dr hab. Anna CegiełaAdiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki IPS, kierownik „Obserwatorium etyki słowa”

  • Na Uniwersytecie od 1979 roku na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Języka Polskiego (Zakład Kultury Języka i Leksykologii)
  • 1981 r tytuł doktora na podstawie pracy „Polskie słownictwo teatralne 1765 – 1965” (promotor prof. dr hab. Danuta Buttler, recenzenci prof. dr hab. Zbigniew Raszewski, prof. dr hab. Teresa Skubalanka)
  • 1999-2003 pracownik Uniwersytetu w Bonn
  • 2006 starszy wykładowca w IPS w zakładzie Edytorstwa i Stylistyki
  • 2011 r tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy  „Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej”, Warszawa 2011.

Zainteresowania naukowe

etyka słowa, kultura języka, leksykoloia, stylistyka, leksykografia, język dyskursu

Publikacje

Publikacje
Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa.; Warszawa 2013
Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej; Warszawa 2011
Hasła (czasowniki i wyrazy funkcyjne) w Słowniku poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży; Warszawa 1993
Polskie słownictwo teatralne 1765 – 1965; Wrocław 1992
Polski słownik terminologii i gwary teatralnej.; Wrocław 1992; tom. I (do roku 1830)
Z polszczyzną za pan brat, (z Andrzejem Markowskim) stron 260; Warszawa 1982; ss. 260; (z Andrzejem Markowskim)
Artykuły
Czym jest mowa nienawiści ?, „Poradnik Językowy” 2014; z. 1 s. 7-17.
Etyka słowa w polskim dyskursie publicznym, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K .Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, s. 23-35.; Łódź 2014
Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, „Poradnik Językowy” 2013; z. 10, s. 57-71.
Punkt widzenia a definiowanie ( na przykładzie leksemu moralność), [w:] Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii; Warszawa 2012; s. 111-123.
Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy” 2012; z. 9.s. 14 - 20. 20
Językowy obraz moralności, „Poradnik Językowy” 2011; z. 3, s.44-58
Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony, „Poradnik Językowy” 2011; z. 10 s.10-31.
Jak się mówi o moralności w dyskursie publicznym, „Prace Filologiczne” tom LIII; Warszawa 2007; s.57- 64.
Historia moralności w ujęciu leksykograficznym, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej; Warszawa 2006; s.74 – 88.
Etyka – umiejętność cnoty, czy wiedza o sztuce bycia wśród ludzi, „Poradnik Językowy” 2006; z.10, s. 31-38.
Norma wzorcowa i norma potoczna współczesnej polszczyzny, [w:] O zagrożeniach i bogactwie współczesnej polszczyzny; Wrocław 1997; strony 26 – 33.
Polska norma w epoce przemian – o społecznym uwarunkowaniu działalności normatywnej, [w:] Kultura języka dziś; Poznań 1995; s. 46 - 53.
Kryzys słowa rodzi się na rozstajach, [w:] Opisać słowa; Warszawa 1992; s. 22 -31.
Polskie słownictwo teatralne w okresie Oświecenia, „Pamiętnik Teatralny” 1984; z.3-4, s. 492 – 500.
Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni publicznej. Etyka słowa a poprawność polityczna. „Poradnik Językowy” 2013, z. 9, s. 57-70.
Książki
Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa.

Nagrody

Pięciokrotnie nagroda rektorska i nagroda ministra  za pracę doktorską.

Funkcje

kierownik Studiów niestacjonarnych na Wydziale Polonistyki (2006-2008), prodziekan na Wydziale Filologii Polskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku (2007-20010), rzeczoznawca MEN. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Prowadzi zajęcia ze stylistyki, kultury języka, etyki słowa, seminaria magisterskie na studiach polonistycznych, studiach podyplomowych w IPS oraz ILS, wcześniej także w PWST.

Współpracowała z  Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Centrum Animacji Kulturalnej, Centrum Edukacji Artystycznej, Polskim Radiem. Obecnie współpracuje ze  Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich oraz Polskim Stowarzyszeniem Tłumaczy Przysięgłych TEPIS oraz MEN.

Kierownik „Obserwatorium etyki słowa” afiliowanego przy Towarzystwie Kultury Języka (pracowni finansowanej z grantu MKiDN, do 2014, a od 2015 w formie pracowni w Instytucie Polonistyki Stosowanej).
 

WSTECZ