dr hab. Przemysław Gębal


E-mail

p.gebal@uw.edu.pl


Zainteresowania naukowe

 • pedagogika językowa
 • glottodydaktyka ogólna, porównawcza i polonistyczna
 • pedeutologia (kształcenie nauczycieli języków obcych oraz języka polskiego jako obcego i drugiego)
 • nauczanie międzykulturowe i kulturowe uwarunkowania kształcenia językowego
 • dydaktyka języków dla potrzeb zawodowych
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w tle procesów migracji

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

Lingwista, glottopedagog, glottodydaktyk polonistyczny

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowo studiował filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie i Université Paris 3 (La Sorbonne Nouvelle). Absolwent trenerskich studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej. Trener, mentor i akredytowany tutor akademicki. Promotor doktoratów z zakresu glottodydaktyki.

Autor i współautor podręczników i materiałów do nauki języków obcych oraz szkolnych programów nauczania.

 • 2005: doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2014: doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2016: profesor nadzwyczajny/uczelni Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2017: profesor nadzwyczajny/uczelni Politechniki Śląskiej
 • 2014-2017 kierownik Zakładu Glottodydaktyki w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW
 • Od 2017 zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Internationale Vereinigung für Germanistik (International Association for Germanic Studies)
 • Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC)
 • Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS e.V.)
 • Gesellschaft für Angewandte Germanistik
 • IDV (Der Internationale Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Verband)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
 • Stowarzyszenie BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2019-2022)
 • Członek Rady Naukowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" UW (w kadencji 2020-2024)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UJ w roku 2006
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UJ w roku 2014
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Śląskiej w roku 2019
 • Nagroda European Language Label w Słowacji za materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu Jasne-Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg! w roku 2017

Publikacje

Monografie
Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, ss. 454 (współautor Władysław T. Miodunka).
Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 508.
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 298.
Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 168.
Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 360.
Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Universitas, Kraków 2010, ss. 232.
Monografie zbiorowe
Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne, pod red. P. Gębala i Ł.Kumięgi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 173.
Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie, pod red. Ł. Kumięgi i P. Gębala, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 186.
Edukacja wobec migracji: konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne, pod red. P.E. Gębala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 248.
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, pod red. I. Janowskiej i P. Gębala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 372.
Berufsspezifische Sprachkompetezprofile / Profile kompetencji językowych w komunikacji zawodowej (przygotowane w ramach projektu europejskiego JASNE-Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg - wspólnie z Karin Schöne i Sławomirą Kołsut), Technische Universität Dresden, Drezno 2015, ss. 208.
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709316878c28a0473a29ae  

WSTECZ