mgr Piotr Batko

Doktorant w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki (Instytut Polonistyki Stosowanej UW). Tytuł magistra uzyskał w 2010 r. na podstawie pracy „Analiza semantyczno-składniowa wyrażeń godzien, wart i zasługuje na”, obronionej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Danielewiczowej, prof. UW (ocena bardzo dobra). Pod opieką dr hab. Zofii Zaron, prof. UW przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą semantyce polskich czasowników zawierających w swojej strukturze znaczeniowej predykat chcieć. Był stażystą Instytutu Podstaw Informatyki PAN, gdzie w ramach projektu „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania” zajmował się problematyką koreferencji w języku. Od września 2012 r. uczestniczy w projekcie tworzenia słownika walencyjnego polskich czasowników. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki leksykalnej (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości semantycznych i składniowych czasowników), metodologii strukturalnej oraz automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

Publikacje

Publikacje
O „zdaniach wyratowanych”, „Poradnik Językowy”, (w druku).
Raport techniczny z przeglądu literatury językoznawczej poświęconej koreferencji (maszynopis).
Raport techniczny z analizy cech lingwistycznych (maszynopis).
Czy czasownik „chcieć” jest semantycznie prosty?, „Linguistica Copernicana”, nr 2(6), s. 61-74.
Ile jednostek języka z kształtem „wart” przechowuje język polski?, „Prace Filologiczne”, t. LXII, s. 49-60.
Inny słownik języka polskiego, [w:] Słowniki dawne i współczesne, Bańko M., Majdak M., Czeszewski M. (red.) (http://www.leksykografia.uw.edu.pl/)
O pewnym mechanizmie melioracji znaczeniowej leksemu „elita”, „Poradnik Językowy”, nr 9, s. 97-102.
Sonet: gatunek czy strofa? Problematyka klasyfikacji na tle literatury renesansu i baroku, „Barok”, nr 2(28), s. 65-74.

Ważniejsze wystąpienia

 • Polyslav XVII, Kijów, 11-13 września 2013 r. (referat: Czy można mówić o znaczeniu seksualnym jednostki języka z kształtem „pragnąć”? Analiza semantyczna)
 • Kolokwium Semantyczne, Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2012 r. (referat: O relatywizacji w ocenie negatywnego materiału językowego)
 • Polyslav XVI, Zurych, 5-7 września 2012 r. (referat: Jeszcze o czasowniku „chcieć”. Próba ujęcia całościowego)
 • Glosa do leksykografii polskiej, Warszawa, 15-16 września 2011 r. (referat: O skali w semantyce i leksykografii. Przypadek polskich czasowników wolitywnych)

Staże i projekty badawcze

 • od IX 2012: udział w projekcie „Słownik walencyjny” w ramach europejskiego projektu CESAR (CEntral and South-east europeAn Resources), Instytut Podstaw Informatyki PAN (grant nr 271022)
 • XII 2012-I 2013: udział w projekcie opisywania tekstów polskich ramami semantycznymi (FrameNet) w ramach europejskiego projektu CESAR, Instytut Podstaw Informatyki PAN (grant nr 271022)
 • IV-VII 2012: staż w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w ramach projektu „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania” (umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00)
 • III-IV 2012: udział w projekcie „Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich” w charakterze anotatora, Instytut Podstaw Informatyki PAN (grant nr 6505/B/T02/2011/40)
 • I-IX 2011: udział w projekcie „Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej” w charakterze anotatora, Instytut Podstaw Informatyki PAN (grant nr N N104 2247 35)
 • II-XII 2010: udział w projekcie „Narodowy Korpus Języka Polskiego” w charakterze anotatora, Instytut Podstaw Informatyki PAN (grant nr R17 003 03)

Szkolenia

 • „Pozyskiwanie środków na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia ze środków zewnętrznych”, Warszawa, 29 maja 2012 r. (szkolenie organizowane przez Nowoczesny Uniwersytet)
 • „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, Warszawa, 23-24 listopada 2011 r. (szkolenie organizowane przez Nowoczesny Uniwersytet)
 

WSTECZ