dr hab. Ewa Wolańska


E-mail

e.wolanska@uw.edu.pl


Zainteresowania naukowe

 • diagnoza i terapia komunikacji językowej w chorobie Alzheimera i innych chorobach neurodegeneracyjnych
 • grafematyka współczesnego języka polskiego,
 • język pisany, grafetyka, pismo, typografia,
 • analiza dyskursu i genologia lingwistyczna

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 2020 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma (monografia)
 • 2019–do chwili obecnej – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW
 • 2016–2019 – starszy wykładowca w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW
 • 2013 – tytuł neurologopedy po ukończeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie neurologopedii, na podstawie pracy pt. Zaburzenia komunikacji u 6-letniego dziecka z autyzmem. Studium przypadku (promotor: prof. dr hab. Tomasz Woźniak)
 • 2011–2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW
 • 2010– do chwili obecnej – kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW
 • 2009 – tytuł logopedy dyplomowanego po ukończeniu czterosemestralnych studiów podyplomowych w Pomagisterskim Studium Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie logopedii, na podstawie pracy pt. Tekst renarracji tworzony przez dzieci z dysleksją rozwojową jako przedmiot badań logopedycznych (promotor: doc. dr Maria Przybysz-Piwko)
 • 2007–2011 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Komunikacji Językowej, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW
 • 2005–2007 – adiunkt w Zakładzie Fonetyki i Logopedii, Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UW
 • 2004 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, na podstawie rozprawy pt. Krótka wiadomość tekstowa (SMS) jako proces i struktura (promotor: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta)
 • 1998–2005 – asystent w Zakładzie Fonetyki i Logopedii, Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UW
 • 1998 – tytuł magistra filologii polskiej w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, na podstawie pracy pt. Właściwości tekstowe języka mówionego na przykładzie ustnych renarracji członków warszawskich rodzin dwupokoleniowych (promotor: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta)

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Towarzystwo Kultury Języka – od 2013 r. do chwili obecnej, w tym członek zarządu Sekcji Logopedycznej TKJ od 2014 r. do chwili obecnej
 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne – od 2017 r. do chwili obecnej, w tym funkcja wiceprzewodniczącej Oddziału Mazowieckiego PTL od 2018 r. do chwili obecnej
 • Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN – członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy RJP w kadencji 2019–2022
 • Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu / Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej (Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW) – członek od 2005 r.
 • Pracownia Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko (Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW) – członek od 2018 r.
 • Pracownia Gerontologopedii (Katedra Logopedii Wydziału Filologicznego UG) – członek od 2017 r.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (16 października 2018 r.)

Publikacje

Artykuły
Wolańska E., 2019, Docent doktor Maria Przybysz-Piwko (1950–2016). Wspomnienie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 74, s. 19–22.
Wolańska E., Wolański A., 2019, Formy podawcze narracji, opisu i argumentacji w ujęciu systemowo-funkcjonalnej analizy dyskursu, „Prace Językoznawcze”, z. 2, s. 211–225.
Wolańska E., Wolański A., 2018, Audiodeskrypcja jako przekład kodu ikonicznego na kod werbalny mówiony. Kompozycja, makrostruktura znaczeniowa oraz warstwa językowo-stylistyczna tekstu opisu, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 61–71.
Wolańska E., 2018, Zaburzenia komunikacji językowej w klasycznej postaci choroby Alzheimera oraz w jej wariantach atypowych, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 51–67.
Wolańska E., 2018, Zaburzenia funkcji językowych i innych funkcji poznawczych w otępieniu semantycznym, „Logopedia”, t. 47-2, s. 449–461.
Wolańska E., 2018, Disorders of Language Functions and Other Cognitive Functions in Semantic Dementia, „Logopedia”, t. 47-2, s. 315–326. Dostępne w internecie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/Logopedia_Jubileusz_ANG_47-2-2018_internet_cz_2.pdf.
Wolańska E., 2018, Docent dr Maria Przybysz-Piwko jako współtwórczyni nowoczesnej logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, „Studia Pragmalingwistyczne”, t. 10, s. 35–41.
Wolańska E., Zawadka J., Wolański A., 2018, Pisanie i czytanie bez liter. Fonologiczny alfabet obrazkowy autorstwa Marii Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwijaniu umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu, „Studia Pragmalingwistyczne”, t. 10, s. 225–244.
Wolańska E., 2017, Nowe formy rehabilitacji neurologopedycznej jako odpowiedź na nowe formy farmakoterapii w chorobie Alzheimera, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 39–52.
Wolańska E., Wolański A., 2016, Kroje pisma ułatwiające czytanie osobom dyslektycznym, „Logopedia”, t. 45, s. 221–242.
Wolańska E., Wolański A., 2016, Typefaces That Make Reading Easier for Dyslexic People, „Logopedia”, t. 45, s. 157–177. Dostępne w internecie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/Logopedia_45_ang.pdf.
Wolańska E., 2016, Docent doktor Maria Przybysz-Piwko, 8 XII 1950 – 16 X 2016, „Logopedia”, t. 45, s. 7–11.
Wolańska E., 2015, Zaburzenia funkcji językowych w chorobach i zespołach otępiennych. Rola i cele logopedii wieku podeszłego, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 67–82.
Monografie
Wolańska E., 2019, System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 210 ss.
Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., 2009, Jak pisać i redagować, A. Kubiak-Sokół (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 296 ss.
Wolańska E., 2006, Szybko – Mobilnie – Skrótowo, czyli Właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 144 ss.
Inne
Hącia A., Wolańska E., Wolański A., 2017, Księga cytatów. Najpopularniejsze motywy literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 398 ss.
Rozdziały w książce, pracy zbiorowej
Wolańska E., 2017, Recepty na tekst łatwy do czytania dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Aspekty składniowe i leksykalne, [w:] Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, M. Kurowska, J. Zawadka (red.), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 194–211.
Wolańska E., Wolański A., 2016, Słowa, które pozwalają widzieć. Audiodeskrypcja jako forma przeciwdziałania dyskryminacji osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do kultury, [w:] Człowiek w obliczu zmiany. Konteksty zdrowotne, psychologiczne, edukacyjne i społeczne, A. Gretkowski, A. Novotná, S. Kwiatkowska, T. Kruszewski (red.), Płock: Wydawnictwo Marow, s. 113–130.
Wolańska E., Wolański A., 2013, Gatunki książkowe, [w:] Język i logopedia, Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa: Wydział Polonistyki UW, BEL Studio, s. 53–66.
Wolańska E., 2011, Rodzaje i funkcje napisów ekranowych w programach stacji TVN24, [w:] B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 197–210.
Wolańska E., 2008, Komunikacja językowa za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), [w:] Język w mediach elektronicznych, J. Podracki, E. Wolańska (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 113–130.
Wolańska E., 2007, Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne, [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, G. Szpila (red.), Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium, s. 311–325.
Narzędzia diagnostyczne
Wolańska E. (autor opracowania), Wolański A. (autor opracowania), Kielar-Turska M. (konsultacja psychologiczna i psychometryczna), 2019, Zestaw prób do badania realizacji kompetencji językowej osób z chorobami otępiennymi. Wersja eksperymentalna (wraz z kluczem), Warszawa, 12 ss.
Narzędzia do komunikacji wspomagającej
Wolańska E., Wolański A., 2018, Rozmówki dla osób z zaburzeniami mowy o typie afazji motorycznej, Warszawa: Ventigo Media, 42 ss.

 

WSTECZ