doc. dr Maria Przybysz-Piwko


E-mail

m.przybysz-piwko@uw.edu.pl

SPECJALNOŚĆ

językoznawczo-logopedyczna

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

fonetyka, patofonetyka, grafetyka, zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, trudności w pisaniu (i czytaniu)

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Slavische talen en Culturen – sectie Pools


Dr. Liliana Madelska
Institut für Slawistik der Universität Wien
Spitalgasse 2-4, Hof 3
A-1090 Wien

Publikacje

Publikacje
Praca zbiorowa pod red. M. Przybysz-Piwko, Emisja głosu nauczyciela - wybrane zagadnienia.; Warszawa 2006
Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach. ; Warszawa 2002; Materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki UW i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dn. 7-9 czerwca 2002.
współautor: Halina Mierzejewska, Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy - Afazja - Zaburzenia rozwoju mowy.; Warszawa 2000; Materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki UW i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dn. 16-17.06.
współ. H. Mierzejewska, Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające.; Warszawa 1997
Afazja. Z lingwistycznych badań empirycznych.; Warszawa 1993; wybór i opr.
Wznawianie funkcjonowania struktur językowych - narzędzia komunikacji werbalnej na podstawie wyników analizy afatycznych zakłóceń leksemów polskich, [w:] Materiały z III krajowego sympozjum psychologii defektologicznej, t. III. ; Wrocław 1982; (współautorstwo)
red. H. Mierzejewska, Realizacja nagłosowych grup spółgłoskowych u osób z afazją (na materiale wyrazów polskich) [w:] Badania lingwistyczne nad afazją, Stabilizowanie grup spółgłoskowych w wyrazach, [w:] tamże. ; Warszawa 1978; Ossolineum
Naruszenia leksem pri afazji, Nejropsichołogia - 77, Sofia. Zastosowanie wiedzy o języku w reedukacji osób z afazją [w:] Język - Teoria - Dydaktyka. ; Kielce 1977
Morfemy słowotwórcze a afatyczne zaburzenia dźwięków mowy (na materiale języka polskiego), „Polonica", II. 1976; Opracowanie, redakcja
Redakcja
red. J. Bałachowicz i S. Fryć, O dwóch mechanizmach kształtujących wypowiedzi osób z afazją [w:] Język - literatura - wychowanie, praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej.; Warszawa 2006; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; , s. 125-132.
red. M. Przybysz-Piwko, Fonetyczne podstawy emisji głosu [w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia. ; Warszawa 2006; CODN; Praca zbiorowa, s. 31-43
Świadomość językowa. Problem nie tylko lingwistyczny. 2005; "Poradnik Językowy", 7, s. 42-48.
red. naukowa Krystyna Wojtczuk, Terminy dotyczące zaburzeń mowy (głośnej i pisma) w opisie i interpretacji [w:] Moda jako problem lingwistyczny. ; Siedlce 2002; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
red. naukowa Krystyna Wojtczuk, Segmentacja fonemowa u dzieci z trudnościami w opanowywaniu pisania i czytania [w:] Moda jako problem lingwistyczny.; Siedlce 2002; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
opr. Joanna Przesmycka-Kamińska, Utrwalanie postaci graficznej i postaci fonologicznej wyrazów - propozycja ćwiczeń [w:] Trudności w werbalnym porozumiewaniu się z otoczeniem dzieci z różnymi dysfunkcjami OUN. ; Wrocław 2002; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Czerniawa 18-21 października 2001.
red. Krystyna Wojtczuk, Nietrwałość leksemów w świetle analizy wypowiedzi osób z afazją [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym. ; Siedlce 2001; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; Materiały Konferencji Naukowej, Siedlce, 21-22 X 1999.
Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją. 2000; „Logopedia", 27.
Refleksja na temat terminu fonem. 2000; „Poradnik językowy" z. 1.
red. T. Zacharuk, Trudności i pułapki w kształceniu językowym dzieci z wadą słuchu [w:] Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. ; Siedlce 2000
współautorzy: H. Mierzejewska, S. Grotecki, Dezintegracja, kompensacja, stabilizowanie struktur językowych w afazji [w:] Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy - Afazja - Zaburzenia rozwoju mowy. ; Warszawa 2000; Materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki UW i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dn. 16-17.06. 2000
Przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi z trudnościami w komunikacji językowej (werbalnej) [w:] Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną - alternatywne i wspomagające metody komunikacji.; Warszawa 1999; Materiały z Międzynarodowej Konferencji
Przywracanie sprawności językowej osobom z afazją [w:] Terapia neuropsychologiczna dzieci i dorosłych. ; Wrocław 1998; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Czerniawa 8-11 listopada 1998.
Właściwości polskiej grafii przeszkodą w kształtowaniu się i utrwalaniu właściwych powiązań między dźwiękami mowy a literami [w:] Zaburzenia głosu - badanie - diagnozowanie - metody usprawniania. ; Warszawa 1998; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki UW i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dn. 6-8 czerwca 1998, Warszawa.
