dr hab. Anna Cegieła


E-mail

a.j.cegiela@uw.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki IPS, kierownik „Obserwatorium etyki słowa”

Zainteresowania naukowe

etyka słowa, kultura języka, leksykoloia, stylistyka, leksykografia, język dyskursu

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

Tytuł magistra w 1976 rok, tytuł doktora 1981 rok (Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego), tytuł doktora habilitowanego 2011, stanowisko profesora UW 2014

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

  • Towarzystwo Kultury Języka - członek,
  • Polskie Towarzystwo Językoznawcze - członek,
  • Stowarzyszenie Etyki Słowa – członek.
  • PAU – przewodnicząca Komisji Etyki Komunikacji. Commission for Slavic Media Linguistics przy The International Committee
    of Slavists.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za doktorat, Nagroda Rektora UW za książkę „Z polszczyzną za pan brat” (z Andrzejem Markowskim), trzy nagrody rektorskie za działalność naukową, Srebrny Krzyż Zasługi

Publikacje

Publikacje
Patriotyzm: odświętny czy codzienny, sztandarowy czy zbędny? W: Studia z etyki słowa, Warszawa 2015, s.141-181.
Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.
Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Warszawa 2011.
Hasła (czasowniki i wyrazy funkcyjne) w Słowniku poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży. Warszawa 1993.
Polskie słownictwo teatralne 1765-1965, Wrocław 1992.
Polski słownik terminologii i gwary teatralnej, Wrocław 1992.
Z polszczyzną za pan brat (z Andrzejem Markowskim) Warszawa 1983.
Artykuły
Etyka słowa w polskim dyskursie publicznym, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K .Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, s. 23-35.; Łódź 2014
Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, „Poradnik Językowy” 2013; z. 10, s. 57-71.
Punkt widzenia a definiowanie ( na przykładzie leksemu moralność), [w:] Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii; Warszawa 2012; s. 111-123.
Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy” 2012; z. 9.s. 14 - 20. 20
Językowy obraz moralności, „Poradnik Językowy” 2011; z. 3, s.44-58
Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony, „Poradnik Językowy” 2011; z. 10 s.10-31.
Jak się mówi o moralności w dyskursie publicznym, „Prace Filologiczne” tom LIII; Warszawa 2007; s.57- 64.
Historia moralności w ujęciu leksykograficznym, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej; Warszawa 2006; s.74 – 88.
Etyka – umiejętność cnoty, czy wiedza o sztuce bycia wśród ludzi, „Poradnik Językowy” 2006; z.10, s. 31-38.
Norma wzorcowa i norma potoczna współczesnej polszczyzny, [w:] O zagrożeniach i bogactwie współczesnej polszczyzny; Wrocław 1997; strony 26 – 33.
Polska norma w epoce przemian – o społecznym uwarunkowaniu działalności normatywnej, [w:] Kultura języka dziś; Poznań 1995; s. 46 - 53.
Kryzys słowa rodzi się na rozstajach, [w:] Opisać słowa; Warszawa 1992; s. 22 -31.
Polskie słownictwo teatralne w okresie Oświecenia, „Pamiętnik Teatralny” 1984; z.3-4, s. 492 – 500.
Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni publicznej. Etyka słowa a poprawność polityczna. „Poradnik Językowy” 2013, z. 9, s. 57-70.
Książki
Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa.
Artykuły w czasopismach punktowanych
Mowa nienawiści, Poradnik Językowy 2020, z.4, s. 60-70.
O kilku przyczynach obecności przemocy językowej w przestrzeni publicznej, Studia slavica 2019, XXIII/1, s.1-16.
Na czym polega przemoc w języku komunikacji publicznej? Poradnik Językowy 2019, zeszyt 7, s. 7-20.
Uwagi o kryteriach etycznej oceny wypowiedzi, Poradnik Językowy 2018, z.6. s.18-34.
Czym jest mowa nienawiści?, Por. Jęz. 2014, z. 1, s. 7-17.

 

WSTECZ