dr hab. Anita Lorenc


E-mail

anita.lorenc@uw.edu.pl

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

 • 2006 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 rok: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998 rok: dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa (egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym).

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 • od 2016 roku – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • od 2007 roku do 2016 roku – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • od 1998 roku do 2007 roku – asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania naukowe:

 • badanie wymowy z zastosowaniem artykulografii elektromagnetycznej,
 • parametry akustyczne wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń,
 • diagnoza i terapia osób z uszkodzeniami słuchu,
 • programowanie języka.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 • kierownik projektu naukowo-badawczego nr 2012/05/E/HS2/03770 pt. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00 pt. Encyklopedia logopedii, narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • wykonawca w projekcie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczącym przesiewowych badań słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem programów „Słyszę...” i „Mówię...” opracowanych przez IFPS i Katedrę Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej. Udział w pracach nad polską, angielską i hiszpańską wersją językową testu „Mówię…”.
 • wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym pt. Badania epidemiologiczne uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przeprowadzanym na terenie wszystkich województw w Polsce przez pracowników naukowych oraz studentów z Brigham Young University w Provo, Utah (USA), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
 • wykonawca w pracach realizacyjnych bazy danych mowy polskiej w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. COPERNICUS 1304-BABEL–A Multilanguage Database.

Odznaczenia i nagrody

 • Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 r.
 • Zespołowa nagroda XI konkursu European Language Label (ELL) w 2012 r., przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział w charakterze wykonawcy).

