dr hab. Natalia Siudzińska

E-mail

n.siudzinska@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • fonologia z fonetyką języka polskiego;
 • słowotwórstwo;
 • zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy;
 • terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia;

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

Wykształcenie:

 • 2016 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy: Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych), Warszawa 2016.
 • 2010 – 2012         Filologia polska w praktyce, specjalizacja nauczycielska – studia podyplomowe
 • 1999 – 2005         Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - studia doktoranckie (Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego), temat rozprawy Formy alternatywne we fleksji polskich nazw miejscowości, napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Zaron, prof. UW
 • 1999 – 2001 Pomagisterskie Studium Logopedyczne – logopedia
 • 1997 – 1999 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - studia magisterskie
 • 1993 – 1997 Uniwersytet Wileński, Wydział Filologii (polonistyka, bakalaureat).

Zatrudnienie:

 • od 2016  pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie,
 • od 2011  pracownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki UW
 • 2010-2016 pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie,
 • 2009-2011 wykonawca w projekcie badawczym nr N N104 207935 Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi (kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, dr hab. prof. UW Zofia Zaron)
 • 2008-2011  pracownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej na Wydziale Polonistyki UW,
 • 1999-2005 studentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • od 2008 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV (członek zarządu),
 • od 2009 członek Towarzystwo Kultury Języka  (członek prezydium);
 • 2008-2018 koordynator praktyk logopedycznych na Wydziale Polonistyki

Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu (do września 2011 - Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej) w latach 2008-2012:
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Rozszczepy podniebienne. Opieka medyczno-logopedyczna; Zaburzenia mowy w rozszczepach
 • Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna; Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Funkcjonalny opis języka
 • Fonetyka akustyczna, audytywna i patoartykulacyjna
 • Słowo i wypowiedź
 • Fonologia z fonetyką dla logopedów
 • Gramatyka opisowa języka dla logopedii
Przedmioty prowadzone na Wydziale Pedagogicznym w latach 2010-2012:
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy
 • Elementy logopedii
 • Laboratorium logopedyczne
 • Rozwój języka dziecka i jego zaburzenia
 • Logopedia
Inne:
 • 2004-2009 nauczanie języka rosyjskiego i litewskiego w grupach oraz indywidualnie w Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”.
 • 2000-2005 zajęcia z gramatyki opisowej w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski.

Współpraca z zagranicą

 • Udział w Spotkaniach Polonistów na Litwie (czerwiec 2011, wrzesień 2010).

