dr Michał BurdzińskiMałopolanin na Mazowszu, piewca Galicji i Uhorska w Królestwie Polskim, klasyk z konieczności, romantyk i młodopolanin z urodzenia.

Absolwent komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2005–2010), ukształtowany pod opieką naukową dr Grażyny Królikiewicz; stypendysta Fundacji im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu (2012) i uczestnik programów: Socrates-Erasmus (Uniwersytet Masaryka w Brnie, 2008–2009), MOST (Uniwersytet Warszawski, 2009–2010) i Erasmus Praktyki (Muzeum Vojtecha Löfflera w Koszycach, 2011); współpracownik Muzeum Narodowego i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie: wykładowca, przewodnik po ekspozycjach sztuki nowoczesnej i prowadzący warsztaty popularnonaukowe z dorosłymi i młodzieżą (2007-2010).

Obecnie doktorant w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki IPS UW pod opieką prof. dr hab. Danuty Knysz-Tomaszewskiej.

Plany naukowe:

  • praca doktorska o wizjach metropolii paryskiej w literackim i pikturalnym dorobku modernistycznej Europy Środka;
  • prezentacja na gruncie polskim dziejów słowackiej i węgierskiej literatury oraz sztuk plastycznych (1880-1945) w kontekstach środkowo- i ogólnoeuropejskich;
  • opracowanie przeszłości artystycznej Rusi Zakarpackiej (1900-1945), z uwzględnieniem wpływów węgierskich, czechosłowackich i ukraińskich;
  • wypracowanie specyficznej świadomości badawczej wobec intymistyki artystów i uchwycenie ich twórczości plastycznej w duchu komparatystyki intersemiotycznej;
  • poszukiwanie horyzontów metodologicznych dla twórców pogranicza sztuk (zwłaszcza literatury i malarstwa), nazwanych synkretyzmami artystycznymi.

Publikacje

Wybrane publikacje
„Na łodzi zamyślenia”. O romantycznym światoodczuciu modernistów, [w:] Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, pod red. Ł. Książyka i M. Nabiałek, Warszawa 2013, s. 151-193.
Príťažlivosť Košíc a rotácia umelcov / The Magnetism of Košice and Rotation of Artists, [w:] Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Modernism. Košice Art in the Nineteen-Twenties, pod red. L. Leškovej, Košice 2013, s. 336-355.
O vizionároch, ktorí predčasne vyhasli: Witkacy a Anton Jasusch / On the Visionaries Who Faded Away Untimely: Witkacy and Anton Jasusch /, [w:] Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatých rokoch 20. storočia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Košice Modernism. Košice Art in the 1920s. International Conference Proceedings, pod red. Z. Kiss-Szemán, Východoslovenská galéria, Košice 2012, s. 46-55 [wersja słowac.] i 47-58 [wersja ang.].
Młoda Słowacja. O meandrach sztuki nowoczesnej między Żyliną a Koszycami / Young Slovakia. About the meanders of modern art between Žilina and Košice, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 9 (4/2012), s. 110-137.
Metamorfozy krajinomalby. Alois Kalvoda (1875-1934) i pejzaż czeski XIX stulecia, [w:] Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku, pod red. G.P. Bąbiaka i J. Królak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 39-62.
Głosy o zmierzchu. Ladislava Mednyánskiego wizje śmierci w kontekstach ogólnoeuropejskich, [w:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, pod red. J. Goszczyńskiej i A. Kobylińskiej, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego – Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 200-225.
Na tropach art déco. Dekoracyjność i surowość w kilku refleksjach o centrum Krakowa, [w:] Polskie art déco. Materiały trzeciej sesji naukowej Wnętrza użyteczności publicznej w stylu art déco pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 7 grudnia 2009 roku, Muzeum Mazowieckie, Płock 2011, s. 195-230.

Pasje

góry i miasta: Tatry, Fatra, Czarnohora, Paryż, Przemyśl, Lwów i Koszyce; dziedzictwo kulturowe krajów o skomplikowanym statusie ontologicznym (szczególnie Kanady, Australii i Nowej Zelandii); zakopiański Teatr Witkacego i warszawski Teatr Narodowy; kabaret Hrabi; „Życie ukryte w słowach”, „Godziny”, „Pora umierać”; wieczory (i noce) nad Wisłą magiczną, podwawelską.

 

WSTECZ