INSTRUKACJA DLA DOKTORANTÓW Instytutu Polonistyki Stosowanej UW

1. Doktoranci Wydziału Polonistyki, którzy wybrali Instytut Polonistyki Stosowanej jako miejsce swych studiów i których promotorzy są pracownikami Instytutu Polonistyki Stosowanej, określani dalej jako doktoranci IPS, zobowiązani są do znajomości i przestrzegania:

1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/files/clips/348.pdf?1392370842);

2) Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim obowiązującego od 1 października 2014 r. (http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/files/clips/359.pdf?1398157967);

3) nowych Zasad studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW obowiązujących od 1 października 2014 r. (http://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/nowy-regulamin);

4) Instrukcji dla doktorantów Instytutu Polonistyki Stosowanej UW (http://ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=325).

2. Nawiązując do Zasad studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW:

1) zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich doktorantów na Wydziale Polonistyki UW jest dziekan. Bezpośrednią opiekę nad doktorantami sprawuje powołany przez rektora UW na wniosek dziekana Wydziału Polonistyki kierownik Studiów Doktoranckich. Kierownik Studiów Doktoranckich odpowiada za organizację studiów doktoranckich oraz sprawuje nadzór nad tokiem studiów i przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki UW;

2) nadzór nad działalnością dydaktyczną i organizacyjną doktoranta sprawuje dyrektor instytutu;

3) w pierwszym semestrze opiekę nad doktorantem sprawuje dyrektor instytutu lub upoważniony przez niego samodzielny pracownik naukowy, od drugiego semestru opiekę naukową sprawuje opiekun naukowy (promotor), który kształtuje i nadzoruje postępy naukowe doktoranta;

4) od chwili rozpoczęcia studiów doktorant IPS ma obowiązek zadeklarować przynależność dydaktyczno-organizacyjną do wybranego zakładu IPS;

5) obsadę zajęć dydaktycznych i inne sprawy związane z zakładem doktorant omawia z kierownikiem zakładu, sprawy naukowe – z promotorem bądź opiekunem naukowym, sprawy organizacyjne związane z Instytutem z dyrektorem IPS.

3. Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą doktorską i jej obrona w ustalonym terminie. Obronę poprzedza otwarcie przez Radę Wydziału przewodu doktorskiego, złożenie przed komisją trzech egzaminów doktorskich: 1. z filozofii lub innego wybranego przedmiotu, 2. z języka obcego (zwolnione z tego egzaminu są osoby mające certyfikat), 3. kierunkowego; temat i zakres egzaminu kierunkowego wyznacza Rada Wydziału. Termin egzaminu z języka obcego wyznacza dyrektor Instytutu w porozumieniu z lektorem i jest on przeprowadzony w obecności promotora na terenie Instytutu Polonistyki Stosowanej. Egzamin kierunkowy w obecności promotora, recenzentów, przewodniczącego Komisji ds. Przewodów Doktorskich koordynuje dyrektor Instytutu; ten egzamin również odbywa się w Instytucie.

4. Doktorant uczestniczy w zajęciach naukowych (proseminaria i seminaria doktoranckie, wykłady specjalistyczne, konwersatoria), uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe oraz z zajęć wybranych spośród oferty Instytutu Polonistyki Stosowanej, a także systematycznie korzysta z konsultacji u swojego opiekuna naukowego.

5. Program studiów doktoranckich obejmuje:

1) zajęcia z przewidziane tokiem studiów doktoranckich (zajęcia z przedmiotów ogólnych oraz zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową odbywanych studiów), których oferta zatwierdzona przez dyrekcję IPS obejmuje seminaria, proseminaria, wykłady, konwersatoria i ćwiczenia, w wymiarze przewidzianym dla każdego roku studiów. Doktoranci zajęcia fakultatywne za zgodą kierownika Studiów Doktoranckich i promotora mogą odbywać w innych jednostkach Wydziału Polonistyki, bądź wydziałach UW – wówczas informację taką przekazują również do sekretariatu IPS;

2) praktyki, pod opieką i w obecności opiekuna naukowego, promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie. Praktyki te mają charakter nieodpłatny.

6. Wysokość obciążeń dydaktycznych doktoranta ustala każdorazowo kierownik zakładu zgodnie z potrzebami dydaktycznymi specjalizacji i przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez zakład.

7. Liczba obciążeń dydaktycznych może być regulowana przez kierownika zakładu i w razie nadprogramowej ich liczby zaliczana na poczet następnego roku studiów doktoranckich.

