prof. dr hab. Stanisław Dubisz



Profesor zwyczajny; 1972 – magisterium, 1979 – doktorat, 1991 – habilitacja, 1997 – tytuł naukowy profesora.

Zainteresowania naukowe:

  1. rozwój historyczny języka polskiego – system i uwarunkowania kulturowe; 
  2. stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny – język artystyczny – retoryka; 
  3. język polski poza granicami kraju, kontakty językowo-kulturowe; 
  4. współczesna polszczyzna ogólna – leksyka, komunikacja, dydaktyka; 
  5. dialekty i gwary polskie, regiolekty, socjolekty.

Publikacje

Wybrane publikacje
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), IV. Historia języka polskiego; Warszawa 2016; WPol. UW; ss. 357
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), III. Stylistyka – retoryka – translatoryka; Warszawa 2015; WPol. UW; ss. 229
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), II. Polonia i jej język; Warszawa 2014; WPol. UW; ss. 149
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), I. Dialektologia i jej pogranicza; Warszawa 2013; WPol. UW; ss. 138
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, rozprawy, rozważania); Warszawa 2012; WPol. UW; t. III, ss. 270
S. Dubisz, Z. Zaron (red. nauk. i współaut.), Słownik nazw osobowych; Warszawa 2010; IPS UW; publikacja internetowa – http://sno.uw.edu.pl
W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny; Warszawa 2008; Wyd. UW; ss. 277
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, szkice); Warszawa 2007; WPol. UW; t. II, ss. 348
W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje; Warszawa 2006; Wyd. UW; ss. 346
K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego; Warszawa 2006; Wyd. UW; ss. 579
S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Uniwersalny słownik języka polskiego; Warszawa 2003; Wyd. Nauk. PWN; t. I-VI
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy); Warszawa 2002; WPol. UW; ss. 300; t. I
D. Bartol, S. Dubisz (red. i współaut.), J. Podracki, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Nauka o języku dla polonistów; Warszawa 1999; ss. 624
S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Język polski poza granicami kraju; Opole 1997; IFP UOp.; ss. 378
S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie. Leksykon; Warszawa 1995; ss. 176
S. Dubisz, Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego; Warszawa 1992; DW „Elipsa”; ss. 198
S. Dubisz, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu; Warszawa 1991; Wyd. UW; ss. 200
S. Dubisz (red. i współaut.), A. Rywacka, M. Strybel, J. Porayski-Pomsta, J. Wójtowicz, Wybór tekstów polonijnych; Wrocław 1990; Oss.; ss. 130
W. Decyk, S. Dubisz, A. Markowski, A. Nagórko, E. Sękowska (oprac.), Słownik wyrazów polonijnych. Zeszyt próbny; Warszawa 1988; IJP UW; ss. 213
S. Dubisz, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975); Wrocław 1986; Oss.; ss. 212
S. Dubisz, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich; Wrocław 1977; Oss.

Nagrody

1980 – Indywidualna Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską; 1988 – Nagroda Zespołowa im. Witolda Doroszewskiego za popularyzację wiedzy o języku polskim; 1988 – Indywidualna Nagroda Naukowa Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha za monografię naukową; 1999 – Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik akademicki; 2013 – Nagroda Wydziału Polonistyki UW im. Jana Baudouina de Courtenay za całokształt dorobku naukowego; 2016 – Indywidualna Nagroda I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 1974), Towarzystwo Kultury Języka (od 1996), Towarzystwo Naukowe Warszawskie (od 2003), Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2011), Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (od 2016); przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej WPol. UW, kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego IPS WPol. UW, redaktor naczelny czasopisma „Poradnik Językowy”.

 

WSTECZ