Program studiów I stopnia realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Wprowadzenie do nauki o języku

-

30

zal. / ocena

3

2.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

15

EGZAMIN

7

3.

Wprowadzenie do logopedii

15

-

zal. / ocena

1

4.

Psychologia ogólna

30

-

zal. / ocena

3

5.

Pedagogika ogólna

30

-

zal. / ocena

3

6.

Anatomia i fizjologia człowieka

30

30

EGZAMIN

7

7.

Emisja głosu

-

30

zal. / ocena

3

8.

Elementy prawa medycznego i oświatowego

15

-

zal. / ocena

1

9.

Funkcjonalny opis języka

30

30

zal. / ocena

7

10.

Psychologia rozwoju dziecka

30

-

EGZAMIN

7

11.

Dykcja i autokorekcja

30 (warszaty)

zal. / ocena

3

12.

Pedagogika specjalna

15

-

zal. / ocena

1

13.

Logorytmika

15 (warsztat)

zal. / ocena

1

14.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

-

15

zal. / ocena

1

15.

Pediatria

15

-

zal. / ocena

1

16.

Ortodoncja

15

15

zal. / ocena

3

17.

Przedmiot ogólnouniwersytecki

30 (wykład lub ćwiczenia)

zal. / ocena

2

18.

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

 

60

zal.

2

19.

Wychowanie fizyczne

 

60

zal.

1

20.

Technologie informacyjne

30 (kurs internetowy)

zal.

2

21.

Szkolenie BHP

4

-

zal.

0,5

22.

Podstawy ochrony własności intelektualnej

4

-

zal.

0,5

Rok II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Funkcjonalny opis języka 

30

75

EGZAMIN

9

2.

Leksykologia z elementami kultury języka

30

30

zal/ocena

3

3.

Komunikacyjna struktura wypowiedzi  (do wyboru)

30 (konwersatorium)

zal/ocena

2

4.

Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy (do wyboru)

30 (konwersatorium)

zal/ocena

5.

Psycholingwistyka

30 (konwersatorium)

zal/ocena

2

6.

Rozwój mowy dziecka

15

15

EGZAMIN

3

7.

Wprowadzenie do zaburzeń mowy

30

-

zal/ocena

2

8.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30

-

zal/ocena

2

9.

Neurologia dziecięca

30

15

zal/ocena

4

10.

Grafetyka i grafemika

30 (konwersatorium)

zal/ocena

2

11.

Opóźniony rozwój mowy

15

-

zal/ocena

1

12.

Psychologia kliniczna dziecka

30

-

zal/ocena

2

13.

Podstawy genetyki

15

-

zal/ocena

1

14.

Psychiatria dziecięca

15

-

zal/ocena

2

15.

Propedeutyka rehabilitacji

15

15

zal/ocena

2

15.

Dydaktyka nauczania początkowego

 

60

EGZAMIN

4

17.

Praktyki logopedyczne

45 godz.

zal/ocena

2

18.

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

-

60

zal.

2

19.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2  (do wyboru)   

 

 

EGZAMIN

2

20.

Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

30 (wykład lub ćwiczenia)

zal.

3

21.

Wychowanie fizyczne (do wyboru)

 

60

zal.

1

             

 

 

 

 

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

Nauczycielska

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

 

EGZAMIN

5

2.

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej

 

10

zal/ocena

1

3.

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

-

30

zal/ocena

3

Glottodydaktyka

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

 

EGZAMIN

5

2.

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

-

30

zal/ocena

3

3.

Pedagogiczne aspektu warsztatu lektora

-

30

zal/ocena

1

 

Rok III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Dyslalia

30

30

EGZAMIN

5

2.

Dysleksja rozwojowa

30

30

zal/ocena

4

3.

Profilaktyka logopedyczna

15

15

zal/ocena

2

4.

Podstawy foniatrii

30

15

EGZAMIN

5

5.

Wprowadzenie do akustyki

15

15

zal/ocena

2

6.

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

15

15

zal/ocena

2

7.

Metody badań logopedycznych

-

15

zal/ocena

2

8.

Podstawy audiologii

30

15

EGZAMIN

5

9.

Wprowadzenie do psychoakustyki

15

15

zal/ocena

2

10.

Praktyki logopedyczne

45 godz.

zal/ocena

2

11.

Seminarium licencjackie

60 (seminarium)

zal/ocena

10

12.

Przedmiot ogólnouniwersytecki

30 (wykład lub ćwiczenia)

zal/ocena

3

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

Nauczycielska

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Warsztat interpretacji dzieła literackiego

 

60

zal/ocena

4

2.

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)

 

30

EGZAMIN

4

3.

Praktyki pedagogiczne

 

30godz.

zal.

4

4.

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

120godz.

zal.

4

Glottodydaktyka

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)

 

30

zal/ocena

2

2.

Metodyka języka polskiego jako obcego

 

30

EGZAMIN

3

3.

Język polski jako obcy - dla logopedów

30 (warsztat)

zal/ocena

1,5

4.

Testowanie i certyfikacja - dla logopedów

 

30

zal/ocena

1,5

5.

Praktyki pedagogiczne

-

30 godz.

zal

4

6.

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

-

120godz.

zal

4

7.

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach metodyki jęz. polskiego jako obcego)

-

40godz.

zal.

-

 

⇦ WSTECZ