mgr Klaudia Łachacz


Studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku. Ich zwieńczeniem była obrona pracy magisterskiej pt. „Pokasz całemu swiatu, ze mnie cokolwiek kochasz” – o sposobach wyrażania uczuć w listach Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej do męża Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Wichrowskiej.

Zainteresowania naukowe doktorantki ogniskują się między innymi wokół literatury dawnej, ze wskazaniem na czasy saskie i literaturę dokumentu osobistego (zwłaszcza korespondencję). Przedmiotem dociekań są: uwikłania gatunkowe zachodzące między epistolografią, dziennikiem i pamiętnikiem, problem roli retoryki jako instrumentu odpowiadającego za swoisty „(bez)głos” w dawnej korespondencji miłosnej, a także, mówiąc za Niklasem Luhmannem, sposoby kodowania intymności w tychże zapiskach. 

Doktorantka brała czynny udział m.in. w studenckich konferencjach naukowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (Wilno 2014), w konferencji „Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności” (Olsztyn 2015), a także w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim (Warszawa 2016).

 

WSTECZ