dr hab. Magdalena Trysińska


E-mail

m.trysinska@uw.edu.pl

adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej; Wydział Polonistyki UW

Życiorys naukowy:

2016 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa

2003 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa

1999 - dyplom magistra Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

Praktyka zawodowa:

od 2005 adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, od 2007 – w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW

od 2013 – kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej

2004 – 2005 asystent w Instytucie Języka Polskiego UW

Zainteresowania:

Zagadnienia komunikacji językowej, język polski w  mediach elektronicznych (ze szczególnym uwzględnieniem mediów dla dzieci), socjolingwistyka, rozwój mowy i myślenia u dzieci, psycholingwistyka, metodyka języka polskiego (także trudności w nauczaniu języka polskiego), edukacja medialna oraz literatura dla dzieci i młodzieży.

Plany badawcze:

 • Badania kompetencji językowych uczniów;
 • Badania z zakresu edukacji medialnej;
 • Badania medialnych obrazów świata w perspektywie socjolingwistycznej

Rozprawy naukowe:

 • 2015: Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network) – rozprawa habilitacyjna.
 • 2003: Sposoby komunikowania się polityków z odbiorcą zbiorowym (na przykładzie rozmów z politykami prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie) - rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Podrackiego (Wydział Polonistyki UW), zrecenzowana przez: prof. dra hab. Stanisława Dubisza (UW) oraz prof. dr hab. Halinę Zgółkową (UAM Poznań); obroniona na Wydziale Polonistyki UW.
 • 1999: Język potoczny osób dorosłych jako sposób komunikowania się z odbiorcą dziecięcym w wieku przedszkolnym (na podstawie programu telewizyjnego pt. „Ciuchcia”) – niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Podrackiego, obroniona na Wydziale Polonistyki UW.

