dr hab. Grzegorz P. Bąbiak


E-mail

g.babiak@uw.edu.pl

Strona domowa

www.grzegorzbabiak.pl

Zainteresowania naukowe

 • Edycja tekstów kultury polskiej XIX i XX w.
 • Historia kultury polskiej XIX i XX w.
 • Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX w.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1997 – tytuł magistra w Instytucie Historycznym UW
 • 2002 – tytuł doktora w Instytucie Literatury Polskiej UW
 • 2002-2008 – w Instytucie Literatury Polskiej UW
 • od 2008 – w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW
 • 2012 – tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Historii PAN
 • 2015 – tytuł profesora Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki
 • 2011-2016 – kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki
 • Od 2016 – dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • 1997 – 2001 redaktor naczelny pisma Wydziału Polonistyki pt. „Młoda Polonistyka”
 • 2002 – pełnomocnik dziekana ds. wydawnictw Wydziału Polonistyki UW
 • 2003-2011 – kierownik Pracowni Problemów Kultury w Strukturach Totalitarnych IH PAN
 • 2005-2008 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Naukowej ILP UW
 • 2005-2008 – pełnomocnik dziekana ds. informatyzacji Wydziału Polonistyki UW
 • 2008-2016 – członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej
 • 2008-2016 – członek Komisji Literaturoznawczej II
 • 2008-2016 – członek Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej
 • 2013 – członek Wydziałowej Komisji ds. reformy Studiów Doktoranckich
 • 2013 – członek Podkomisji Kulturoznawczo-Literaturoznawczej dla naboru studentów III stopnia
 • 2013 członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”
 • 2016–2020 – członek Komisji Literaturoznawczej II
 • 2016–2020 – członek Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej
 • 2016-2020 – członek Rady Wydziału Polonistyki

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • 2006 – stypendysta funduszu im. S. Lama w Paryżu
 • 2012 – nagroda rektora UW


Publikacje

Artykuły
Józef Przyborowski (1823-1896). Kustosz książki polskiej, [w:] Monumenta Universitatis Varsoviensis. Portety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, pod red. Marka Wąsowica, Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Warszawa 2016, s. 412-422
Bronisław Chlebowski (1846-1918). Niestrudzony badacz w trudnych czasach [w:] Monumenta Universitatis Varsoviensis. Portety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, pod red. Marka Wąsowica, Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Warszawa 2016, s. 136-149
Xydożestwennyje izdania na polskoj Zemli w konce XIX i naczale XX w. [w:] Problemy rosyjsko-polskoj istorii i kulturalnyj dialog. Materiały meżdunarodnoj konferencji; Nowosibirsk 2013; s. 499-514.
red. Jan Wiendle, „Ruja i poróbstwo”. Ciało i emocje w literaturze i sztuce II połowy XIX w., [w:] Tělo, smysly, emoce v literatuře; Praga 2012; Univerzita Karlova w Praze; ss. 34-46.
red. Ewa Ihnatowicz i Stefan Ciara, Polskie drogi od Sybiru po Paryż. Wygnańcze doświadczenia Zygmunta Mineyki, [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939; Warszawa 2010; s. 119-135.
red. Joanna Goszczyńska, „Zesłowianieć albo zginąć”. „Zadruga” Jana Stachniuka i jej narodowe mity [w:] Procesy autoidetyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918; Warszawa 2008; ISZiP UW; ss. 31-43
red. N. A. Makarow, L. P. Marnej, B. W. Nosow, Imperskoje mecenatswo w prowincjonalnoj Warszawe, [w:] Stolica i prowincja w istorii Rosii i Polszy; Moskwa 2008; Moskwa-Nauka; s. 226-242.
ed. Veronika Forkova i Krystof Chamonikolas, Towarzysz Mickiewicz. Szkic do recepcji twórczości Mickiewicza w latach 1948-1955, [w:] Romantyzm a Romantismus. Metamorfozy a analogie Romantismu v moderni polskie a ceske literature; Praga 2008; Univerzita Karlova v Praze; s. 56-71.
Ed. Marcin Filipowicz, Joanna Królak, Alena Zachova, Od otcovrazdy k otcovsti. Pavlik Morozov a jeho „synowe”, [w:] Od patriarchy k tatinkovi. Zapadnoslovanske modely otcovstvi; Hradec Kralove 2008; s. 104-118
red. Zuzanna Grębecka i Jakub Sadowski, Pomniki władzy w krajobrazie Warszawy XIX i XX w. Od Soboru Newskiego do stalinowskiego Pałacu Kultury. [w:] Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masowa wyobraźnią; Kraków 2007; s. 31-50.
Książki
Funeralna narodowe. Pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli. (szkice historyczne), wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2016
Koniec pięknego wieku. Studia o literaturze i kulturze doby Wielkiej Wojny, pod red. Grzegorz P. Babiaka i Dariusza Dziurzyńskiego, Sekcja Wydawnicza Wydziału Polonistyki, Warszawa 2016
Z warsztatu edytorów. I. Literatura dokumentu osobistego, pod red. G.P. Babiaka, D. Dziurzyńskiego A. Wdowik, Sekcja Wydawnicza Wydz. Polonistyki, Warszawa 2016
Tygodnik Ilustrowany”. Bibliografia zawartości 1890-1899, oprac. Grzegorz P. Bąbiak, Sekcja Wydawnicza Wydz. Polonistyki, Warszawa 2015
Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944-1952, wstęp, oprac. i red. Grzegorz P. Bąbiak, Czytelnik, Warszawa 2014
„Ludzie osobni” polskiej kultury. Korespondencja Jana Lorentowicz i Zenona Przesmyckiego-Miriama z lat 1899-1939, wstęp, oprac. i red. Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2014
wybór i opracowanie G.P. Bąbiak i D. Knysz-Tomaszewska, Museion 1911-1913. Publicystyka artystyczna i literacka; Warszawa 2013
(współautorstwo z Prof. Danutą Knysz-Tomaszewską), Na ścieżkach pamięci. Album Paula Cazina; Warszawa 2010
(współredakcja z Joanną Nalewajko-Kulikov), Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka; Warszawa 2010; Neriton, IH PAN
Sobie, ojczyźnie czy potomności... Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku; Warszawa 2010
(współredakcja z Prof. Jerzym W. Borejszą), Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej; Warszawa 2008; PISM
(współredakcja z Joanną Królak), Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX wieku. Studia; Warszawa 2008
J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, wyboru, dokonał, przypisami i oprac. opatrzył Grzegorz P. Bąbiak, PISM, Warszawa 2005
(współredakcja z Marią Olszewską), Światy Żeromskiego; Warszawa 2005
(współredakcja z J. Olszewską), Czytanie modernizmu; Warszawa 2004
Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego; Warszawa 2002 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu)
Bibliografia zawartości „Życia” warszawskiego i krakowskiego, „Strumienia” oraz „Chimery”; Warszawa 2000.

 

WSTECZ