dr Dariusz Dziurzyński


E-mail

dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie, tytuły)

 • Adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Sto-sowanej od 2011 r.
 • Doktorat na podstawie rozprawy „Oblicza nieświadomości i satanizmu. Proza Stanisława Przybyszewskiego w kręgu fantastyki i inspiracji na-turalistycznych” – 2009 r.
 • Kierownik Sekcji Wydawniczej Wydziału Polonistyki w latach 2003-2011 i współpracownik dydaktyczny Zakładu Edytorstwa i Stylistyki oraz Zakładu Komparatystyki.
 • Asystent w Instytucie Języki i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM” – 2000-2002.
 • Lektor języka polskiego i wykładowca cywilizacji polskiej na Uniwersy-tecie Dolnej Normandii / Université de Basse Normandie w Caen – 1999-2000.
 • Doktorant w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Literatu-ry Polskiej Wydziału Polonistyki UW – 1997-2000.
 • Tytuł magistra na podstawie rozprawy „Impresjonizm deskryptywny w wybranych powieściach Emila Zoli” – 1997.

Zainteresowania naukowe.

 • Klasyka i nowoczesność fantastyki literackiej i historia kultury grozy.
 • Realizm / naturalizm jako prąd literacko-artystyczny i jego kontynu-acje.
 • Korespondencja sztuk i związki literatury i nauki (psychologia, psy-chiatria, medycyna).
 • Edycja tekstu modernistycznego (proza, poezja) i współczesnego (litera-tura i dokument osobisty).
 • Przekład literacki w praktyce i teorii.
 • Polsko-frankofońskie związki literacko-kulturowe (w szczególności związki polsko-belgijskie).

Publikacje

Publikacje
przeł. i oprac. Alicja Ślusarska i Dariusz Dziurzyński, Boris Vian – poeta melanżu. Posłowie do: idem, W hołdzie płetwom. Wybór wierszy / À nageoires. Choix de poèmes, Biblioteka „Zeszytów Poetyckich”; Gniezno 2011
„Wieść o strasznych i dziwnych wypadkach w Żwirowie”. Gotycyzm Zaklętego Dworu Walerego Łozińskiego, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza” 2011
red. Maria Jolanta Olszewska i Krystyna Ruta-Rutkowska, (współautor : Grzegorz P. Bąbiak), Potęga złudzenia. Szkic o „Axelu” Villiers’a de l’Isle-Adam, [w:] Zapomniany dramat, t. II; Warszawa 2010
La Réception de Maeterlinck dans la Jeune Pologne. Voix de trois lecteurs, „Slavica Bruxellensia. Revue polyphonique de littérature, histoire et cultures slaves de l’Université Libre de Bruxelles” 2009; nr 4.
red. Veronika Forková a Kryštof Chamonikolas, Stefana Żeromskiego (pseudo)baśń hoffmannowska. „ Pavoncello”, [w:] Romantyzm a Romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní a české literatuře; Praga 2008
red. Ewa Ihnatowicz, Przybyszewskiego wyprawa ku Morzu Ciemności (na przykładzie powieści „Il regno doloroso”), [w:] Podróż i literatura 1864–1914; Warszawa 2008
O niebezpieczeństwie władzy prostytucji według Pierre’a Josepha Proudhona. Przyczynek do historii myśli antyfeministycznej, „Red.” 2007; nr 2.
„Horla” w muzyce Chopina. O powinowactwach fantastycznych Stanisława Przybyszewskiego na przykładzie esejów „Z psychologii jednostki twórczej”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006; nr 3–4.
La Terre et le Sacré dans les romans naturalistes d’Émile Zola et Adolf Dygasiński: d’après « La Faute de l’abbé Mauret » et « Les Noces de Vie », trad. par Elżbieta Bielawska-Kopij, „Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” 2005; nr 4.
red. Maria Olszewska i Grzegorz Bąbiak, O dwóch szaleńcach Stefana Żeromskiego. Przyczynek do portretu antyideowca, [w:] Światy Stefana Żeromskiego; Warszawa 2005
red. Maria Olszewska i Grzegorz Bąbiak, O „rozszerzaniu” naturalizmu i impresjonizmu. Stanisław Przybyszewski wobec malarstwa Edwarda Muncha, [w:] Czytanie modernizmu. Studia.; Warszawa 2004
Norwidowe Promethidiony, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” XXXVI. 2002
red. Jadwiga Zacharska i Marek Kochanowski, Strategie mizoginiczne Stanisława Przybyszewskiego na podstawie „Synagogi szatana”, [w:] Wiek kobiet w literaturze; Białystok 2002
„Brzuch Paryża” Emila Zoli i malarstwo martwej natury, „Przegląd Humanistyczny” 2001; nr 1 (374).
oprac. zespół pod kierunkiem Danuty Knysz-Tomaszewskiej: Juliusz Baliszewski, Grzegorz Bąbiak, Ewa Bieńkowska, Dariusz Dziurzyński, Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Anna Wojnowska, Spis zawartości archiwum Paula Cazina; Warszawa 2000
oprac. Grzegorz Bąbiak i Dariusz Dziurzyński, Spis zawartości archiwum Janiny Kulczyckiej-Saloni; Warszawa 2000

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje.

 • Zajęcia kierunkowe i specjalizacyjne prowadzone dla Zakładów: Pozy-tywizmu i Młodej Polski, Komparatystyki, Edytorstwa i Stylistyki oraz zajęcia lektorskie z języka i cywilizacji polskiej po polsku i francusku.
 • Wiceredaktor rocznika naukowego Wydziału Polonistyki UW „Młoda Polonistyka” (1997-2001) i członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”.
 • Współtwórca i specjalizacji redaktorsko-wydawniczej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 • Współtwórca i koordynator Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych Master en Langues et Cultures de l’Europe Centrale (we współpracy z Faculté de Philosophie et Lettres Université libre de Bruxelles).
 • Opiekun sekcji translatorskiej Studenckiego Koła Naukowego Edycji i Tłumaczeń „ŁAM!”.
 • Rzeczoznawca językowy i merytoryczny Ministerstwa Edukacji Naro-dowej.
 • Autor czterech książek poetyckich i współautor przekładów wierszy Borisa Viana (idem, W hołdzie płetwom / À nageoires, „Zeszyty Poetyc-kie”, Gniezno 2011). Redaktor portalu literackiego i czasopisma „Zeszy-ty Poetyckie”.
 

WSTECZ