dr hab. Magdalena Trysińska


E-mail

m.trysinska@uw.edu.pl

adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej; Wydział Polonistyki UW

Życiorys naukowy:

 • 2016 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • 2003 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • 1999 - dyplom magistra Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

Praktyka zawodowa:

 • 1999 – 2000 - nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej; wychowawstwo w klasie V szkoły podstawowej
 • od 2005 adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, od 2007 – w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW
 • od 2013 – kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
 • 2004 – 2005 asystent w Instytucie Języka Polskiego UW

Zainteresowania:

Zagadnienia komunikacji językowej, język polski w  mediach elektronicznych (ze szczególnym uwzględnieniem mediów dla dzieci), socjolingwistyka, rozwój mowy i myślenia u dzieci, psycholingwistyka, metodyka języka polskiego (także trudności w nauczaniu języka polskiego), edukacja medialna oraz literatura dla dzieci i młodzieży.

Inne funkcje:

od 2004 – rzeczoznawca ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie językowym oraz do kształcenia polonistycznego w zakresie dydaktycznym i merytorycznym

Praca organizacyjna:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Niestacjonarnych w kadencji 2016-2020
 • Członek Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej w kadencji 2016-2020
 • Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
 • Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Członkowstwo w towarzystwach:

 • Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Towarzystwo Edukacji Medialnej
 • Towarzystwo Kultury Języka
 • Komisja Słowiańskich Języków Literackich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Współpraca z zagranicą i udział w projektach badawczych:

 • Udział w programie Teaching Staff Mobility; wyjazdy krótkoterminowe w 2007 r. i 2008 r. na: Università di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne.
 • 2007-2010 – członek zespołu realizującego projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Komunikacja w mediach elektronicznych: język, semiotyka, edukacja, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Podracki ((nr rejestracyjny: N N104 0590 33).
 • Coroczne badania umiejętności językowych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu kwidzyńskiego na zlecenie władz miejskich Kwidzyna, przy współudziale Wydziału Pedagogicznego UW.
 • 2016 r. – Członek zespołu realizującego projekt współfinansowany przez MEN: Uczeń i nauczyciel w świecie dwóch języków i dwóch kultur. Dydaktyka języka polskiego w szkolnictwie polonijnym w USA (etap I – III). Etap II. Klasy 4-8.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (październik 2016 r.)
 • Wyróżnienie Rektora UW za pracę naukową, za rok 2017

Rozprawy naukowe:

 • 2015: Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network) – rozprawa habilitacyjna.
 • 2003: Sposoby komunikowania się polityków z odbiorcą zbiorowym (na przykładzie rozmów z politykami prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie) - rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Podrackiego (Wydział Polonistyki UW), zrecenzowana przez: prof. dra hab. Stanisława Dubisza (UW) oraz prof. dr hab. Halinę Zgółkową (UAM Poznań); obroniona na Wydziale Polonistyki UW.
 • 1999: Język potoczny osób dorosłych jako sposób komunikowania się z odbiorcą dziecięcym w wieku przedszkolnym (na podstawie programu telewizyjnego pt. „Ciuchcia”) – niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Podrackiego, obroniona na Wydziale Polonistyki UW.

Plany badawcze:

 • Badania kompetencji językowych uczniów;
 • Badania z zakresu edukacji medialnej;
 • Badania medialnych obrazów świata w perspektywie socjolingwistycznej

