dr Kamila Potocka-Pirosz

E-mail

k.potocka@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe     

  • Zaburzenia mowy w wyniku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego
  • Relacja mowa – myślenie – pamięć
  • Gerontologopedia
  • Rozwój mowy dziecka

Stanowisko i przebieg kariery naukowej    

  • Od 1.10.2019 starszy asystent w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu
  • 2014-2019 studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW
  • 2009-2014 Wydział Polonistyki UW, studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność logopedyczna oraz specjalizacja nauczycielska
  • 2006-2011  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja pozaeuropejska

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje    

od 2015 członek Stowarzyszenia slawistów POLYSLAV

Nagrody i wyróżnienia

  • Stypendium naukowe 2015/2016, 2016/2017
  • Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów 2016/2017, 2017/2018

Publikacje

Artykuły
Badanie fluencji semantycznej i fonemicznej – analiza jakościowa i ilościowa, „Die Welt der Slaven. Contributions to the 22th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav)”, red. E. Gutiérrez Rubio, E. Grishchenko, D. Kruk, T. Speed, Z. Týrová, A. Wysocka, Weisbaden, w druku.
O właściwościach czasownika alarmować, „Prace filologiczne”, t. LXX, Warszawa 2017, s. 349-359.
Wybrane zaburzenia polskiej składni u pacjentów z chorobą Alzheimera,  „Die Welt der Slaven. Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav)”, t. 62, red. E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova, D. Kruk, Weisbaden 2017, s. 133-141.
Kategorie fleksyjne rzeczownika w wypowiedziach osób z afazją,Die Welt der Slaven. Beiträge  zum 19. Arbeitstreffen der Europäische Slavistischen Lingustik (Polyslav)”, t. 60, red. E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova, E. Kubicka, Weisbaden 2016, s. 230-239.
Monografie
Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby Alzheimera. Studium przypadków, Warszawa, w druku.
Rozdziały w monografii
O gerontologopedii na przykładzie opieki logopedycznej nad osobami z chorobą Alzheimera, [w:] Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, red. M. Herudzińska, Warszawa, w druku.
Diagnoza logopedyczna w chorobie Alzheimera – przegląd testów oraz propozycja ankiety i narzędzia do badania aktualizacji nazw, [w:] Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. S. Banaszak, J. Śmietańska, Poznań 2019, s. 203-226.
Charakterystyka mowy osóbKotwica z chorobą Alzheimera na przykładzie opowiadania historyjki obrazkowej, [w:] Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, red. M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovska, Kraków 2018, s. 151-173.
Problemy z klasyfikacją przedmiotów u osób z chorobą Alzheimera, [w:] Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Varia, red. D. Saniewska, Białystok 2017, s. 53-64.
Rozpad podsystemów języka w różnych rodzajach afazji, [w:] Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, red. E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kielce 2017, s. 137-152.
Wykorzystanie metodologii badań nad idiolektem przy opisie zaburzeń nazywania i fluencji słownej u osób z chorobą Alzheimera, [w:] Socjolekt, idiolekt, idiostyl. Historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok 2017, s. 233-248.
Zatrzymać język – zastosowanie glottodydaktyki w zaburzeniach czynności nazywania u osób z chorobą Alzheimera, [w:] Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce, red. P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Warszawa 2017, s. 192-202.

 

WSTECZ