mgr Katarzyna Sornat


E-mail

katarzyna_s_1988@o2.pl

Od października 2016 roku jestem doktorantką w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku ukończyłam filologię polską na Wydziale Polonistyki UW (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, specjalizacja nauczycielska, dyplom z wyróżnieniem).  W 2014 roku uzyskałam dyplom studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a trzy lata później skończyłam podyplomowe studia z redakcji językowej tekstu (IPS UW). Od 2017 roku przynależę do Towarzystwa Kultury Języka (TKJ).

Pracę magisterską pt. Kobieta w twórczości poetyckiej Jana Andrzeja Morsztyna i Wacława Potockiego napisałam pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Dubisza, który jest także promotorem przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej. Wspomniana dysertacja poświęcona będzie leksyce i frazeologii utworów poety sarmackiego (Słownictwo Wacława Potockiego. Geneza, struktura, semantyka).

Wiosną zwiedzam urokliwe zakątki Mazowsza z aparatem fotograficznym w ręku (lub w koszyku rowerowym). Latem nadrabiam zaległości książkowe; jesienią piszę fraszki i inne wiersze, a zimą, malując barwne pejzaże, o dalekich podróżach marzę…

Publikacje

Artykuły
Kobieta w tytułach fraszek Jana Andrzeja Morsztyna (na podstawie analizy nazw płci żeńskiej), „Poradnik Językowy” 2017, z. 5, s. 44–54.
(Nie)poprawność językowa tekstów legislacyjnych, czyli rzut oka filologa na wybrane akty prawne i ich ocena normatywna (w recenzji; publikacja w tomie pokonferencyjnym w październiku 2017)
Słownictwo kulinarne w „Ogrodzie nie plewionym” Wacława Potockiego (w recenzji; publikacja w tomie jubileuszowym w październiku 2017)
Recenzje
Komizm historyczny, red. T. Korpysz i A. Krasowska, Warszawa 2016, ss. 218 (w recenzji; publikacja w „Poradniku Językowym”)
Publikacje internetowe i udział w projektach
Internetowy Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego, red. dr M. Kresa, M. Sabała i A. Żurek (opracowanie 300 haseł i podhaseł SJSUW, 2017) [http://www.studenckamowa.uw.edu.pl/]
Kołbielszczyzna [w:] Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. prof. dr hab. H. Karaś (projekt badawczy IJP UW, 2011) [http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-mazowiecki&l3=mazowsze-literatura&l4=kobielszczyzna]

Konferencje

IV Ogólnopolska Konferencja Nudologiczna „Nuda Akademicko – akademicko o nudzie”, referat: Nuda dzieci na wsi a nuda dzieci w mieście – na podstawie badań ankietowych uczniów reprezentujących różne środowiska społeczne (Uniwersytet Warszawski, 21 IV 2017)

II Kongres języka prawnego i prawniczego połączony z XI Konferencją Lingua Iuris, referat: (Nie)poprawność językowa tekstów legislacyjnych, czyli rzut oka filologa na wybrane akty prawne i ich ocena normatywna (Uniwersytet Warszawski, 27–28 IV 2017)

Ukończone kursy i szkolenia

  • Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego jako obcego GLOSSA
  • Kurs animatora zabaw dla dzieci PLASTIKON
  • Kurs dla wychowawców wypoczynku i kierowników wycieczek oraz szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych EDUKACJA

Inne osiągnięcia

  • Tytuł Prawniczego Mistrza Ortografii 2015 za zajęcie I miejsca w IX Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym (2015)
  • 7 publikacji książkowych w Wydawnictwie Św. Macieja Apostoła (zbiory bajek, fraszek, wierszy, aforyzmów i opowiadań) (od 2014)
  • Wyróżnienie w XIX w Ostrołęckim Konkursie Literackim im. Bogusława Maliszewskiego i publikacja wiersza w tomiku pokonkursowym (2011)
  • zajęcie I, II, III miejsca w konkursach fotograficznych o zasięgu regionalnym i krajowym (publikacje albumowe, wystawy prac w ośrodkach kultury) (2014–2016)
 

WSTECZ