polska w specjalności literaturoznawczo-językoznawczej (praca magisterska „Rozwój semantyczny wyrazów z pola znaczeniowego przyjaźń” pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/2011. Od 2009 roku do chwili obecnej członek Zarządu Międzywydziałowego Koła Kultury Języka Prawnego i Prawniczego „Lingua Iuris”. W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW. Obecnie kończy prace nad rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej – „Rozwój znaczeniowy wyrazów w polu leksykalno-semantycznym ‘kobieta w relacji seksualnej’ (od doby staropolskiej do współczesności)”.

Zainteresowania badawcze:

 • Semantyka leksykalna.
 • Lingwistyka kulturowa.
 • Język dyskursu publicznego.
 • Język prawny i prawniczy.

Publikacje

Redakcja
Redakcja książki: Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2016, 978-83-64271-05-2.
Redakcja rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, „Humanistyka 2.0”, Nr 1 (6)/2016, red. D. Kondratczyk-Przybylska, E. Walewska, ISSN 2083-5035 (online).
Redakcja książki Język polskiego prawa: perspektywa europejska, red. D. Kondratczyk‑Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64271-02-1.
Redakcja rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, nr 1 (5)/2015, „JA–MY–ONI”, red. K. Kaczmarek, D. Kondratczyk‑Przybylska, A. Sieradzka, E. Walewska, ISSN: 2083-5035 (online).
Redakcja książki Język współczesnego prawa: polityka a język, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64271-01-4.
Redakcja czasopisma „Pożytki z czytania”, Nr 1 (4)/2013, red. Ł. Bukowiecki, M. Czemarmazowicz, D. Kondratczyk, J, Mrowcewicz, ISSN: 2083-5035 (online).
Redakcja książki: Polski język prawny - media, społeczeństwo, edukacja, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2013, ISBN 78‑83-927816-7-7.
Redakcja rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, nr 1 (4)/2013, „Pożytki z czytania”, red. Ł. Bukowiecki, M. Czemarmazowicz, D. Kondratczyk, J, Mrowcewicz, ISSN 2083-5035 (online).
Artykuły i rozdziały
Przydatność narzędzi cyfrowych w badaniach pól leksykalnych, „Humanistyka 2.0”, Nr 1 (6)/2016, red. D. Kondratczyk-Przybylska, E. Walewska, ISSN 2083-5035 (online), s. 21–35.
O ‘przyjacielu’ w dawnej i współczesnej polszczyźnie, [w:] Dać wyraz uczuciom. Analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży,red. U. Kopeć, M. Bąk, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-143-6, s. 24–35.
Nazwy kobiet pozostających w relacjach pozamałżeńskich w słowniku warszawskim (pole znaczeniowe <CUDZOŁOŻNICA>), „Poradnik Językowy” 2015, z. 4, ISSN 0551-5343, s. 57–70.
Wulgaryzacja języka polityki – zagadnienie etyczne, prawne czy językowe, [w:] Język współczesnego prawa: polityka a język, red. D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64271-01-4, s. 41–47.
Ucieczka od ciała – eufemizacja języka reklamy, [w:] Ucieczka. Język, kultura, literatura, red. A. Biczkowska, K. Cierzan, J. Ginter, J. Wróbel, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-193-2, s. 21–29.
Językowy obraz rodziny w baśniach braci Grimm, [w:] GRIMM: POTĘGA DWÓCH BRACI. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7545-411-6, s. 77-88.
Świat zamknięty w słownikach, [w:] „Pożytki z czytania”, Nr 1 (4)/2013, red. Ł. Bukowiecki, M. Czemarmazowicz, D. Kondratczyk, J. Mrowcewicz, ISSN 2083-5035 (online), s. 54–60.
Prośba w perspektywie teorii aktów mowy J.L. Austina, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Białystok 2013, ISBN 978‑83‑7431‑393‑3, s. 169–180.
O definicjach naukowych i definicjach legalnych, [w:] Język współczesnego prawa, red. A. Niewiadomski, E. Sztymelska, Warszawa 2012, ISBN 978‑83‑927816-3-9, s. 133-141.
Regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych w Polsce z perspektywy prawnej i językoznawczej, [w:] Prawo, język, media, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2011, ISBN 978‑83-927816-2-2, s. 181–188.
Działać słowem, czyli kilka uwag na temat manipulacji za pomocą definicji perswazyjnych, [w:] Pongo. Tom IV: Tekst i działanie, red. red. R. Chymkowski, M. Mostek, Warszawa 2011, ISBN 978-83-928574-1-9, s. 146–155.
Językowy obraz relacji międzyludzkich w kulturze polskiej – funkcjonowanie wyrazu ‘przyjaciółka’ w dawnej i współczesnej polszczyźnie, [w:] „Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś”, red. M. Świtała-Cheda, Łódź 2011, ISBN 978‑83‑62157‑30-3, s. 74-84.
Etyka konwersacji a wizerunek publiczny (współautor), [w:] Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, ISBN 978‑83‑927816-5-3, s. 183–188.
O zniewadze w prawie i języku, [w:] Lingua Iuris, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, Warszawa 2010, ISBN 978‑83‑927816-9-1, s. 237–242.

