prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska

E-mail

knytom@gmail.com
Polonistyczne studia magisterskie i doktoranckie  na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1968 doktorat na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej, przygotowany pod kierunkiem prof. Janiny Kulczyckiej-Saloni (Tradycje naturalistyczne w powieści dwudziestolecia międzywojennego i typy ich funkcjonowania). Zatrudniona na UW od 1968 r. W latach 1974-1977 lektor języka polskiego, wykładowca literatury i historii polskiej na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne.

Od 1978 do 1992 r. współpracuje u boku prof. Kulczyckiej-Saloni z L’Association Internationale de Littérature Comparée. Uczestniczy w wielu konferencjach międzynarodowych (Warszawa, Paryż, Katania) związanych z pracami nad przygotowaniem tomu  „Naturalizm w literaturach języków europejskich”.

Ponadto w r. 1991  rozpoczyna prace nad archiwum Paula Cazina (najpierw w Paryżu, potem w Warszawie), kieruje międzywydziałowym zespołem Cazinowskim uzyskując grant KBNu na jego opracowanie, współorganizuje  i uczestniczy w konferencjach poświęconych Cazinowi w Paryżu, Warszawie i Dijon. Współpracuje z polonistyką na Uniwersytecie w Nancy, wystepuje z referatami w Nancy i Longlaville. Na  konferencji w Neapolu prezentuje listy Enrico Damianiego do Paula Cazina.

W 1992 habilituje się na podstawie  rozprawy Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. W 1993 uzyskuje tytuł profesora uniwersyteckiego. W latach 1994-1999 pełni funkcje prodziekana Wydziału Polonistyki  do spraw współpracy z zagranicą, a w okresie 1999-2001 dyrektora Instytutu Literatury Polskiej. W roku 2002 otrzymuje  tytuł profesora  nauk humanistycznych.  

W latach 2001-2005 jest dyrektorem  Centre de Civilisation Polonaise (Ośrodek Kultury Polskiej) na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne oraz  prowadzi seminaria i wykłady jako visiting profesor w Polskiej Sekcji Slawistyki na tym uniwersytecie. Organizuje  w Paryżu międzynarodowe konferencje poświęcone twórczości Herlinga-Grudzińskiego, Herberta, Miłosza oraz we współpracy z prof. Danièle Chauvin z Littérature Comparée Uniwersytetu Paris IV przygotowuje konferencję komparatystyczną  „Les representations de la terre dans l’art.  et la littérature européeenne”.  Jest  inicjatorem, redaktorem i współautorem almanachu naukowego „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” – 5 numerów (2002-2005}. W uznaniu zasług  otrzymuje od Rektora Paris IV medal Université de Paris-Sorbonne.

W latach 2005 –2007   pracuje   w Instytucie Literatury Polskiej, a od  1 października 2007  w Instytucie Polonistyki Stosowanej, gdzie do lutego 2009 pełni funkcje kierownika Zakładu Edytorstwa i Stylistyki. Od 2006 roku jest odpowiedzialna za stworzenie i realizację dyplomu  Master francusko polski  (co-tutelle), magisterium realizowane wraz z Sekcją Polską  Slawistyki Uniwersytetu Paris IV w odpowiedzi na apel KRASPu z  2005  r.   Kieruje pracami magisterskimi realizowanymi w ramach podwójnego dyplomu, występuje w jury obron prac doktorskich zrealizowanych w Paris III (2003)   i  Paris IV (2009).

W latach 2008 – 2009 bierze czynny udzial w przygotowaniu  projektu 6 uniwersytetow stolic europejskich opracowujących Master europejski (MAE) zainicjhowanego  przez Uniwersytet Libre de Bruxelles,  wspomagana przez dziekana dr Tomasza  Wroczyńskiego i  dr Dariusza Dziurzyńskiego. Umowa bilateralna z Universite Libre podpisana  na przelomie 2009/2010

Od 2005 r. współpracuje    z Uniwersytetem  Paris III i Uniwersytetem w Reims biorąc udział w konferencjach poświęconych problematyce ilustracji w czasopismach europejskich  (Paryż 2006) i ikonografii okładek  książkowych (Reims 2008) oraz europejskiej sieci czasopism (Angers 2009).  Przygotowuje hasła do francuskich wydawnictw encyklopedycznych poświeconych problematyce Biblii w literaturze oraz do słownika   pisarek i poetek – Dictionnaire des créatrices, Editions Des femmes.

