Publikacje

Publikacje
Jauer-Niworowska O., Lis A., (w druku), Zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i/lub alternatywnej (AAC- Augmentative & Alternative Communication) w kontaktach z najciężej uszkodzonymi neurologicznie, niemówiącymi osobami dorosłymi, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 9, Warszawa.

Lis A., 2017, Neurologopedyczne studium przypadku pacjentki z dyzartrią wiotko-spastyczną i dysfagią w przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego (ALS), Stecko E. (red.), Neurologopdyczne Studia Przypadków, t. 4, Warszawa. 

Lis A., 2011, Ambasador w sieci. Analiza porównawcza tekstu niedialogowego dramatów: „W sieci” Jana Augusta Kisielewskiego i „Ambasador” Sławomira Mrożka, Pieńkowska A., Wdowik A. (red.), „Humanistyka XXI wieku”, nr 2, s.  241-256.

http://hum21.vdl.pl/wp-content/uploads/2013/12/humanisyka_xxi_wieku_2011h2.pdf.pdf

 

WSTECZ