Referaty

 • 3 IV 2009 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo, język, etyka”, referat: Etyka konwersacji a wizerunek publiczny (współautor)
 • 23-24 V 2009 Kraków, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media w Polsce – czwarta czy pierwsza władza?”, referat: Zasady konwersacyjne H.P. Grice’a a kształtowanie wizerunku publicznego polityków (współautor)
 • 25-26 III 2010 Warszawa, Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „TEKST i DZIAŁANIE”, referat: Działać słowem, czyli kilka słów o manipulacji za pomocą definicji perswazyjnych
 • 16 IV 2010 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo, język media”, referat: Regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych w Polsce z perspektywy prawnej i językoznawczej
 • 24-25 IV 2010 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „III Studenckie Forum Badań nad Językiem”, referat: Językowy obraz relacji międzyludzkich w kulturze polskiej – analiza semantyczna kategorii „przyjaciel”, „kolega”, „znajomy”
 • 29 V 2010 Warszawa, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Za progiem kultury popularnej”, referat: O nazwach zakładów świadczących usługi fryzjerskie
 • 22-23 IX 2010 Łódź, Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś”, referat: Językowy obraz relacji międzyludzkich w kulturze polskiej – funkcjonowanie wyrazu „przyjaciółka” w dawnej i współczesnej polszczyźnie
 • 8 IV 2011 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język współczesnego prawa”, referat: O definicjach słownikowych i definicjach legalnych
 • 27-28 X 2011 Gdańsk, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Ucieczka (literatura, kultura, język, translatoryka)”, referat: Ucieczka od ciała – eufemizacja języka reklamy
 • 20 IV 2012 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja”, referat: Regulacje prawne a język reklamy
 • 16-17 III 2012 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „GRIMM^2 – POTĘGA DWÓCH BRACI”, referat: Językowy obraz rodziny w baśniach braci Grimm
 • 29-30 VI 2012 Białystok, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Akt mowy - tekst - gatunek wypowiedzi”, referat: ’Prośba’ w perspektywie teorii aktów mowy J.L. Austina
 • 26–27 X 2012 Gdańsk, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Furia (literatura, kultura, język, translatoryka)”, referat: O językowych sposobach wyrażania negatywnych emocji
 • 18–19 X 2012 Częstochowa, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idea przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji”, referat: O zmianach w kulturze i języku na materiale słownikowym
 • 6–7 XI 2012 Katowice, V Konferencja Naukowa „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, referat: O 'przyjaźni' w perspektywie historycznej
 • 17–18 XII 2012 Warszawa, IV Konferencja Doktorantów Wydziału Polonistyki UW „Pożytki z czytania”, referat: Świat zamknięty w słownikach
 • 24 IV 2013 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język współczesnego prawa: polityka a język”, referat: Wulgaryzacja języka polityki – zagadnienie etyczne, prawne czy językowe?
 • 9 IV 2014 Rzeszów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Leksyka nazywająca uczucia (emocje, postawy) w różnych tekstach kultury”, referat: O ‘przyjacielu’ w dawnej i współczesnej polszczyźnie
 • 7 V 2014 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Polski język prawny – perspektywa europejska”, referat: Idea prostego języka i jej wykorzystanie w tekstach urzędowych
 • 16 I 2015 Warszawa, V Konferencja Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistka 2.0”, referat: Przydatność narzędzi cyfrowych w badaniach pól semantycznych
 • 24 IV 2015 Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polski język prawny – nowe wyzwania”, referat: Rola publikacji leksykograficznych w polskim orzecznictwie sądowym
 • 13–15 IV 2016 Katowice, Kongres Historyków Języka, prezentacja w sesji posterowej: Analiza porównawcza pola leksykalno-semantycznego ‘kobieta w relacji seksualnej’ w  dobie staropolskiej i współczesności
 • 21–22 IV 2016 Warszawa, Kongres języka prawnego i prawniczego, referat: Staropolskie cudzołożnice – prawne i leksykalne aspekty funkcjonowania kobiet w relacjach pozamałżeńskich w dobie staropolskiej
 • 27–29 VI 2016 Białystok, Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność. Białystok, referat: Leksyka socjolektalna w polu semantycznym ‘prostytutka’

