dr hab. Olga Jauer-Niworowska


E-mail

o.jauer-niworo@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, logopeda

Zainteresowania naukowe

 • Zaburzenia mowy wynikające z chorób i uszkodzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wynikających z porażeń i niedowładów mięśni aparatu mowy (dyzartrii).
 • Diagnoza i terapia osób z dyzartrią (opracowanie metod diagnostyczno-terapeutycznych opartych na badaniach naukowych)
 • Psychologiczne i neuropsychologiczne uwarunkowania zaburzeń mowy. Holistyczne podejście do osób z zaburzeniami mowy.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1985 – 1990 - studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem tytułu magistra psychologii.
 • 1994 – 1996 - studia logopedyczne w Pomagisterskim Studium Logopedycznym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone uzyskaniem tytułu logopedy.
 • 1998 – specjalizacja pierwszego stopnia z psychologii klinicznej.
 • 2006 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej powstałej pod kierunkiem prof. dr hab. B. Rocławskiego na temat: „Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • 2017 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Od października 2014 roku - adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • W roku akademickim 2007/2008 – p.o. kierownika Podyplomowych Studiów Neurologopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Od roku akademickiego 2017/2018 opiekun naukowy Naukowego Koła Logopedycznego studentów logopedii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Członek Towarzystwa Kultury Języka
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 – III nagroda Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej za publikacje naukowe wydane w 2009 roku.
 • 2015 – zajęcie II miejsca w sesji plakatowej podczas XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, umysł, zachowanie - ujęcie interdyscyplinarne”, 21-22 listopada 2015, Gdańsk.
 • 2018  – nagroda pieniężna za wkład w rozwój Instytutu Polonistyki Stosowanej, przyznana przez Dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej dr hab. Grzegorza Bąbiaka, prof. UW.

Dydaktyka

Zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe dla słuchaczy specjalności „Logopedia ogólna i kliniczna” na studiach I stopnia i II stopnia, w latach 2014-2016.

 • Neuropsychologia
 • Dyzartria
 • Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym
 • Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej Klasyfikacja zaburzeń mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna (w roku akademickim 2014/15 oraz 2015/16)
 • Seminarium magisterskie Neurogenne zaburzenia mowy ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii

