dr Marlena Kurowska


E-mail

m.kurowska5@uw.edu.pl
doktor nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe

  • Diagnoza opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy – objawy językowe i pozajęzykowe, ich analiza i interpretacja.
  • Działania  stymulujące, usprawniające rozwój mowy i języka u  dzieci z dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim z tzw. alalią, afazją - niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) i z opóźnionym rozwojem mowy.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

  • adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu
  • Kierownik Gabinetu Logopedycznego
  • Zastępca Dyrektora IPS

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

  • sekretarz TKJ
  • członek zarządu Sekcji Logopedycznej TKJ  

Nagrody i wyróżnienia

Dorobek: pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(mgr : surdopedagog -1991, logopeda  - 1996; dr nauk humanistycznych - 2007)

Publikacje

Artykuły
Kurowska M., Sposoby aktualizowania prawidłowej struktury znaczeniowej, brzmieniowo-artykulacyjnej i gramatycznej wyrazów u dzieci z zaburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo, Poradnik Językowy, 2018, z.5, s. 68-77.
Kurowska M., Opóźnienia w rozwoju mowy a afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej, Poradnik Językowy, 2017, z.6, s. 15-26.
Kurowska M., Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, Poradnik Językowy, 2015, z.5, s. 18-31.
Kurowska M., Studium przypadku pacjenta z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, Neurolingwistyka praktyczna, nr1, 2015,  s.104-124.
Kurowska M., Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego, Poradnik Językowy, 2012, z.10, s 60-76.
Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu  nerwowego, "Poradnik Językowy", 2009, z.8, ss. 68-82
Publikacje książkowe
Kurowska M.,  Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Opis Przypadków, [w:] Metody terapii logopedycznej (red.) Domagała A., Mirecka U., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2018, s. 759-779.
Kurowska M., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Logopeda w placówkach oświatowych – rozwiązania systemowe, [w:] Metody terapii logopedycznej (red.) Domagała A., Mirecka U., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2018,  s. 1003-1023.
Kurowska M., Zawadka J. (red.), Język i komunikacja -  perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, Elipsa, Wraszawa, 2018
Kurowska M., Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego ukladu nerwowego, Elipsa, Warszawa, 2016
Kurowska M.,Wolańska E. (red), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, Wraszawa, 2015
Badnie słuchu fonematycznego u małych  dzieci,  [w:] Język i logopedia pod red. Zofii Zaron i Józefa Porayskiego-Pomsty, Wydział Polonistyki, BELStudio, 2013 ss. 113-122.
Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniające”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi   i  samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego    [w:] Diagnoza i terapia w logopedii pod red. Józefa Porayskiego - Pomsty, Dom Wydawniczy  "Elipsa",Warszawa,  2008, ss. 339-348.


 

WSTECZ