W ramach programu Erasmus prowadziła wielokrotnie wykłady w języku francuskim na uczelniach francuskich w INALCO i na Uniwersytecie Paris IV w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Lille oraz na Université Libre w Brukseli.

Zainteresowania badawcze

Studia literatury polskiej   lat 1864-1939 w perspektywie komparatystycznej, studia  nad naturalizmem polskim, francuskim, belgijskim i włoskim.

Badania związków literatury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem impresjonizmu, zainteresowania sztuką secesji oraz motywami secesyjnymi w poezji i malarstwie, a także dialogiem tekstu i obrazu w opracowaniu graficznym czasopism artystycznych i zdobnictwie książki (okładki, strony tytułowe) przełomu wieku XIX i XX.

Prace archiwalne – uporządkowanie, klasyfikacja, opis zawartości „paryskiego” archiwum Paula Cazina. Studia nad literaturą dokumentu osobistego (listy, dzienniki Cazina, publikacja fragmentów Dziennika itp.). Badania materiałów ikonograficznych archiwum Cazina.

Publikacje

Publikacje (wybór)
Swiat zwierząt w małych formach narracyjnych Adolfa Dygasińskiego i w malarstwie Józefa Chełmońskiego, [w:] Dygasiński „Litteraria Copernicana” 2009; 2 (4)
współautor G. P. Bąbiak, Na ścieżkach pamięci. Album Paula Cazina, [Materiały ikonograficzne z archiwum Paula Cazina i wybór tekstów z rękopisów i publikacji francuskich]; Warszawa 2009
współautor G.P. Bąbiak, Le dialogue texte-image dans Chimère (Varsovie 1901-1907) [w:] L’Europe des revues (1880-1920) Estampes. Photographies, Illustrations, dir. E. Stead et H. Védrine; Paryż 2008; PUPS
red. B. Utkowska i K. Jaworski, Pejzaże ziemi rodzinnej w twórczości Reymonta i Chełmońskiego. O korespondencji sztuk i wspólnocie doświadczenia [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku; Kielce 2006
réd. Danièle Chauvin, Danuta Knysz-Tomaszewska, Du réel au religieux : le paysage dans la prose et la peinture polonaises. Władysław Reymont et Józef Chełmoński [w :] Les Représentation de la Terre dans la littérature et l’art européens, Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 4/2005 2005
red. M. Filina i J. Porayski-Pomsta, Literatura polska w Gruzji, czyli o dialogu kultur [w:] Polacy w Gruzji; Warszawa 2004
Un dialogue interrompu – les lettres de Enrico Damiani à Paul Cazin [w:] Traduzione e dialogo tra le nazioni; Kraków 2003; Collegium Columbinum
Spotkania i porównania. Studia porównawcze z pogranicza literatury, sztuki i dokumentu osobistego; Warszawa 2001
(współautorzy H. Suwała, J. Borejsza, J. Odrowąż-Pieniążek), Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin (1881-1963); Warszawa 1999
(współautorzy H. Suwała, J. Odrowąż-Pieniążek), Paul Cazin. Diariste, épistolier, traducteur; Warszawa 1997
(współautorki J. Kulczycka-Saloni, E. Paczoska), Naturalizm i naturaliści w Polsce; Warszawa 1992
Europejskie powinowactwa naturalistów polskich; Warszawa 1992
Od naturalizmu Zoli do prozy Zespołu „Przedmieście”; Wrocław 1972

Informacja o działalności literackiej

Liczne tłumaczenia współczesnej literatury francuskiej oraz  francuskich tekstów naukowych (Yves.Chevrel, Michel. del Castillo, Daniel Boulanger,  Josephe Kessel, Pascal. Lainé i in.).

Plany badawcze

Przygotowanie publikacji nie wydanego nigdy  przekładu Moralności Pani Dulskiej zrealizowanego przez Paula. Cazina w latach 30. XX w. w serii Petite Bibliothèque Billingue de Classiques de la Littérature  Polonaise, realizowanego  razem z  Lisbeth Koślacz-Virol z Paryża, prace nad rękopisami dzienników Paula Cazina oraz   przygotowaniem antologii „Manifesty i programy naturalistów francuskich”  

WSTECZ