Publikacje

Artykuły
Fonem w modelu strukturalno-funkcjonalnym Analiza biopsychicznych uwarunkowań kształtowania się pojęcia fonemu (zależności między percepcją a motoryką werbalną), „Poradnik Językowy” 2018/3, s. 73-86.
Współautorki: N. Siudzińska, M. Stępień, Projekt słownika do narzędzi komunikacji dorosłych osób z neurogennymi zaburzeniami mowy, „Poradnik Językowy” 2018/5, s. 78-90.
Interdyscyplinarna analiza procesów tworzenia i realizacji wypowiedzi w modelu strukturalno-funkcjonalnym, „Poradnik Językowy”, 2015, Z. 5, s.52 - 66
Współautorki: N. Mirska, G. Jastrzębowska: Specific Picture of Speech Disturbances in Polish Speaking Patients with Mixed Dysarthria in Multiple Sclerosis (MS) and in Wilson’s Disease (WD)Acta Neuropsychologica”, 2014, Vol. 12, No 2, (pp. 155 - 166)
Współautorzy: A. Mirski, M. Pachalska, N. Mirska, K. Gryglicka, Iuri.D Kropotov. An Evaluation of Personalized Neurofeedback Training for Rolandic Epilepsy: a Case StudyActa Neuropsychologica”, 2014, Vol. 12, No 3, (pp. 359 - 378)
Współautorzy: M. Pąchalska, L. Buliński, A. Rasmus, B. Daniluk, A. Mirski, N. Mirska, Juri D. Kropotov, Neuropsychological functioning after Traumatic Injury of orbito-frontal Area: Case Study of the Polish Phineas Gage, “Acta Neuropsychologica”, 2014,  Vol. 12, No 4, (pp. 503 - 516)
Współautorka: B.  Strachalska, Variability in the Production of Syllabes and Words in Patients with Aphasia and in Patients with Dysarthria, W: “Acta Neuropsychologica”, 2013, Vol. 11, No 4, (pp. 419 - 434)
Zaburzenia dyzartryczne – próba przedstawienia patomechanizmu, wybrane problemy diagnozy – Studia Pragmalingwistyczne , 2012 nr 4 (str. 39 - 52)
Terapia logopedyczna pacjentki z dyzartrią wiotką –opis przypadku – Studia Pragmalingwistyczne , 2012 nr 4 (str. 151-164)
Etapy opanowywania wzorców ruchowych mowy w modelu strukturalno-funkcjonalnym, „Poradnik Językowy", 2012 nr 10, (str.18 - 32)
Współautorka: J. Kwasiborska - Refleksje na temat AAC (Alternative Augmentative Communication) z punktu widzenia wykładowcy i praktyka logopedy - W: D. Wolska, A. Mikruta (red.), „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis”, Folia 108, 2012, „Studia Paedagogica II” , 2012,  (str. 205 - 210)
Współautorka: B. Strachalska - Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) - „Szkoła Specjalna”, 2011 nr 4 (str. 264 - 270)
Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej --Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4 (str. 275-286)
Współautorka: I. Więcek - Poborczyk - Kompetencja komunikacyjna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy a terapia logopedyczna - „Studia Pragmalingwistyczne” T. 5 / 2008 (str.190-200)
Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona - „Poradnik Językowy”, 2007 nr 8 (str. 66 – 77)
Badania osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona (wnioski z badań) – „Logopedia” - T. 36 / 2007 (str. 267-274)
Monografie
Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona — nie tylko dyzartria. Złożoność uwarunkowań trudności w komunikacji werbalnej, wyd. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016.
Współautorzy: J. Porayski Pomsta, J. Kwasiborska Dudek, I. Więcek - Poborczyk, D. Lipiec, M. Golanowska, A. Malinowska, Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym, wyd. Glottispol, Gdańsk, 2013
Dyzartria nabyta Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych, wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2009.
Współautorka:  J. Kwasiborska Dyzartria Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii, wyd. Komlogo, Gliwice, 2009.
Rozdziały w monografii
Logopedia wobec idei jedności wiedzy W: Z. Zaron, J. Porayski - Pomsta (red.) Język i logopedia – Instytut Polonistyki Stosowanej, Warszawa, 2013 (str.89 -102)
Diagnoza osób z dyzartrią oparta na holistycznym podejściu do pacjenta nowe spojrzenie na problematykę W: M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska - Popek, (red.) Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej wyd. Collegium Columbinum, Kraków, 2012, (str. 365 - 382)

Słowa leczą W:  S. Kawalla, E. Lewandowska Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red) Słowa obrazy dźwięki w wychowaniu, wyd. Trio, Warszawa, 2011 (str.182 - 194)

Współautorka M. Litwin, Dyzartria, W: (red.) K. Klukowski, J. Talar, J. Domaniecki Rehabilitacja po urazach głowy wyd. AWF, Warszawa, 2009 (str. 99 – 139)
Współautorka M. Litwin , Dysfagia, W: (red.) K. Klukowski, J. Talar, J. Domaniecki Rehabilitacja po urazach głowy wyd. AWF, Warszawa, 2009 (str. 139 – 152)
Diagnoza zaburzeń dyzartrycznych z uwzględnieniem ich patomechanizmu na podstawie doświadczeń własnych i danych z literatury przedmiotu, W: (red.) J. Porayski – Pomsta Diagnoza i terapia w logopedii wyd. Dom wydawniczy „Elipsa” Warszawa 2008 (str.117 - 126)
Rola kształtowania prawidłowego schematu ciała w terapii psychologicznej i logopedycznej dzieci z dyzartrią na tle mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) W: (red.) J. Porayski – Pomsta Diagnoza i terapia w logopedii wyd. Dom wydawniczy „Elipsa” Warszawa 2008 (str.285 - 293)
Współautorka I. Więcek-Poborczyk   Strategie werbalne i niewerbalne w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy W: Diagnoza i terapia w logopedii (red.) J. Porayski – Pomsta wyd. Dom wydawniczy „Elipsa” Warszawa 2008  (str.294 – 314)

Informacje dodatkowe

Praktyka logopedyczna – terapia logopedyczna dzieci i osób dorosłych  z neurogennymi zaburzeniami mowy prowadzona w latach 1999-2014 w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W ostatnich latach terapia dotyczyła głównie chorych z dyzartrią nabytą o różnej etiologii.

 

WSTECZ