dr Jan Zdunik

E-mail

jan.zdunik@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Historia literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego, związki literatury i psychologii oraz literatury i psychoterapii, metodyka literatury polskiej

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

  • 2019 - tytuł doktora nauk humanistycznych, nadany postanowieniem Rady Wydziału Polonistyki UW (temat pracy doktorskiej: Praktyki opowiadania o rodzinie w literaturze przełomu XIX i XX wieku na podstawie twórczości Zofii Nałkowskiej i Juliusza Kadena-Bandrowskiego, promotor: prof dr hab. Ewa Paczoska)
  • 2015 - tytuł magistra psychologii, Kolegium MISH i Wydział Psychologii UW
  • 2014 - tytuł magistra filologii polskiej, Wydział Polonistyki UW, dyplom z wyróżnieniem
  • Od 2015 - nauczyciel języka polskiego w I SLO w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia


Dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia w nauce.

Publikacje

Publikacje
J. Zdunik, Między metaforą a metonimią. „Brama zwycięstwa” Karola Irzykowskiego jako nowoczesna narracja o wojnie, w: Karol Irzykowski – człowiek sporu, postać sporna, pod red. M. Chmurskiego, K. Sadkowskiej, Warszawa 2019 (przyjęty do druku).
J. Zdunik, Czy powieść może być terapią? Młodzieńcze pisarstwo Zofii Nałkowskiej z perspektywy terapii narracyjnej, w: Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. J. Tuszyńska, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2019, str. 157-171. (przyjęty do druku).
J. Zdunik, Rodzinna opowieść Freudem podszyta. Na marginesie Niecierpliwych Zofii Nałkowskiej, w: Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą, red. P. Dybel, Kraków 2018, str. 205-223.
J. Zdunik, Związki literaturoznawstwa i psychoterapii w kontekście terapii rodzin. Terapia rodzin a teoria literatury. Wokół „śmierci autora” i „śmierci pacjenta”, w: Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017, str. 155-171.
J. Zdunik, Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego w: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, pod red. E. Jaskółowej D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice 2017, s. 149-162
J. Zdunik, Paradoks w dyskursie. Kilka uwag o „Łuku” Juliusza Kadena-Bandrowskiego, w: Tożsamość kobiet w Polsce w XX i XXI wieku. Interpretacje, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2016, s. 67-78.
J. Zdunik, Czym jest „Andrzej Panik?”. Pomiędzy sylwą a manifestem. O debiutanckiej powieści Jalu Kurka, w: Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. J. Kornhausera, M. Szumnej, M. Kmiecik, Kraków 2015, s. 13-28.
J. Zdunik, Une satire qui ne fait pas rire: Kapral Szczapa de Karol Lilenfeld-Krzewski, w: Le rire de tranchees. En Europe, centrale et orientale pendant la Premiere Guerre mondiale, sous la direction de Stanisław Fiszer et Antoine Niviere, Paris 2015, s. 125-138.
J. Zdunik, Reportaż w stanie dekonstrukcji. O Życie w dżungli Zbigniewa Uniłowskiego „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF –
Philologia” 2015, vol 33, str. 265-285.
J. Zdunik, Emocjonalny i profesjonalny odbiór literatury w szkole w świetle badań psychologicznych, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 2., red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, przy współpr. A. Kani, E. Strawy, Kraków 2014, str. 241-251.
J. Zdunik, Wojna nieprzedstawiona. Trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 4 (445), str. 97-108.
J. Zdunik, Literacki reportaż, reporterska literatura? Problemy interpretacyjne prozy Tadeusza Borowskiego – zagadnienie „prawdy", autora i gatunku, w: Twórca, dzieło, badacz. Między dyscyplinami humanistyki, pod red. E. Januszek, M. Jarząbka, M. Kobielskiej, Kraków 2013, str. 165-175.
J. Zdunik, Julian Krzyżanowski jako badacz Tuwimowskich miscellaneów. Na marginesie artykułu „Pegaz dęba w krainie nauki. Gawęda o Julianie Tuwimie”, w: Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013, str. 263-274.

 

WSTECZ