Program studiów II stopnia realizowany od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

ROK I

Przedmioty

godz.

semestr

typ zajęć

zaliczenie

forma zaliczenia

ECTS

Normy i standardy zachowań językowokomunikacyjnych

30

I

wykład

Egzamin

Egzamin pisemny

3

Słowo i wypowiedź

30

I

konwersatorium

Egzamin

Egzamin pisemny

3

Fonologia z patofonetyką

30

I

wykład/konwersatorium

zal./ocena

zaliczenie pisemne

3

Fonetyka akustyczna

15

 II

wykład

zal.

zaliczenie pisemne

2

Fonetyka akustyczna

15

 II

ćwiczenia

zal./ocena

Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów

15

I

wykład

Zal/ocena

Praca pisemna

1,5

Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów

 

15

I

wykład

Zal./ocena

Praca pisemna

1,5

Klasyfikacja zaburzeń mowy

15

I

wykład

Zal./ocena

Test

1,5

Mowa niepłynna

30

I

wykład

Egzamin

Egzamin pisemny

3

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

30

II

wykład

Zal./ocena

Test

3

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

30

I

wykład

Zal./ocena

Test

3

Neurologia

30

II

wykład

Zal./ocena

Test

3

Foniatria

30

I

wykład

Egzamin

Egzamin pisemny

3

Audiologia

15

I

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

2

Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

15

II

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

2

Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

15

II

ćwiczenia

Zal.

Afazja

30

II

wykład

Egzamin

Egzamin pisemny

4,5

Afazja

30

II

ćwiczenia

Zal.

Dyzartria

15

II

wykład

Zal./ocena

Test

2

Dyzartria

15

II

ćwiczenia

Zal.

Neuropsychologia

30

II

wykład

Egzamin

Egzamin pisemny

3

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

15

II

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

2

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

15

II

ćwiczenia

Zal.

Seminarium magisterskie (do wyboru)

60

I/II

seminarium

Zal.

Różne formy zaliczenia (np. konspekt, referat, praca pisemna)

5

Translatorium językowe (do wyboru)

30

I lub II

konwersatorium

Zal./ocena

Praca pisemna

3

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

60

I/II

praktyki

Zal./ocena

Dokumentacja praktyk

3

Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

30

I lub II

Wykład lub ćwiczenia

Zal./ocena

Różne formy zaliczenia

3

Razem godzin

690

Razem punktów ECTS

60

 

ROK II

Przedmioty

godz.

semestr

typ zajęć

zaliczenie

forma zaliczenia

ECTS

Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

30

III

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

3

Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

10

III

wykład

Zal./ocena

 

Test

 

3

Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

20

III

ćwiczenia

Zal./ocena

Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią

15

III

ćwiczenia

Zal./ocena

Test

2

Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

30

III

wykład

Egzamin

Test

3

Psychiatria

15

IV

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

2

System opieki logopedycznej w Polsce

15

IV

wykład

zal./ocena

test

2

Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym

15

IV

wykład

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

2

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

30

IV

ćwiczenia

Zal./ocena

Zaliczenie pisemne

3

Diagnoza i terapia logopedyczna (do wyboru)

30

IV

warsztaty

Egzamin

Egzamin ustny przed komisją

6

Seminarium magisterskie (do wyboru)

60

III i IV

seminarium

Zal.

Zaliczenie na ocenę na podstawie fragmentu pracy magisterskiej

25

Konwersatorium (do wyboru)

30

III lub IV

konwersatorium

Zal./ocena

Różne formy zaliczenia

3

Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

30

III lub IV

Wykład lub ćwiczenia

Zal./ocena

Różne formy zaliczenia

3

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

60

III i IV

praktyki

Zal./ocena

Dokumentacja praktyk

3

Razem godzin

390

Razem punktów ECTS

60

⇦ WSTECZ