Publikacje

Artykuły
Natalia Siudzińska, Planowanie terapii logopedycznej dziecka z nosowaniem otwartym, Poradnik Językowy 2, 2019, 66-82.
Natalia Siudzińska, Olga Jauer-Niworowska, Projekt słownika do narzędzi komunikacji dorosłych osób z neurogennymi zaburzeniami mowy, Poradnik językowy 5, 2018;
Natalia Siudzińska, Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Współczesna nienormatywna wymowa głosek [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Charakterystyka fonetyczna i interpretacja fonologiczna zjawiska, Prace Filologiczne, 2017, 115-126;
Natalia Siudzińska, Marzena Stępień, Katarzyna Bieńkowska, Wykorzystanie siatki pól semantyczno-leksykalnych w programie terapeutycznym służącym kształtowaniu języka. Propozycja, 2017, Poradnik Językowy 6, s. 84-95;
Natalia Siudzińska, Zasady postępowania logopedycznego w przypadku dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi, 2017, Poradnik Językowy 6, s. 27-38;
Natalia Siudzińska, Marzena Stępień, Katarzyna Bieńkowska, 2014, Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej, Poradnik Językowy 10, 55-67.
Natalia Siudzińska, Marzena Stępień, 2012, Afazja: Klasyfikacje i językowe objawy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka, Poradnik Językowy 10, s. 33-51.
wspólnie z M. Stępień M. Stępień, red. Z. Zaron, S. Dubisz, Reguły słowotwórcze tworzenia nazw osobowych na materiale odmiejscowych nazw mieszkańców, [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”.; Warszawa 2011; s. 57-82.
wspólnie z M. Stępień M. Stępień, red. K.B. Karl, G. Krumbolz, M. Lazar, Wariantywność polskich rzeczowników na przykładzie pospolitych nazw osobowych. Rozważania na marginesie projektu „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” [w:] Die Welt der Slaven. ; München - Berlin 2011; Sammelbände, tom 14, s. 218-226.
Problemy z równokształtnością nazw miejscowych z innymi nazwami miejscowymi oraz z pospolitymi. 2011; "Prace Filologiczne" LXII, 329-336,
Co to jest fonetyka artykulacyjna (patofonetyka)?, [w:] „Poradnik językowy” nr 9 2011; 52-59.
wspólnie z M. Stępień M. Stępień, red. Z. Zaron, S. Dubisz, Polisemia i homonimia w ujęciu Jana Tokarskiego oraz w świetle nowszych ujęć językoznawczych (na materiale pospolitych nazw osobowych), [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”.; Warszawa 2011; s. 195-204 (przedruk)
wspólnie z M. Stępień M. Stępień, red. Z. Zaron, S. Dubisz, Wariantywność polskich rzeczowników na przykładzie pospolitych nazw osobowych. Rozważania na marginesie projektu „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”.; Warszawa 2011; s. 154-165 (przedruk)
Natalia Siudzińska, 2011, Co to jest fonetyka patoartykulacyjna (patofonetyka)?, Poradnik Językowy 9, s. 52-59.
red. K.B. Karl, G. Krumbolz, M. Lazar, Konsekwencje artykulacyjne rozszczepu podniebienia i wargi, [w:] Die Welt der Slaven.; München - Berlin 2010; Sammelbände, tom 13, s.227-231.
wspólnie z M. Cepryńską, red. Z. Zaron, P. Sobotka, Fonetyka i fonologia języka polskiego, [w:] Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim.; Warszawa 2010; s. 65-112.
wspólnie z M. Stępień , Polisemia i homonimia w ujęciu Jana Tokarskiego oraz w świetle nowszych ujęć językoznawczych, na materiale nazw miejscowych oraz pospolitych nazw osobowych 2010; „Studia Pragmalingwistyczne” 2 : 36-54
red. Z. Zaron, S. Dubisz, Reguły słowotwórcze na materiale derywatów żeńskich (feminativów), [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”.; Warszawa 2009; s. 45-56.
Kształtowanie się mowy dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi (studium przypadku). 2009; „Studia Pragmalingwistyczne”, 87-101.
Usprawnianie mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia (studium przypadku), [w:] „Poradnik Językowy” nr 8 2009; s. 91-102.
Problemy z fleksją nazw miejscowości rodzaju żeńskiego. 2004; „Prace Filologiczne”, tom XLIX, s. 477-484.
Klasy fleksyjne rzeczownika. Próba typologii, [w:] Prace Językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. 2003; s. 141-163.
Wybór form dopełniacza plurale tantum nazw miejscowości na tle rzeczowników pospolitych. 2003; „Prace Filologiczne”, tom XLVIII, s. 371-390.
Reguły doboru końcówek dopełniacza nazw miejscowości rodzaju męskiego. 2002; „Prace Filologiczne”, tom XLVII, s. 313-326.
Pojęcie alternatywy a fleksja rzeczowników. 2002; „Poradnik Językowy” 8, s. 21-34.
Książki
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych), Warszawa 2016; Wydział Polonistyki UW, BEL Studio Sp. z o.o.; (monografia)
Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 2015 (wraz Marzeną Stępień), Warszawa.
Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski.; Warszawa 2009; Wydział Polonistyki UW, BEL Studio Sp. z o.o.; (monografia)

Zrównoważone listy zdaniowe

Katarzyna Bieńkowska (Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie), Natalia Siudzińska, Marzena Stępień (Uniwersytet Warszawski), Zrównoważone listy zdaniowe (próbka 10 list) można pobrać tu.
Przykładowy sposób zapisu wyniku znajduje się tu.

Listy można wykorzystywać nieodpłatnie oraz w celach niekomercyjnych pod warunkiem powołania się na ich źródło, tj. artykuł z „Poradnika Językowego” (10/2014), w którym została opisana metodologia tworzenia list oraz zasady ich wykorzystania: Katarzyna Bieńkowska (Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie), Natalia Siudzińska, Marzena Stępień (Uniwersytet Warszawski), 2014, Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej, „Poradnik Językowy” nr 10, s. 55-67.  

WSTECZ