Pracownia Językoznawstwa Stosowanego

Informacje ogólne

Pracownia Językoznawstwa Stosowanego funkcjonuje od 1990 r., kiedy została powołana jako jednostka badawcza. Od początku jej kierownikiem jest prof. dr hab. Stanisław Dubisz. Sekretarzem pracowni jest dr Ewelina Kwapień.

W realizacji zadań badawczych Pracowni Językoznawstwa Stosowanego biorą udział pracownicy
i doktoranci Instytutu Polonistyki Stosowanej, innych jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki
i Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukowych instytucji krajowych i zagranicznych.

Na prace badawcze Pracowni Językoznawstwa Stosowanego składają się zadania realizowane przez jej stałe zespoły i grupy tematyczne.

Kontakt z Pracownią - tel. 55 20 782; 55 20 881.

Ramowy plan tygodnia (pok. 09)

Poniedziałek

 1. „Poradnik Językowy”, godz. 9.00–11.00.
 2. Dr Marta Piasecka, godz. 10.00–12.00 – sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”.
 3. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 13.00–20.00.
 4. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 13.00–14.00 (dyżur).
 5. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 15.00–16.30 (seminarium).
 6. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 17.00–18.30 (seminarium).

Wtorek

 1. Rada Wydziału, godz. 15.00–20.00.
 2. Mgr Anna Wajda, godz. 17.30–18.30 (dyżur).

Środa

 1. Mgr Anh Pham Phuong, godz. 13.00–14.00 (dyżur).
 2. Mgr Ewa Wasilewska, godz. 14.00–15.00 (dyżur).
 3. Mgr Joanna Treska, godz. 18.30–19.30 (dyżur).

Czwartek

 1. Dr Beata Jędryka, godz. 10.30–11.30 (dyżur).
 2. Dr Beata Jędryka, godz. 11.30–13.00 (seminarium).
 3. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 13.45–14.45 (dyżur).
 4. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 15.00–16.30 (seminarium licencjackie).
 5. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 16.45–18.15 (seminarium doktoranckie).
 6. Mgr Anita Wiaderek, godz. 18.30–19.30 (dyżur).

Piątek

 1. Dr Marta Piasecka 13.15-14.15 (dyżur).
 2. Mgr Dorota Paszyńska, godz. 18.30–19.30 (dyżur).
 3. Mgr Beata Olędzka, godz. 18.30–19.30 (dyżur).

Sobota

 1. Mgr Milena Wojtyńska-Nowotka, godz. 10.30–11.30 (dyżur – w terminach zjazdów).
 2. Dr Beata Jędryka, godz. 14.00–15.00 (dyżur – w dniach zjazdów studiów podyplomowych).
W pozostałych terminach prace zespołów i grup roboczych PJS według indywidualnych uzgodnień z kierownikiem Pracowni

[Prof. dr hab. Stanisław DubiszKierownik PJS IPS UW]

Zespoły badawcze


Zespoły Pracowni Językoznawstwa Stosowanego:

1.    Zespół Badań Języka Środowisk Polonijnych - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz;
2.    Zespół Badań nad Wielojęzycznością Mieszkańców Wilna - kierownik: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta;
3.    Zespół Badań nad Kompetencją i Świadomością Językową Dzieci i Młodzieży - kierownik: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta;
4.    Zespół Badań Historii i Stratyfikacji Językowej Polszczyzny - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz.

Grupy tematyczne

Grupy tematyczne Pracowni Językoznawstwa Stosowanego:
1.    "Leksykon polszczyzny XIX wieku" (prace z zakresu leksykologii historycznej i leksykografii) - koordynator: prof. dr hab. Stanisław Dubisz;
2.    "Nauka o języku dla polonistów" - koordynator: prof. dr hab. Stanisław Dubisz.
3.    "Glosariusz staropolski" (prace z zakresu leksykologii historycznej i leksykografii) -koordynatorzy doc. dr Wanda Decyk, prof. dr hab. Stanisław Dubisz.
4.    Program „ASYLCO” – koordynatorzy: dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, dr Izabela Stąpor

Wybrane projekty badawcze (zrealizowane i realizowane)

I. Winiarska, Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu (2002-2003).
J. Szych, Język polski w Kanadzie (2002-2004).
M. Piatak, Język polski w Kazachstanie (2002-2004).
K. Długosz-Kurczabowa, St. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego (2002-2006).
K. Geben, Język polski na Wileńszczyźnie (2002-2003).
St. Dubisz, Język - Historia - Kultura (2002-2012).
J. Jagodzińska, Dyskurs internetowy (2002-2003).
E. Wolańska, Krótka wiadomość tekstowa jako proces i struktura (2002-2004).
E. Sękowska, Kulturowy aspekt słownictwa współczesnej polszczyzny (2003-2010).
St. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (2003-2008).
E. Kwapień, Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych (2003-2008).
I. Czerniak, Język polski na Grodzieńszczyźnie (2004-2008).
B. Jędryka, Język dzieci polonijnych w USA (2004-2009).
A. Szulgan, Język polski na Ukrainie (Krzemieniec) (2004-2009).
E. Sobczak, Język polski w Hiszpanii (2004-2009).
K. Torok, Kontakty językowe polsko-węgierskie i węgiersko-polskie (2004-2009).
J. Walczak, Problemy translatoryki (2004-2010)
St. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Polski dyskurs polityczny (2005-2009).

