PROJEKT: Wsparcie logopedy w diagnozie dzieci obcojęzycznych

Projekt badawczy “Wsparcie logopedy w diagnozie dzieci obcojęzycznych” ma na celu:

  • rozpoznanie wyzwań stojących przed logopedami prowadzącymi diagnozę i terapię dzieci obcojęzycznych w różnym wieku - ankieta skierowana do logopedów-praktyków jest dostępna:

po polsku: https://forms.gle/BTqSPkKg1NvkKarG6;

po angielsku: https://forms.gle/WjSYBefSNgKHDKn17;

po niemiecku: https://forms.gle/voJugfx73bkZ3iqKA;

po niderlandzku:  https://forms.gle/yr4C2sP7472nuWwJ7;

po hebrajsku: https://forms.gle/v1KcxuoysizApWHb8);

  • stworzenie “Logopedycznego kwestionariusza rozpoznania sytuacji językowej dziecka w perspektywie wielojęzyczności i wielokulturowości” (w druku);
  • popularyzację tematyki poprzez udział w konferencjach naukowych, spotkaniach z nauczycielami i logopedami, publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Realizatorami projektu są pracownicy Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego: dr Joanna Zawadka (kierownik projektu), dr Marlena Kurowska, dr Elżbieta Sadowska.

W ramach dotychczasowych działań ukazały się następujące publikacje:

  • Sadowska E., Kurowska M., Zawadka J. (2020), Dwujęzyczność a diagnoza i terapia dziecka z trudnościami językowymi, (w:) Dwujęzyczność w Polsce. Od badań współczesnych rodzin dwujęzycznych do analiz wielojęzyczności historycznej i literackiej, red. J. Cook, A. Libura, Wrocław: oficyna Wydawnicza ATUT, s. 25-42.
  • Kurowska M., Sadowska E., Zawadka J. (2020), Wczesna dwujęzyczność w kontekście opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka – problemy diagnozy i terapii logopedycznej, (w:) Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar, red. I. Więcek-Poborczyk, J. Żulewska-Wrzosek, Warszawa: Wydawnictw Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 45-60.
  • Zawadka J., Kurowska M., Sadowska E. (2020), Rozpoznawanie sytuacji językowej dziecka dwu- i wielojęzycznego z wykorzystaniem Logopedycznego kwestionariusza rozpoznania sytuacji językowej dziecka w perspektywie wielojęzyczności i wielokulturowości, (w:) Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, red. E. Zając, M. Szurek, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 115-125.
  • Kurowska M., Sadowska E., Zawadka J., (2021), Ustalenie standardu logopedycznego postępowania diagnostycznego u dzieci dwujęzycznych – uwarunkowania i wyzwania, ,,Poradnik Językowy”, nr 6 (785), s. 22-38.

⇦ WSTECZ