dr Tomasz Karpowicz

E-mail

t.karpowicz@uw.edu.pl
Tomasz Karpowicz ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 r. (z wyróżnieniem – średnia ocen 5,0). W latach 1994–1995 stypendysta MEN. Praca magisterska, napisana pod kier. prof. Hanny Jadackiej, dotyczyła akcentu wyrazowego (Dyskusyjne problemy współczesnej polskiej normy akcentowej). Od 1995 r. do 2007 r. pracownik naukowy Zakładu Leksykologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego UW (adiunkt od 2005 r.), od 2008 r. pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. W latach 1996–2001 odbył studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW. W 1999 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozprawa doktorska, również pod kier. prof. Hanny Jadackiej, obroniona w 2001 r. (Ewolucja normy dotyczącej użycia polskich liczebników zbiorowych). Od 2003 r. kieruje specjalizacją edytorsko-wydawniczą (obecnie: redaktorską). W latach 2005–2008 pełnomocnik Dziekana ds. studenckich. Zajmuje się kulturą języka polskiego oraz leksykografią, zwłaszcza w ujęciu normatywnym

Informacja o zainteresowaniach badawczych

Zainteresowania badawcze:
  • teoretyczne zagadnienia kultury języka polskiego
  • ewolucja normy językowej (zwłaszcza zagadnienia morfologiczne i składniowe)
  • słowotwórstwo normatywne
  • ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej
  • językoznawcze aspekty pracy korektorów i redaktorów językowych.
Autor programu zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych IPS w ramach modułu pn. „Redakcja językowa tekstu”.

Informacja o działalności literackiej, krytycznej, artystycznej,

Rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Informacje o działalności w towarzystwach naukowych, fundacjach itp.

W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego

Publikacje

Wybrane publikacje
Kultura języka polskiego, t. III. Wymowa, ortografia, interpunkcja.; Warszawa 2009; Wydawnictwo Naukowe PWN
Redakcja językowa publikacji, Biblioteka Analiz. 2007
Zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne w pracy korektora i redaktora językowego, Biblioteka Analiz 2007
Podręczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego; Warszawa 2000; Delta
Gramatyka języka polskiego. Zarys.; Warszawa 1999; Muza
Szkolny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego; Warszawa 1999; Delta
Praktyczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego; Warszawa 1997; Delta

Plany badawcze

Badania nad ewolucją normy skodyfikowanej (na przykładzie XX-wiecznej leksykografii).
Hierarchizacja normy ortograficznej i interpunkcyjnej: założenia teoretyczne i synteza.  

WSTECZ