FORUM ARTIS RHETORICAE

Charakter i profil naukowy czasopisma:

Kwartalnik FORUM ARTIS RHETORICAE to jedyne w Polsce pismo specjalistyczne poświęcone w całości problematyce retoryki. Ukazuje się od roku 2004. Od roku 2007 pismo zostało wpisane na listę pism recenzowanych, a publikacja w nim jest liczona obecnie na 8 p-któw.

Skład redakcji

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
Redakcja / Assistant Editors:
Dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO
Sekretarz redakcji / Managing Editor
Violetta Szebesta
Redaktor językowy / Consulting Editor
Maria E. Pobieżyńska


Rada Programowa / Editorial Board:
Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, UŁ; prof. dr hab Iwona Bartroszewicz, UWR; prof. Cezary M. Ornatowski, San Diego State Univ., USA; prof dr hab Stanisław Rainko, APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa; prof Tomasz Tabako, Georgia State Univ., USA

Recenzenci /Reviewers

Dr hab. Maria Barłowska, UŚl.; dr Maciej Ganczar, WUM; prof. dr hab. Krzysztof Obrembski , UMK Toruń; dr hab. Monika Worsowicz, UŁ

W chwili obecnej Redakcja nie rozważa publikacji elektronicznej – natomiast pismo jest dostępne na stronach

SPIS TREŚCI numeru 4/2013 (35)

( w języku polskim )

Retoryka w I Rzeczypospolitej i w okresie zaborów, część 1

Editorial
 • Retoryka w I Rzeczypospolitej i w okresie zaborów
 • Maria Barłowska, Czego w oratorstwie polskim XVII wieku nie widać z perspektywy Mówcy polskiego Jana Pisarskiego?
 • Olga Cyganok, Retoryki ukraińskie XVIII wieku o tłumaczeniu
 • Barbara Bogołębska, Progymnasmata i afekty w Prusowskiej teorii dzieła literackiego
 • Jakub Z. Lichański, Komentarz do wydania Stanisława Sokołowskiego Partitiones ecclesiasticae
 • Jakub Z. Lichański, [rec.] Sławomir Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2013, s. 62-66
 • Autorzy numeru
( w języku angielskim )

Polish Rhetoric in the Commonwealth and in the 19th Century, part 1

Editorial
 • Polish Rhetoric in the Commonwealth and in the 19th Century
 • Maria Barłowska, What cannot be seen in the Seventeenth Century Polish Oratory from the Perspective of The Polish Orator by Jan Pisarski
 • Olga Cyganok, Ukrainian rhetoric’s courses of the 18th century about translation
 • Barbara Bogołębska, Progymnasmata and affects in Bolesław Prus’ theory of literature
 • Jakub Z. Lichański, Komentarz do wydania Stanisława Sokołowskiego Partitiones ecclesiasticae
 • Jakub Z. Lichański, [rec.] Sławomir Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2013, s. 62-66
 • Autorzy numeru

SPIS TREŚCI numeru 3/2013 (34)

( w języku polskim )

Retoryka i emocje w sporach

Editorial
 • Retoryka i emocje w sporach
 • Joanna Partyka, Etymon i emocje: uczone spory wokół najstarszego języka świata
 • Monika Grzelka, Retoryczny charakter polemiki
 • Krystian Kwaśniewski, Znachorzy czy smakosze literatury? O sporze między Manfredem Kridlem i Stefanem Kołaczkowskim
 • Michał Mokrzan, Hiperbola, praeteritio i emfaza. Retoryka sporu wokół polityczności w polskiej antropologii
 • Agnieszka Kampka, Retoryka wizualna w sporach
 • Marcin Styszyński, Środki retoryczne w emocjonalizacji konfliktu syryjskiego
 • Katarzyna Molek-Kozakowska, Sprawozdanie z konferencji Rhetoric as equipment for living
 • Autorzy numeru
( w języku angielskim )

Rhetoric and emotion in the disputes

Editorial
 • Rhetoric and emotion in the disputes
 • Joanna Partyka, Etymon and emotions: scholarly disputes around the oldest language in the world
 • Monika Grzelka, The rhetorical nature of polemic
 • Krystian Kwaśniewski, The charlatans or the connoisseurs of literature? The dispute between Manfred Kridl and Stefan Kołaczkowski
 • Michał Mokrzan Hyperbole, praeteritio and emphasis. The rhetoric of dispute over politics in Polish anthropology
 • Agnieszka Kampka, Visual rhetoric in disputes
 • Marcin Styszyński, Rhetorical devices and emotional aspects of the conflict in Syria
 • Katarzyna Molek-Kozakowska, Sprawozdanie z konferencji Rhetoric as equipment for living
 • Autorzy numeru

SPIS TREŚCI numeru 2/2013 (33)

( w języku polskim )

Retoryka i konflikt

 • Agnieszka Budzyńska-Daca, Erystyka i spór – aplikacje i interpretacje
 • Anna Bendrat, Spór jako polityczny spektakl: retoryczne actio w czasach zimnej wojny
 • Marta Rzepecka, Ronald Reagan: język i ideologia
 • Barbara Sobczak, Retoryka pojednania
 • Iga Maria Lechman, Kontrastowe konwencje retoryczne w polskich i amerykańskich tekstach akademickich
Recenzje/omówienia
 • Jakub Z. Lichański, The Polish translation of Hermogenes of Tarsus
 • Helena Cichocka, Nowe spojrzenie na recepcję drugiej sofistyki

( w języku angielskim )

Rhetoric and conflict

 • Agnieszka Budzyńska-Daca, Eristic and dispute – applications and interpretations
 • Anna Bendrat, The dispute as a political spectacle: a rhetorical actio during the Cold War
 • Marta Rzepecka, Ronald Reagan: Language and Ideology
 • Barbara Sobczak, The rhetoric of reconciliation
 • Iga Maria Lechman, Different Rhetorical Approaches to Academic Writing: An Anglo-American – Polish Contrastive Study
Reviews / Discussions
 • Jakub Z. Lichański,  The Polish translation of Hermogenes of Tarsus
 • Helena Cichocka, Nowe spojrzenie na recepcję drugiej sofistyki⇦ WSTECZ