Zajęcia, konsultacje, dyżury w Pracowni Językoznawstwa Stosowanego (pok. 09)

Poniedziałek
 1. „Poradnik Językowy”, godz. 9.00–11.00.
 2. Mgr Marta Piasecka, godz. 10.00–12.00 – sekretarz redakcji „Poradnika Językowego”.
 3. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 13.00–20.00.
 4. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 13.00–14.00 (dyżur).
 5. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 15.00–16.30 (seminarium).
 6. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, godz. 17.00–18.30 (seminarium).
Wtorek
 1. Rada Wydziału, godz. 15.00-20.00
Środa
 1. Dr Beata Jędryka, godz. 10.30–11.30 – dyżur.
Czwartek
 1. Mgr Marta Piasecka, godz. 8.30–9.30 – dyżur.
 2. Dr Beata Jędryka, godz. 10.30–11.30 – dyżur.
 3. Dr Beata Jędryka, godz. 11.30–13.00 – seminarium.
Piątek
 1. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 9.00–15.00.
 2. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 9.45–11.15 (seminarium).
 3. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, godz. 13.15–14.15 (dyżur).

W pozostałych terminach prace zespołów i grup roboczych PJS według indywidualnych uzgodnień z kierownikiem Pracowni

Działalność naukowa

Wybrane publikacje Pracowni Językoznawstwa Stosowanego

D. Bartol-Jarosińska, St. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Nauka o języku. Wybrane zagadnienia. Materiały dla nauczycieli języka polskiego i studentów polonistyki, pod red. St. Dubisza, IKE - Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE, Warszawa 1991, ss. 192.
D. Adamiec, W. Decyk-Zięba, St. Dubisz, H. Karaś, E. Sękowska, A. Żukowski, Słownictwo anglopolskie (zakres i zasady opracowania leksykograficznego), pod red. E. Sękowskiej, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1991, ss. 116.
J. Porayski-Pomsta (red.), Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały ogólnopolskiej konferencji „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych", Warszawa 21-22 października 1991 r., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1991, ss. 200.
J. Porayski-Pomsta, Wybór tekstów polonijnych z Francji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, ss. 155.
E. Sękowska (red.), Świadomość językowa - Kompetencja - Dydaktyka. Materiały ogólnopolskiej konferencji. „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży", Warszawa 25-26 listopada 1994 r., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1996, ss. 238.
E. Bańkowska, J. Linde-Usiekniewicz, Wybór tekstów polonijnych z Brazylii i Argentyny, pod red. St. Dubisza, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1997, ss. 113.
J. Porayski-Pomsta, H. Zgółkowa (red.), Studia Pragmalingwistyczne, pr. zb., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1997, ss. 152.
St. Dubisz (red.), Słowa w różnych kontekstach, pr. zb., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1998, ss. 286.
J. Porayski-Pomsta, J. Podracki (red.), Studia Pragmalingwistyczne. 2. Tekst - Wypowiedź -Dyskurs w dydaktyce szkolnej. Materiały z III konferencji „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży", Warszawa 12-13 czerwca 1997 r., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1998, ss. 208.
J. Porayski-Pomsta (red.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum „Socjo-
i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie"
, Warszawa
16-18 października 1997 r., Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1999, ss. 224.
M. Dawlewicz, Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), pod red. St. Dubisza, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2000, ss. 158.
I. Masojć, Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie, pod red. A. Nagórko, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2001, ss. 162.
H. Karaś, K. Rutkowska, K. Geben, W. Ušinskiene, Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty, pod red. H. Karaś, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2001, ss. 544.
J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2002, ss. 416.
M. Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, pod red. St. Dubisza, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2002, ss. 153.
D. Bartosiewicz, Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, pod red.
J. Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2002, ss. 168.
S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska (red.), Język - Polityka - Społeczeństwo. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2004, ss. 253.
M. Filina, J. Porayski-Pomsta (red.), Polacy w Gruzji, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2004, ss. 240.
H. Sokołowska, Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2004, ss. 196.
J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2005, ss. 350.
E. Wolańska, Szybko - Mobilnie - Skrótowo, czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2006, ss. 143.
S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych
i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa V 2007, ss. 262.
J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 5: Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2008, ss. 244.

Baza działalności naukowej i dydaktycznej

a) kartoteka SJPDor. opracowana przez członków PJS;
b) kartoteki Słownika wyrazów polonijnych [SWP] oraz Słownika pojęć politycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej [SPPS] opracowane przez zespoły PJS;
c) kartoteka obejmująca podstawowy zasób jednostek hasłowych Leksykonu polszczyzny XIX wieku.
Podstawowe dane statystyczne, obrazujące działalność Pracowni Językoznawstwa Stosowanego
w 2002 r., przedstawiają się następująco:

Kadra – uśrednione dane liczbowe

liczba samodzielnych pracowników naukowych biorących udział w pracach PJS - 5
liczba pomocniczych pracowników naukowych biorących udział w pracach PJS - 5
liczba doktorantów biorących udział w pracach PJS - 10
liczba pracowników innych - 2
liczba zakończonych przewodów doktorskich (średnio w ciągu roku) - 3⇦ WSTECZ