METODY I TECHNIKI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ. 

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Czytaj całość ...

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji to:

  • metody i techniki w pracy z dziećmi z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem psychoruchowym
  • metody i techniki logopedyczne  w rozwijaniu komunikacji językowej  dzieci z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy i języka
  • metody i techniki logopedyczne w pracy nad wznawianiem komunikacji językowej  osób z zaburzeniami porozumiewania się w mowie i piśmie o różnej etiologii i patomechanizmach
  • metody pracy z osobami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu w świetle najnowszych wyników badań diagnostycznych
  • metody i techniki wspomagające rozwój umiejętności  przetwarzania informacji  
  • przegląd aktualnie stosowanych metod i technik logopedycznych wraz z ich teoretycznym uzasadnieniem  

.Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z jednostronicowym streszczeniem projektu wystąpienia prosimy przesyłać pod adresem Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

lub poczty elektronicznej: j.niemyjska@uw.edu.pl

w terminie do 23 maja 2015 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi: 450 zł dla uczestników konferencji, 400 zł dla członków Sekcji Logopedycznej TKJ – regularnie opłacających składki, oraz  dla studentów i doktorantów logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa: 30 czerwca 2015 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Pliki do pobrania:

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa


Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
Wydziału Polonistyki UW

Prof.dr hab. Stanisław Dubisz


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prezes Zarządu Głównego TKJ

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta


⇦ WSTECZ