mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma

2013 – praca magisterska pt. Błędy językowe w wypracowaniach szkolnych (na przykładzie prac uczniów ze szkół polskich w Wilnie), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniła

2013 – studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

od października 2014 – studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW

rok akademicki 2016/2017 – lektora języka polskiego jako obcego na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, skierowanie MNiSW

Zainteresowania naukowe

  • język polski na Wileńszczyźnie
  • problemy w uczeniu się języka polskiego przez osoby ze Wschodu

Publikacje

Publikacje
A. Czerwińska-Trzaskoma, Słownictwo religijne w podręcznikach do języka polskiego dla obcokrajowców, [w:] Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, pod red. M.K. Frąckiewicz i ks. prof. A.J. Najdy, Warszawa 2016
A. Czerwińska-Trzaskoma, Od nauki realiów do międzykulturowości – jak w XXI wieku uczymy cudzoziemców polskiej kultury?, [w:] Pogranicza wielokulturowe w perspektywie współczesności, pod red. P. Dejneki, Warszawa 2016 (w druku)
A. Czerwińska, Słowiańskie tematy tabu – przypadek aktu seksualnego, [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, pod red. M. Sidor, t. 2, Lublin 2013;
A. Czerwińska, Błędy językowe w wypracowaniach szkolnych (na podstawie prac uczniów ze szkół polskich w Wilnie), [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, pod red. M. Kułakowskiej i A. Myszki, Rzeszów 2014;
A. Czerwińska, M. Milusz, Czy trąbka pokoju i fajka pokoju znaczą to samo? O analogiach i pułapkach w nauczaniu frazeologii polskiej studentów ze Wschodu, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, pod red. E. Kaczmarskiej, A. Zieniewicza, Warszawa 2014;

Doświadczenie:

lektor języka polskiego jako obcego.  

WSTECZ