dr Marlena Kurowska


E-mail

m.kurowska5@uw.edu.pl
doktor nauk humanistycznych

Stanowisko

adiunkt, kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Funkcje

  • sekretarz TKJ
  • członek zarządu Sekcji Logopedycznej TKJ     

Zainteresowania

Diagnoza opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy – objawy językowe i pozajęzykowe, ich analiza i interpretacja.
Działania  stymulujące, usprawniające rozwój mowy i języka u  dzieci z dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim z tzw. alalią, afazją - niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) i z opóźnionym rozwojem mowy.

Publikacje

Publikacje
Kurowska M. (2015) „Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”, "Poradnik Językowy", z. 5.
Kurowska M. (2015) „Studium przypadku pacjenta z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego”, Neurolingwistyka praktyczna, nr 1.
Kurowska M. (2015) "Badania eksperymentalne w praktyce logopedycznej",  [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. Kurowska M., Wolańska E., Elipsa, Warszawa.
Badnie słuchu fonematycznego u małych  dzieci,  [w:] Język i logopedia pod red. Zofii Zaron i Józefa Porayskiego-Pomsty, Wydział Polonistyki, BELStudio, 2013 ss. 113-122.
Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniające”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.
Kurowska M. (2012) „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego”, "Poradnik Językowy", z. 10.
Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu  nerwowego, "Poradnik Językowy", 2009, z.8, ss. 68-82

Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi   i  samodzielnego wypowiadania u dzieci niedokształceniem mowy pochodzenia korowego    [w:] Diagnoza i terapia w logopedii pod red. Józefa Porayskiego - Pomsty, Dom Wydawniczy  "Elipsa",Warszawa,  2008, ss. 339-348.

Nagrody:

Dorobek: pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Logopeda praktyk  

WSTECZ