mgr Samanta Busiło


doktorantka w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki na Wydziale Filologii Polskiej UW (od 2015)

magister filologii polskiej, specjalizacja glottodydaktyczna, praca magisterska pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (2005, Uniwersytet Warszawski)

magister filologii ukraińskiej, praca magisterska pod kier.  dr Grażyny Pazdro (2002, Uniwersytet Warszawski)

Zainteresowania naukowe

 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, programy nauczania języka polskiego jako obcego, podejście komunikacyjne i zadaniowe w nauczaniu języków obcych
 • testowanie kompetencji językowych, polityka językowa Rady Europy w nauczaniu imigrantów
 • kulturowe uwarunkowania sukcesu edukacyjnego w  nauczaniu i uczeniu się języków obcych
 • językowy obraz świata, język wartości

Publikacje

Artykuły

Moje dziecko w polskiej szkole – podręcznik skrojony na miarę, [w:] Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, red. S. Dubisz, Warszawa 2015

 Kursy języka polskiego jako obcego w „Linguae Mundi” próbą odpowiedzi na potrzeby językowe migrantów,
[w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych,
red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, 2013, t.1, s.221-229
[wraz z M. Łesiuk], Polonistyka na Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku,  
[w:] Postscriptum polonistyczne, red. R. Cudak,  Katowice, 2009, s.233-237
Semantyka  przymiotnika „dojrzały” we  współczesnej  polszczyźnie  na  podstawie  danych  Korpusu  Języka  Polskiego  PWN, [w:] Prace Filologiczne, Warszawa, 2006, t.51, s.41-63
Materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Moje dziecko w polskiej szkole. Podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego jako obcego dla rodziców i opiekunów., red. S. Busiło, [wraz z A. Wiśniewską], Warszawa 2015

- Podręcznik studenta., Wydanie II

- Materiały dydaktyczne dla nauczyciela, Wydanie I

Nam idzie do szkoły. Podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego jako obcego dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podręcznik studenta., red. S. Busiło, [wraz z A. Wiśniewską] , Wydanie I, Warszawa 2014

Polygloto Polish online, początkujący interaktywny kurs języka polskiego jako obcego online, www.polygloto.com, 2011

Testujemy w Linguae Mundi, red. M. Grűtzmacher, skrypt do nauki JPJO  powstały na potrzeby kursu JPJO z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFU, MUW i budżetu państwa, współautorstwo zadań testowych do skryptu, Warszawa 2010
Po polsku w Linguae Mundi, redakcja i współautorstwo skryptu do nauki JPJO  powstałego na potrzeby kursu JPJO z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFU, MUW i budżetu państwa, Warszawa 2007

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

 • członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego MNISW (2012 – 2015)
 • metodyk, lektor Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla stypendystów MNiSW w Pułtusku (2013, 2014, 2015)
 • metodyk języka polskiego jako obcego, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi (2008 – 2015)
 • starszy wykładowca, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina (delegatura MNiSW) (2004 – 2012)

Nagrody i wyróżnienia

 • European Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych)
 • nagrodzony projekt edukacyjny współfinansowany ze środków UE, pt. Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-kulturowa migrantów: przedszkolaków oraz ich rodziców  i nauczycieli wychowania przedszkolnego szansą na sukces edukacyjny i integrację (2015)
 • funkcja pełniona w projekcie: metodyk nauczania języka polskiego jako obcego
 • European Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych),
 • nagrodzony projekt edukacyjny współfinansowany ze środków UE, pt. Edukacja językowa i zawodowa szansą na skuteczną integrację (2014)
 • funkcja pełniona w projekcie: metodyk nauczania języka polskiego jako obcego
 

WSTECZ