dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

E-mail

kdrozdz@uw.edu.pl

Informacje ogolne

od września 2016 – prodziekan do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą

2014 – habilitacja na podstawie książki Wobec bliźniego. Pojęcia ‘postawa’, ‘tolerancja’, ‘obojętność’ w analizie semantycznej

2012–2016 – kierownik Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

od października 2011 – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

w roku akademickim 2009/2010 – p.o. kierownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej

2008–2011 – wykonawca w grancie MNiSW Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi

2008–2009 – sekretarz Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej

2007–2011 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Komunikacji Językowej

2005–2008 – koordynator ds. obsługi informatycznej Rady Wydziału

2005–2006 – sekretarz Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego

2005–2007 – asystent w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego

czerwiec 2005 – obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. UW dr hab. Zofii Zaron (wyróżnienie)

2001–2005 studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki

Zainteresowania badawcze

 • składnia (ze szczególnym uwzględnieniem problemów referencji)
 • semantyka (portrety leksykograficzne słów)
 • najnowsze słownictwo w systemie leksykalnym polszczyzny
 • fonologia współczesnego języka polskiego

DYDAKTYKA:

 • od 2013 roku – seminaria magisterskie dotyczące komunikacji językowej
 • od 2009 roku – seminaria licencjackie
 • w semestrze zimowym 2013/2014 prowadzenie ogólnouniwersyteckich internetowych zajęć Gramatyka dla opornych (w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych)
 • w semestrze letnim 2013/2014 prowadzenie ogólnouniwersyteckich internetowych zajęć Język polski dla smakoszy (w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych)
 • w semestrze letnim 2011 poprowadzenie ogólnouniwersyteckich internetowych zajęć Funkcjonalna gramatyka języka polskiego dla studentów filologii obcych (w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych)
 • od 2005 roku zajęcia z różnych działów gramatyki opisowej i wstępu do językoznawstwa (m.in. gramatyka opisowa języka polskiego, wprowadzenie do nauki o języku, podstawy wiedzy o języku polskim, dyskusyjne zagadnienia gramatyczne, funkcjonalna analiza tekstu, fonetyka i fonologia dla logopedów, gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi, słowo i wypowiedź, słowo w tekście, funkcjonalny opis języka, konwersatoria)

Informacje o działalności w towarzystwach naukowych, fundacjach itp., hobby

 • od 2015 – współpracownik Sekcji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN
 • 20112015 członek specjalista Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • od listopada 2011 sekretarz naukowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • w kadencji 2007–2011 sekretarz naukowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • od 2011 – członek Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
 • od 2002 członek Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Slawistów (Organisation Europäischer Nachwuchsslavisten) POLYSLAV

Publikacje

Książki
Wobec bliźniego. Pojęcia ‘postawa’, ‘tolerancja’, ‘obojętność’ w analizie semantycznej.; Warszawa 2013; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW & BelStudio
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2006. Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie, WUW.
Artykuły naukowe (wybór)
red. E. Kislova, E. Kubicka, M. Tomancova, S. Ulrich, Remanenty w leksykonie. O nowej formie FINISAŻ w polszczyźnie [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav); München – Berlin – Washington/D.C. 2013; tom 16 , s. 51-57.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2013. Właściwości składniowe i semantyczne czasownika DEBATOWAĆ, Poradnik Językowy z. 9, s. 26-36.
red. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancova, S. Ulrich, Zagadki z blondyn(k)ą i słownikiem w tle [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav); München – Berlin – Washington/D.C. 2012; tom 15, s. 63-68.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2011. Debata wciąż trwa. Rozważania o znaczeniu leksemu DEBATA, Prace Filologiczne LXII, s. 97-106.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2011. Człowiek się rodzi na pracę a ptak na latanie. Semantyczno-składniowe a kontekstowe właściwości leksemu PRACOWAĆ, Poradnik Językowy z.1, s. 43-52.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Zofia Zaron, Na marginesie rozważań Jana Tokarskiego o czasowniku, Studia Pragmalingwistyczne 2 2010; s. 27-35.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2009. Nieobojętne elementy definicji słownikowych leksemu ZOBOJĘTNIEĆ, Linguistica Copernicana 2, s. 137-149.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2009. Czy postawa obojętna to wewnętrzna sprzeczność? Refleksje semantyczne o leksemie postawa, Poradnik Językowy z. 1: 40-49.
Katarzyna Drożdż-Łuszczyk, Zofia Zaron, 2009. Zły to uczeń, który nie przewyższa swego mistrza. O właściwościach relacji mistrzuczeń, Prace Filologiczne LV: 79-89.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Zofia Zaron, 2009. Rozważania o zaufaniu. Komu zaufamy? [w:] Człowiek – słowo – świat, 363-372.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2009. O tolerancji i obojętności z perspektywy językoznawcy [w:] Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, red, M. Dawlewicz, Vilniaus universiteto leidykla, Wilno.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2008. Świat ukryty w znaczeniu i znaczenie nieujawnione w słowniku. O przymiotniku OBOJĘTNY, Prace Filologiczne LIV: 79-88.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2008. Tolerancja... po latach [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), red. R. Zimny, tom 11, s. 28-34.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2007. Zero tolerancji dla pewnych użyć tolerancji. O zachodzących współcześnie przemianach w znaczeniach wyrazów TOLEROWAĆ, TOLERANCJA, TOLERANCYJNY, Polonica XXVIII: 49-58.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2007. Pracowici są wśród nas! Rozważania semantyczne wokół definicji słownikowych przymiotnika ‘pracowity’, Prace Filologiczne LIII: 167-174.
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, 2007. Osobliwość ‘ktoś’ jako zaimka nieokreślonego, Poradnik Językowy z. 4: 18-24.

Uaktualniona lista publikacji dostępna na stronie: http://bibliografia.icm.edu.pl/

Plany badawcze

 • badania nad związkiem anafory z wyznaczonością grupy nominalnej
 • badania nad czasownikami nazywającymi akty mowy, m.in.: marudzić, narzekać, jęczeć
 • badania nad fonetyką (aspekty logopedyczne)
 

WSTECZ