Publikacje

Hasła w encyklopediach
Lorenc, A. Autorstwo 36 haseł encyklopedycznych w: Encyklopedia logopedii. Narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
Monografie
Lorenc A., 2016, Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 370 s., 2 nlb.
Trochymiuk A., 2008, Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna (seria „Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia”, t. 22), Lublin: Wydawnictwo UMCS, 263 s.
Publikacje naukowe w czasopismach
Wielgat R., Lorenc A., 2016. Speech Inversion by dynamic time warping method, Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES 2016), September 5-7, Krakow, Poland, s. 81–84.
Wielgat R., Lorenc A., 2016. Inwersja mowy za pomocą nieliniowej transformacji czasowej, Tarnowskie Colloquia Naukowe, Nr 1/2016, s. 139–150.
Mik Ł., Wielgat R., Król D., Jędryka Ł., Lorenc A., Święciński R., 2016. Multimodal speech data acquisition with the use of EMA, fast-speed video cameras and a dedicated microphone array. Proceedings of the 23rd International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES 2016), 23-25 June, Łódź, s. 415–418.
Król D., Lorenc A., Święciński R., 2015, Detecting Laterality and Nasality in Speech with the Use of a Multi-Channel recorder, 40th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2015, 19–24 April, Brisbane, Australia, s. 5147–5151.
Lorenc A., Król D., Święciński R., 2015, Assessment of Sound Laterality with the Use of a Multi-Channel Recorder, 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) 2015, 10–15 August, Glasgow, Scotland. Dostępny w internecie: <http://www.icphs2015.info/ pdfs/Papers/ICPHS0895.pdf>.
Król D., Lorenc A., 2015, Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji bocznej, nosowej i znazalizowanej w języku polskim, „Prace Filologiczne” 66, 133–145.
Lorenc A., Święciński R., 2014/2015, Badania artykulacyjne głosek języka polskiego, „Logopedia”, t. 43/44, s. 63–86. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/Logopedia_43-44_ang.pdf>.
Lorenc A., 2014, Polish pronunciation animations developed on the basis of electromagnetic articulography, „Lingua Posnaniensis”, 56(1), s. 107–123.
Lorenc A., 2013, Diagnozowanie normy wymawianiowej, „Logopedia”, t. 42, s. 63–87. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/1-278_Logop_42_ANG_ok.pdf>.
Płoszczak P., Lorenc A., 2013, Przesiewowe badania słuchu i mowy uczniów szkoły muzycznej w wieku wczesnoszkolnym, „Nowa Audiofonologia”, 2(1), s. 19–28.
Lorenc A., 2012, Zaburzenia dźwięczności. Analiza akustyczna i audytywna, „Logopedia”, t. 41, s. 71–107. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs. lublin.pl/images/Logopedia/logopedia41ang.pdf>.
Trochymiuk A., Święciński R., 2009, Artykulograficzne badanie wymowy grzbietowej. Studium przypadku, „Logopedia”, t. 38, s. 173–201.
Kurkowski Z.M., Trochymiuk A., Muzyka E., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadkach uszkodzeń słuchu, „Logopedia”, t. 37, s. 29–37.
Trochymiuk A., 2007, Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, t. 36, s. 125–137.
Trochymiuk A., 2007, VOT and durational properties of selected segments in the speech of deaf and normally hearing children, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 8, s. 111–142.
Trochymiuk A., 2005, Realization of the voiced-voiceless contrast by hearing impaired children, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 7, s. 75–96.
Trochymiuk A., Święciński R., 2004, Symbole podstawowej transkrypcji Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego (IPA) i jej rozszerzenia (ExtIPA), „Audiofonologia”, t. 25, s. 97–114.
Trochymiuk A., 2003, Voiced Realisations of Plosives in Word Initial Position by Hearing Impaired Children. Acoustic Phonetics Analysis [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 16, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 6, München, s. 111–123.
Trochymiuk A., 2002, Communicational Skills in the Speech Development in a Child with Hearing Impairment (A Case Study) [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 15, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 5, München, s. 229–235.
Gonet W., Trochymiuk A., Goworek M., Kowalczyk L., 2001, ProTrain – an Interactive Visual Feedback Pronuntiation Training System for Foreign Language and Hearing Impaired Lerners [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 12, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 4, München, s. 98–107.
Trochymiuk A., 2001, The Correlation of Linguistic Skills and Hearing in Screen Tests of School Aged Children [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.) „Die Welt der Slaven”, Band 12, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 4, München, s. 245–254.
Trochymiuk A., 2001, Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku, „Audiofonologia”, t. 19, s. 121–153.
Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
Lorenc A., 2016, Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego [w:] Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.) Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 413-432.
Lorenc A., 2016, Transkrypcja wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń. Próba ujednolicenia i obiektywizacji [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107-143.
Lorenc A., 2016, Kryteria diagnostyczne normy wymawianiowej [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107-143.
Lorenc A., 2015, Programowanie rozwoju fonologicznego dzieci z zaburzeniami słuchu [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 131–166.
Lorenc A., 2015, Wymowa dzieci niesłyszących [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 193–211.
Lorenc A., 2015, Metoda werbo-tonalna [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 298–311.
Lorenc A., Kurkowski Z.M., 2015, Metoda audytywno-werbalna [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 249–268.
Lorenc A., 2015, Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu [w:] Pluta-Wojciechowska D. (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 209–227.
Lorenc A., 2015, Transkrypcja mowy zaburzonej [w:] Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 112–143.
Lorenc A., 2015, Metodologia badań współczesnej wymowy polskiej [w:] Kurowska M., Wolańska E. (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (seria „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. 12), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 49–63.
Lorenc A., 2014, Dynamic Visualizations in Studies on Contemporary Polish Pronunciation [w:] Domagała-Zyśk E. (red.), Developing language competence of people with hearing and speech disorders (seria „Nie Głos, ale Słowo…”, t. 4), Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 73–88.
Lorenc A., Święciński R., 2014, Application of phonetics in speech therapy: a case of abnormally convex tongue setting in Polish [w:] Szpyra-Kozłowska J., Guz E., Steinbrich P., Święciński R. (red.) Recent Developments in Applied Phonetics, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 287–324.
Lorenc A., 2013, Wady wymowy w świetle nowoczesnych badań fonetycznych [w:] Panasiuk J., Woźniak T. (red.), Język – Człowiek – Społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 551–580.
Lorenc A., 2012, Charakterystyka fonetyczna mowy osób niesłyszących [w:] Grabias S., Kurkowski Z.M. (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 249–284.
Lorenc A., 2012, Samogłoski w wymowie dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu [w:] Krakowiak K., Dziurda-Multan A. (red.), Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów (seria „Nie Głos, ale Słowo…”, t. 3), Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 77–113.
Trochymiuk A., 2007, Akustyczny parametr VOT w analizie mowy bezdźwięcznej [w:] Woźniak T., Domagała A. (red.), Mowa. Teoria Praktyka, t. 2, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 212–240.
Gonet W., Trochymiuk A., 2007, Typologia procesów fonologicznych opracowana na podstawie materiału zawartego w bazie danych COPERNICUS 1304-BABEL PL [w:] Woźniak T., Domagała A. (red.), Mowa. Teoria Praktyka, t. 2, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 185–211.
Trochymiuk A., 2005, Wymowa bezdźwięczna w świetle analizy akustycznej [w:] M. Młynarska, T. Smereka (red.) Logopedia. Teoria i praktyka, Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea, s. 499–519.
Gonet W., Trochymiuk A., Pietroń G., 2000, Phonetic Features of Polish Texts Read for the BABEL PL/WL Database [w:] „Speech and Language Technology”, t. 4. Poznań: Polskie Towarzystwo Fonetyczne, s. 23–42.
Oprogramowanie
Mik, Ł., Lorenc, A., 2015, phoneEMAtool [program komputerowy do analizy gestów artykulacyjnych na podstawie trajektorii ruchu sensorów artykulografu]
Mik, Ł., Lorenc, A., 2015, EMAviewer [program komputerowy do wizualizacji położenia ruchomych narządów mowy względem artykulatorów pasywnych]

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00, realizowany w latach 2007–2013.

Dostępne w internecie: <www.encyklopedialogopedii.pl  

WSTECZ