8. Doktorant, który nie będzie mógł zrealizować obciążeń dydaktycznych we własnym zakładzie może zostać poproszony o prowadzenie zajęć dydaktycznych w innym zakładzie IPS.

9. Za przepracowanie większej liczby godzin niż obowiązujące praktyki doktorant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi w IPS stawkami.

10. Od doktoranta oczekuje się uczestnictwa w życiu naukowym Instytutu oraz w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu i zakładu, których zakres określa dyrektor Instytutu w porozumieniu z kierownikiem zakładu i promotorem.

11. O wszelkich zmianach związanych z tokiem studiów doktoranckich (realizacja programu studiów, przedłużenie lub rezygnacja ze studiów, urlopy, skreślenie z listy uczestników studiów), jak również o zmianie danych osobowych i kontaktowych doktorant powinien niezwłocznie poinformować kierownika zakładu i sekretariat IPS.

12. O liczbie przyznawanych stypendiów w Instytucie decyduje dyrektor
Instytutu.

13. Przy opiniowaniu przez dyrektora IPS wniosków o stypendium doktoranckie brana jest pod uwagę aktywność naukowa, liczba przeprowadzonych w minionym roku i zaplanowanych na rok przyszły godzin dydaktycznych, działalność organizacyjna na rzecz Instytutu, dodatkowe czynniki indywidualne.

14. Doktorant ma prawo ubiegania się o dofinansowanie prowadzonych badań, szczególnie w ramach Konkursu na dofinansowanie prowadzenia badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (DSM).

15. Kierownikiem tematów badawczych DSM jest dyrektor Instytutu, doktoranci natomiast ich wykonawcami.

16. Doktorant realizujący temat badawczy w ramach projektów DSM jest zobowiązany do:

1) przestrzegania instrukcji o zasadach wydatkowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na prowadzenie badań obowiązującej na Wydziale;

2) wydania 60% przyznanej kwoty w ramach DSM do końca listopada danego roku. Niewydane środki przechodzą do dyspozycji dyrektora IPS. Pozostałe 40% środków winno zostać wydane do końca czerwca następnego roku;

3) do niezwłocznego rozliczenia wszystkich faktur wystawionych w ramach kosztów DSM za pośrednictwem sekretariatu IPS;

4) przyniesienia zakupionych książek do sekretariatu IPS aby otrzymały pieczątkę Instytutu i wpis „zakupiono ze środków DSM w roku ….”; wszystkie środki trwałe, w tym szczególnie książki, zakupione w ramach badań DSM są własnością Instytutu Polonistyki Stosowanej;

5) złożenia po zakończeniu realizacji tematu – w sekretariacie IPS - listy zakupionych książek z ich dokładnym adresem bibliograficznym i ceną;

6) przedstawienia na ostatnim etapie studiów listy wszystkich zakupionych w ramach badań DSM książek, aby uzyskać ich rozliczenie i ich przekazanie w bezterminowe użytkowanie; w szczególnych przypadkach niektóre z zakupionych książek doktorant będzie zobowiązany pozostawić w zakładzie, jeśli będą one niezbędne do koordynowanej w jednostce specjalizacji. Książki takie kwalifikują kierownicy zakładów; prawo do osobnej selekcji i wyboru książek należy także do dyrektora IPS.  

17. Doktorant powinien utrzymywać stały kontakt z sekretarzami zakładów oraz sekretariatem IPS, a w szczególności:

1) aktualizować dane na swój temat, które zamieszczane są na stronie internetowej Instytutu;

2) przekazywać wszelkie informacje o uczestnictwie w życiu naukowym i kulturalnym, zaliczanych do dorobku i aktywności doktoranta zakładowemu koordynatorowi strony internetowej;

3) jak najszybciej odpowiadać na kierowane do niego prośby i polecenia służbowe drogą mailową czy telefoniczną z sekretariatu IPS;

4) niezwłocznie informować o wszelkich sprawach związanych z procesem dydaktycznym w Instytucie (dyżury i ich zmiana oraz odwoływanie zajęć) sekretarzy zakładów i sekretariat IPS.

18. W sprawach nieujętych w niniejszej Instrukcji stosuje się Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW, Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz inne obowiązujące akty prawne.

19. W sprawach ujętych, a także w sprawach nieujętych w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim ostateczną instancją na Wydziale jest dziekan. Wszystkie wnioski i podania składane są do dziekana drogą służbową, tzn. za pośrednictwem kierownika zakładu, dyrektora Instytutu i kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2015 r.

 

⇦ WSTECZ