Publikacje

Publikacje
Magdalena Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie; Warszawa 2004; Dom Wydawniczy Elipsa
Redakcja
Radosław Pawelec, Magdalena Trysińska (red.), Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne; Warszawa 2008; wyd. Semper
Anna Pilch, Magdalena Trysińska (red.), Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; (w druku)
Analiza języka w mediach – wybrane artykuły
Trysińska Magdalena: Kto tu rządzi? – medialny obraz małżeństwa w serialach animowanych dla starszych dzieci, na przykładzie filmów z Cartoon Network, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016, Colegium Columbinum, ss. 119-133.
Trysińska Magdalena: Chwalić czy krytykować? Analiza zachowań językowych filmowych rodziców (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci), [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 119-133
Magdalena Trysińska: Medialny obraz trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci), [w:] Dialog pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2015, s. 59-70.
Magdalena Trysińska: Rodzina idealna – obraz rodziny w filmach animowanych dla dzieci (z nurtu edukacyjnego), [w:] Medialny obraz świata. Tom 2. Studium przypadku, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015, s. 175-192.
Trysińska Magdalena: Mówię do ciebie! Komunikacja w rodzinie na przykładzie filmów animowanych dla dzieci, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 63-80.
Magdalena Trysińska: Kompetencje (sprawności) językowe dzieci w kontekście odbioru filmów animowanych, [w:] Język a Edukacja 3: Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2014; s. 97-111.  
Magdalena Trysińska, Film animowany jako tekst o wtórnej funkcji edukacyjnej, [w:] Język a Edukacja 2. Tekst edukacyjny, red. Jolanty Nocoń i Anny Tabisz, s. 81-94.; Opole 2013
Trysińska, M., Kind and unkind communicative behaviour of cartoon characters as a source of language competence for young children. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13, p. 1-15. 2013
Magdalena Trysińska, Jak przeciwdziałać kryzysowi formy? O języku kreskówek dla dzieci, w: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom. 2, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, s. 163-179.; Lublin 2012
Magdalena Trysińska, Czy cel uświęca środki – o (nie)szkodliwym łamaniu normy językowej w filmach animowanych dla dzieci, [w:] Kształcenie literacko-kulturowo w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. Dorota Karkut, Tadeusz Półchłopek, s. 129-140.; Rzeszów 2010
Magdalena Trysińska, „Nic co ludzkie nie jest nam obce” – o łamaniu tabu językowego w filmach animowanych dla dzieci, [w:] współczesne media. Wolne media?, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa Figura, str. 174-185; Lublin 2010
Magdalena Trysińska, „Ja mam takie pytanie”, czyli sposoby rozpoczynania i kończenia rozmowy przez klientów call center, [w:] „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, red. K. Kaszewski, G. Ptaszek, s. 18-36.; Warszawa 2009; Wyd. Naukowe Semper
Magdalena Trysińska, Funkcje języka potocznego w filmach animowanych wytwórni Walta Disneya (na przykładzie polskiej wersji kreskówki Timon i Pumba), [w:] Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, s. 87-104. ; Warszawa 2008
Radosław Pawelec, Magdalena Trysińska, Wymiary potoczności, [w:] Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska; Warszawa 2008
Magdalena Trysińska, Agresja językowa w japońskich filmach animowanych dla dzieci na przykładzie anime pt. Yu-Gi-Oh”, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk i R. Pawelec, s. 133-139.; Warszawa 2007
Magdalena Trysińska, Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, str. 221-232; Lublin 2004
Magdalena Trysińska, Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, str. 221-232; Lublin 2004
Magdalena Trysińska, Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, str. 221-232; Lublin 2004
Magdalena Trysińska, Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, str. 221-232; Lublin 2004
Podręczniki
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski, „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. III gimnazjum; Kielce 2011; Grupa Edukacyjna S.A.
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski, „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. II gimnazjum; Kielce 2010; Grupa Edukacyjna S.A.
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski, „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. I gimnazjum; Kielce 2009; Grupa Edukacyjna S.A.
Dydaktyka języka polskiego – wybrane artykuły
Magdalena Trysińska: Kształcenie językowe w szkole ponadgimnazjalnej – dlaczego jest konieczne?, Poradnik Językowy, 2012, nr 2, s. 51-63.
M. Trysińska, K. Kaszewski: Ćwiczenia (nie)uczące pisania szkolnej recenzji – na przykładzie podręczników i „szkółek pisarskich” dla gimnazjum, [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. Grażyna Tomaszewska, Beata Kapela-Bagińska, Zofia Pomirska, Gdańsk 2009, s.
Magdalena Trysińska: Słowotwórstwo w podręcznikach gimnazjalnych (ocena komponentu informacyjnego), [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 279-298.
Scenariusze lekcji i inne materiały dydaktyczne (wybrane)
Magdalena Trysińska (współautor): Wśród znaków kultury. Język Polski. Scenariusze lekcji dla klasy III. Liceum ogólnokształcące profilowane i technikum, Kielce 2006, wyd. MAC Edukacja.
Renata Czubaj, Magdalena Trysińska, Bartosz Tymiński: Sprawdziany po szkole podstawowej, Kielce 2006, wyd. MAC Edukacja.
Renata Czubaj, Magdalena Trysińska, Bartosz Tymiński: Jak powstał świat? Sprawdzian po szkole podstawowej, [w:] „Forum nauczycieli. Moja Szkoła. Klasy IV-VI. Edukacja Humanistyczna”, nr 13/2006, str. 55-64.
Monografie
Magdalena Trysińska: Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network), Warszawa 2015, Wyd. nakładem Wydziału Polonistyki UW
Magdalena Trysińska: Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie; Warszawa 2004, Dom Wydawniczy Elipsa.

Inne funkcje:

od 2004 – rzeczoznawca ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie językowym oraz do kształcenia polonistycznego w zakresie dydaktycznym i merytorycznym

1999 – 2000 - nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej; wychowawstwo w klasie V szkoły podstawowej

Praca organizacyjna:

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Niestacjonarnych w kadencji 2016-2020

Członek Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej w kadencji 2016-2020

Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej

Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Członkowstwo w towarzystwach:

 • Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Towarzystwo Edukacji Medialnej

Współpraca z zagranicą i udział w projektach badawczych:

 • Udział w programie Teaching Staff Mobility; wyjazdy krótkoterminowe w 2007 r. i 2008 r. na: Università di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne.
 • 2007-2010 – członek zespołu realizującego projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Komunikacja w mediach elektronicznych: język, semiotyka, edukacja, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Podracki ((nr rejestracyjny: N N104 0590 33).
 • Coroczne badania umiejętności językowych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu kwidzyńskiego na zlecenie władz miejskich Kwidzyna, przy współudziale Wydziału Pedagogicznego UW.
 • 2016 r. – Członek zespołu realizującego projekt współfinansowany przez MEN: Uczeń i nauczyciel w świecie dwóch języków i dwóch kultur. Dydaktyka języka polskiego w szkolnictwie polonijnym w USA (etap I – III). Etap II. Klasy 4-8.

Raporty z badań:

1. J. Podracki, K. Kaszewski, M. Trysińska: Analiza językowa i stylistyczna serwisów internetowych i telegazety TVP. (niepublikowany)

2. M. Trysińska, K. Kaszewski: Umiejętności językowe uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu kwidzyńskiego – coroczne raporty z badań (niepublikowane) [w latach 2011-2016]

 

WSTECZ