współ. H. Mierzejewska, Terminologia w logopedii jako nauce interdyscyplinarnej.; Warszawa 1998; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Polonistyki UW i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dn. 6-8 czerwca 1998, Warszawa.
Na temat analizy lingwistycznej wypowiedzi osób z afazją [w:] Effata - Otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna - teoretyczna i stosowana. ; Katowice 1998
Przywracanie sprawności językowej osobom z afazją [w:] Terapia neuropsychologiczna dzieci i dorosłych. ; Wrocław 1998; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Czerniawa, 8-11 listopada 1997.
współ. .H. Mierzejewska, Terminologia w opisie i interpretacji zaburzeń mowy, [w:] Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające, opr. H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa. ; Warszawa 1997
współ. H. Mierzejewska, Rozważania na temat terminologii logopedycznej, [w:] Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające. ; Warszawa 1997
red. J. Ożdżyński, T. Rittel, Rozumienie wyrażeń o charakterze przenośni przez szesnastoletnią dziewczynkę z afazją semantyczną [w:] Sprawności językowe, seria: Studia Logopedyczne 4. ; Kraków 1997
red. T. T. Rittel, J. Ożdżyński, Stan języka a obraz świata w świetle analizy lingwistycznej wypowiedzi osoby z afazją słuchową [w:] Dyskurs edukacyjny,seria: Studia Logopedyczne 3. ; Kraków 1997
Wyodrębnianie znaczeń form językowych widoczne w neologizmach dziecięcych [w:] Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, seria: Studia Logopedyczne 2. ; Kraków 1995
Właściwości systemowe ustnej i pisanej odmiany języka polskiego a problem opanowania go przez osoby z uszkodzonym słuchem [w:] Biuletyn Cochlear Center w Warszawie, Wydanie Specjalne. ; Warszawa 1995; II Międzynarodowa Konferencja. Wybrane problemy w leczeniu zaburzeń słuchu, Warszawa.
Dziecko z trudnościami w pisaniu. Analiza i ocena tekstu pisanego warunkiem świadomej terapii językowej [w:] Mowa głośna i pismo.; Warszawa – Białystok 1994; Materiały z konferencji (...)
red. S. Grabias, Czy kompetencja językowa nauczyciela może zastąpić wiedzę o języku w pracy z dzieckiem mającym uszkodzony słuch [w:] Głuchota a język, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, 7 . ; Lublin 1994
red. J. Odżyńskiego, Polska terminologia afazjologiczno-lingwistyczna [w:] Polska terminologia logopedyczna, seria: Studia Logopedyczne 1. ; Kraków 1994; Praca zbiorowa
O kwestionariuszu do badania mowy i wymowy dziecka krytycznie. 1993; „Poradnik Językowy", 3
Stan wiedzy o języku a badanie jego patologii. 1993; „Poradnik Językowy",1-2.
O leksemowej niepełności wypowiedzi osób z afazją. 1990; „ Poradnik Językowy", 6.
Artykuły
red. E. Bem-Wiśniewska, Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim [w:] Zabawy pożyteczne prozą.; Warszawa 2010; s. 53-64.
red. G. Krasowicz-Kupis, Aspekt językowy trudności w nabywaniu przez dzieci umiejętności pisania [w:] Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy.; Gdańsk 2009; Wyd. Harmonia; s. 125-151.
współautorstwo K. Szamburski, Standardy godzinowe kształcenia logopedów po zmianach związanych z przyjęciem bolońskiego systemu oświaty 2009; [w:] Biuletyn Logopedyczny Zarządu PTL, Nr 1 (24), s. 15-25.
Jak najmłodsi Polacy radzą sobie z dopełniaczem liczby mnogiej rzeczowników, czyli o potrzebie aktualizacji słownika poprawnej polszczyzny w świetle wyników badań kompetencji fleksyjnej dzieci. 2008; „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 66-80.
red. J. Porayski-Pomsta, Segmentacja fonemowa u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego a trudności w pisaniu [w:] Diagnoza i terapia w logopedii. 2008; Dom Wydawniczy Elipsa; seria: Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, T. VII, TKJ Sekcja Logopedyczna. s. 101-109.
red. M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, Struktura fonotaktyczna wyrazów polskich a obraz pisma dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu [w:] Dysleksja. Problem znany czy nieznany?.; Lublin 2007; Wyd. UMCS; s. 101-108.
współautorstwo B. Strachalska, Test do badania słuchu fonematycznego dzieci i dorosłych E. Szeląg i A. Szymaszek (recenzja). 2007; „Poradnik Językowy",8, s.100-106.
Wspomaganie rozwoju umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w opanowywaniu czytania i pisania. 2007; „Poradnik Językowy", 8 s. 45-53.
Publikacje popularnonaukowe
Profesor Halina Mierzejewska (1922-2003). 2003; "Logopedia", 32.
Działalność Janiny Wójtowiczowej w dziedzinie logopedii. 2000; "Poradnik Językowy", 6.
(współ. E. Stecko), Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego. 1996; "Logopedia", 23.
Język elementem tworzenia lub rujnowania wspólnoty. Nastolatki we wspólnocie rodzinnej, szkolnej i środowisku pozaszkolnym. 1996; „Poradnik Językowy", 8.
Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka. ; Gdańsk 1993; Sylwetki zasłużonych dla logopedii, z historii polskiej logopedii .
Zbiór przysłów i zagadek dla dzieci.; Warszawa 1993; WSiP
Docent Janina Wójtowiczowa (w trzydziestolecie pracy w Uniwersytecie Warszawskim). 1990; "Poradnik Językowy", 4.
Doktor Irena Styczek. 1984
Doktor Irena Styczek. 1983; "Logopedia", 14/15.

 

WSTECZ