Studia Pragmalingwistyczne

Charakter i profil naukowy czasopisma

„Studia Pragmalingwistyczne” to recenzowane czasopismo naukowe Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wydawane jako rocznik. W piśmie ukazują się artykuły problemowe i rozprawy teoretyczne z zakresu szeroko pojętej wiedzy o komunikacji językowej człowieka. Jest otwarte na  autorów z wszystkich środowisk akademickich w Polsce. Pismo prezentuje na swoich łamach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań językowokomunikacyjnych człowieka. Zamieszczane są w nim materiały z różnych dyscyplin i subdyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym z językoznawstwa, logopedii, psychologii, glottodydaktyki, edukacji polonistycznej, literatury popularnej, edytorstwa, retoryki i medioznawstwa. Interdyscyplinarność pisma należy rozumieć zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Redakcja pragnie powrócić do badania komunikacji werbalnej i niewerbalnej jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk komunikacyjnych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.
Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Po artykułach zamieszczane są streszczenia w języku angielskim. Również spis treści tłumaczony jest na język angielski.

Skład redakcji

Redaktor naczelny

Józef Porayski-Pomsta

Komitet redakcyjny

Joanna Frużyńska, Ewa Kozłowska, Marzena Stępień, Agata Wdowik, Ewa Wolańska  (sekretarz redakcji)

Rada redakcyjna

Stanisław Dubisz, Stanisław Gajda, Bogdan Owczarek, Józef Porayski-Pomsta (przewodniczący), Elżbieta Sękowska, Ewa Wolańska (sekretarz), Zofia Zaron, Halina Zgółkowa

Struktura czasopisma

 1. Artykuły i rozprawy
 2. Sprawozdania i recenzje
 3. Kronika Instytutu Polonistyki Stosowanej
 4. Streszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej
 5. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej

Strona internetowa czasopisma

www.studiapragmaling.uw.edu.pl

Powstanie czasopisma i jego rytm wydawniczy

Czasopismo ukazuje się od 1991 r. W latach 1997-2008 „Studia Pragmalingwistyczne” ukazywały się jako seria wydawnicza Pracowni Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki). W ciągu 11 lat ukazywania się serii zostało wydanych 5 tomów:

 • Studia Pragmalingwistyczne , Warszawa 1997,
 • Tekst – wypowiedź – dyskurs , Warszawa 1998,
 • Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi , Warszawa 2002,
 • Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej , Warszawa 2002,
 • Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej , Warszawa 2008.
Po przekształceniu serii wydawniczej w wydawnictwo o charakterze periodycznym w 2009 roku ukazał się pierwszy tom czasopisma „Studia Pragmalingwistyczne” (ISSN 2080-5853), które od tamtej pory jest wydawane jako rocznik.

SPIS TREŚCI bieżącego numeru

5. ROCZNICA POWSTANIA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
 • Stanisław Dubisz, Instytut Polonistyki Stosowanej 2007–2012 – geneza i perspektywy
 • Józef Porayski-Pomsta, Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna – w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Joanna Frużyńska, Magdalena Trysińska, Tomasz Wroczyński, Kształcenie nauczycieli w obliczu permanentnej reformy edukacji
 • Beata Katarzyna Jędryka, Nauczanie języka polskiego jako obcego i języka polskiego poza krajem
 • Elżbieta Sękowska, Zadania praktycznej stylistyki w dydaktyce uniwersyteckiej
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Ewa Wolańska, Model opieki logopedycznej w Polsce
 • Marlena Kurowska, Zaburzenia mowy. Przegląd klasyfikacji
 • Joanna Smogorzewska, Rozwijanie twórczości językowej dzieci w wieku przedszkolnym
 • Alicja Gałczyńska, Dzieci jako nadawcy i odbiorcy zachowań grzecznościowych. Na przykładzie dyskursu przedszkolnego
 • Anna Wileczek, Oburzeni, znudzeni, z(a)wiedzeni... Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym
 • Stanisław Dubisz, Zofia Zaron, Marzena Stępień, Słownik nazw osobowych: cele i założenia
 • Jakub Z. Lichański, Logiczna i retoryczna analiza wyrażenia „etyka słowa”
 • Grzegorz P. Bąbiak, Czy będziemy jeszcze wydawać książki w XXI wieku? Kilka uwag edytora
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
 • Ewa Wolańska, Sylwetka naukowa Docent Doktor Marii Przybysz-Piwko. 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2012)

SPIS TREŚCI bieżącego numeru w jezyku angielskim

THE 5TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF APPLIED POLISH STUDIES
 • Stanisław Dubisz, The Institute of Applied Polish Studies in 2007–2012: Origins and future prospects
 • Józef Porayski-Pomsta, General and clinical speech therapy as a field of study at the Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw
 • Joanna Frużyńska, Magdalena Trysińska, Tomasz Wroczyński, Teacher training in the face of permanent reform of the education system
 • Beata Katarzyna Jędryka, Teaching Polish as a foreign language and teaching Polish outside Poland
 • Elżbieta Sękowska, The tasks of practical stylistics in academic teaching
RESEARCH PAPERS AND ESSAYS
 • Ewa Wolańska, The model of speech-therapy care in Poland
 • Marlena Kurowska, Speech disorders. An overview of classifications
 • Joanna Smogorzewska, Developing linguistic creativity in pre-school children
 • Alicja Gałczyńska, Children as senders and recipients of polite behaviours (on the example of pre-school discourse)
 • Anna Wileczek, Outraged, bored, disappointed, deluded... The semantics of rebellion in the youth sociolect Stanisław Dubisz, Zofia Zaron, Marzena Stępień, Dictionary of Personal Names: Goals and background
 • Jakub Z. Lichański, Logical and rhetorical analysis of the expression ‘ethics of the word’
 • Grzegorz P. Bąbiak, Are we still going to publish books in the 21st century? A few remarks from an editor
CHRONICLE OF THE INSTITUTE OF APPLIED POLISH STUDIES
 • Ewa Wolańska, Academic profile of Associate Professor Maria Przybysz-Piwko. The 40th anniversary of academic teaching and research
BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS BY THE INSTITUTE OF APPLIED POLISH STUDIES (2012)

⇦ WSTECZ