Prowadzone zajęcia:

 • Praktyczna stylistyka
 • Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
 • Podstawy edytorstwa naukowego
 • Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego
 • Redakcja językowa teksu
 • Gatunki wypowiedzi w szkole

Projekty:

Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Prawnego i Prawniczego „Lingua Iuris”

XI 2008 – IV 2009             członek zwyczajny

IV 2009 – obecnie           pełnomocnik prezesa zarządu ds. kontaktów z Wydziałem Polonistyki

XII 2009 – XII 2010           sekretarz koła, członek zarządu koła

XII 2011 – obecnie          wiceprezes, członek zarządu koła

 • Organizacja ośmiu edycji konkursu na esej Język u wagi oraz zasiadanie w jury konkursu (lata 2009-2016).
 • Organizacja ośmiu edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Prawniczego oraz zasiadanie w jury dyktanda (lata 2009-2016).
 • Organizacja ośmiu edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (lata 2009-2016):

3 IV 2009             „Prawo, język, etyka”

16 IV 2010           „Prawo, język, media”

8 IV 2011             „Język współczesnego prawa”

20 IV 2012           „Polski język prawny - media, społeczeństwo, edukacja”

24 IV 2013           „Język współczesnego prawa: polityka a język”

7 V 2014               „Polski język prawny – perspektywa europejska”

24 IV 2015           „Polski język prawny - nowe wyzwania”

21–22 IV 2016    Kongres języka prawnego i prawniczego

Pokłosiem konferencji są publikacje naukowe. Konferencja powstaje we współpracy z Fundacją Języka Polskiego oraz organizacjami działającymi w ramach UW.

Ponadto:

 • udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego w kole naukowym w latach 2006-2016
 • reprezentowanie koła na spotkaniach o charakterze naukowym
 • bieżąca działalność koła: udział w zebraniach organizacyjnych i pracach Zarządu Koła

Projekt „Humanistyka XXI wieku”

IX 2012 – XII 2015

 • prace organizacyjne oraz redakcja czasopisma naukowego doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, wydawanego raz w roku w formie elektronicznej (współpraca przy numerach: „Pożytki z czytania” 1 (4)/2013, „Ja – My – Oni” 1 (5)/2015, „Humanistyka 2.0” 1 (6)/2016.
 • organizacja i obsługa techniczna i merytoryczna corocznej konferencji naukowej doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Pożytki z czytania (17-18 XII 2012), Ja – My – Oni (20-22 I 2014), Humanistyka 2.0 (16 I 2015)
 • opieka nad internetową bazą konferencji i stroną internetową projektu, aktualizowanie informacji, obsługa techniczna
 

WSTECZ