Publikacje

Redakcja
Anna Pilch, Magdalena Trysińska (red.):  Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku).
Radosław Pawelec, Magdalena Trysińska (red.): Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa 2008, wyd. Semper.
Analiza języka w mediach – wybrane artykuły
Trysińska Magdalena, Youtube – nowe źródło materiału w badaniach nad kompetencjami komunikacyjnymi dzieci, „Prace Filologiczne”, 2017 (LXXI), s. 299-311.
Trysińska Magdalena, Szkolne problemy z genologią. Mit i legenda we współczesnych mediach i świadomości uczniów [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Tom drugi. Gatunki w mediach elektronicznych, red. Iwona Hofman i Danuta Kępa-Figura, Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 409-423 ISBN 978-83-7784-969-9
Trysińska Magdalena: Chwalić czy krytykować? Analiza zachowań językowych filmowych rodziców (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci), [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 119-133
Trysińska Magdalena: Kto tu rządzi? – medialny obraz małżeństwa w serialach animowanych dla starszych dzieci, na przykładzie filmów z Cartoon Network, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016, Colegium Columbinum, ss. 119-133.
Trysińska Magdalena: Chwalić czy krytykować? Analiza zachowań językowych filmowych rodziców (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci), [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 119-133
Magdalena Trysińska: Medialny obraz trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci), [w:] Dialog pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2015, s. 59-70.
Magdalena Trysińska: Rodzina idealna – obraz rodziny w filmach animowanych dla dzieci (z nurtu edukacyjnego), [w:] Medialny obraz świata. Tom 2. Studium przypadku, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015, s. 175-192.
Trysińska Magdalena: Mówię do ciebie! Komunikacja w rodzinie na przykładzie filmów animowanych dla dzieci, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 63-80.
Magdalena Trysińska: Kompetencje (sprawności) językowe dzieci w kontekście odbioru filmów animowanych, [w:] Język a Edukacja 3: Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2014; s. 97-111.  
Magdalena Trysińska, Film animowany jako tekst o wtórnej funkcji edukacyjnej, [w:] Język a Edukacja 2. Tekst edukacyjny, red. Jolanty Nocoń i Anny Tabisz, s. 81-94.; Opole 2013
Trysińska, M., Kind and unkind communicative behaviour of cartoon characters as a source of language competence for young children. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13, p. 1-15. 2013
Magdalena Trysińska, Jak przeciwdziałać kryzysowi formy? O języku kreskówek dla dzieci, w: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom. 2, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, s. 163-179.; Lublin 2012
Magdalena Trysińska, Czy cel uświęca środki – o (nie)szkodliwym łamaniu normy językowej w filmach animowanych dla dzieci, [w:] Kształcenie literacko-kulturowo w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. Dorota Karkut, Tadeusz Półchłopek, s. 129-140.; Rzeszów 2010
Magdalena Trysińska, „Nic co ludzkie nie jest nam obce” – o łamaniu tabu językowego w filmach animowanych dla dzieci, [w:] współczesne media. Wolne media?, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa Figura, str. 174-185; Lublin 2010
Magdalena Trysińska, „Ja mam takie pytanie”, czyli sposoby rozpoczynania i kończenia rozmowy przez klientów call center, [w:] „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, red. K. Kaszewski, G. Ptaszek, s. 18-36.; Warszawa 2009; Wyd. Naukowe Semper
Trysińska Magdalena, Multimodalność w szkole. Edukacyjna wartość tekstów multimodalnych na przykładzie portalu Scholaris.pl, [w:] Współczesne media. Media multimodalne. tom 2. Multimodalność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 179-198.
Magdalena Trysińska, Funkcje języka potocznego w filmach animowanych wytwórni Walta Disneya (na przykładzie polskiej wersji kreskówki Timon i Pumba), [w:] Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, s. 87-104. ; Warszawa 2008
Radosław Pawelec, Magdalena Trysińska, Wymiary potoczności, [w:] Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska; Warszawa 2008
Magdalena Trysińska, Agresja językowa w japońskich filmach animowanych dla dzieci na przykładzie anime pt. Yu-Gi-Oh”, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk i R. Pawelec, s. 133-139.; Warszawa 2007
Magdalena Trysińska, Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, str. 221-232; Lublin 2004
Podręczniki
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski: „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. III gimnazjum, Kielce 2011, Grupa Edukacyjna S.A.
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski: „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. II gimnazjum, Kielce 2010, Grupa Edukacyjna S.A.
Magdalena Trysińska, Krzysztof Kaszewski: „Klucze do kultury”, podręcznik do kształcenia językowego, kl. I gimnazjum, Kielce 2009, Grupa Edukacyjna S.A.
Dydaktyka języka polskiego – wybrane artykuły
Trysińska Magdalena, Wiedza o języku w internetowych portalach edukacyjnych (na przykładzie Scholaris.pl), [w:] Z problematyki kształcenia językowego VII, red. Elżbieta Awramiuk, Agata Rozumko, Białystok 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 143-165.
Magdalena Trysińska, Co pisał Szekspir? Kompetencja kulturowa a sprawności językowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych. Język a Edukacja 5, red. Anna Tabisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 229-238.
Piotrowski Marek, Trysińska Magdalena, Monitoring umiejętności językowych, kryteria pomiaru poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty, „Studia z Teorii Wychowania”, Tom VIII 2017 nr 3 (20), s. 109-133.
Magdalena Trysińska: Kształcenie językowe w szkole ponadgimnazjalnej – dlaczego jest konieczne?, Poradnik Językowy, 2012, nr 2, s. 51-63.
M. Trysińska, K. Kaszewski: Ćwiczenia (nie)uczące pisania szkolnej recenzji – na przykładzie podręczników i „szkółek pisarskich” dla gimnazjum, [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. Grażyna Tomaszewska, Beata Kapela-Bagińska, Zofia Pomirska, Gdańsk 2009, s.
Magdalena Trysińska: Słowotwórstwo w podręcznikach gimnazjalnych (ocena komponentu informacyjnego), [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 279-298.
Scenariusze lekcji i inne materiały dydaktyczne (wybrane)
Magdalena Trysińska (współautor): Wśród znaków kultury. Język Polski. Scenariusze lekcji dla klasy III. Liceum ogólnokształcące profilowane i technikum, Kielce 2006, wyd. MAC Edukacja.
Renata Czubaj, Magdalena Trysińska, Bartosz Tymiński: Sprawdziany po szkole podstawowej, Kielce 2006, wyd. MAC Edukacja.
Renata Czubaj, Magdalena Trysińska, Bartosz Tymiński: Jak powstał świat? Sprawdzian po szkole podstawowej, [w:] „Forum nauczycieli. Moja Szkoła. Klasy IV-VI. Edukacja Humanistyczna”, nr 13/2006, str. 55-64.
Monografie
Magdalena Trysińska: Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network), Warszawa 2015, Wyd. nakładem Wydziału Polonistyki UW
Magdalena Trysińska: Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie; Warszawa 2004, Dom Wydawniczy Elipsa.
Raporty z badań
M. Trysińska, K. Kaszewski, K. Maciejak: Umiejętności językowe uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu kwidzyńskiego – coroczne raporty z badań (niepublikowane) [w latach 2011-2018]
J. Podracki, K. Kaszewski, M. Trysińska: Analiza językowa i stylistyczna serwisów internetowych i telegazety TVP. (niepublikowany) 

WSTECZ