Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Studia pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz  nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność w polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed nauczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim jako drugim. Ścieżka programowa Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem ma na celu przygotowanie aktywnych zawodowo nauczycieli do efektywnej pracy z takimi uczniami.

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Metodyka nauczania języka obcego/drugiego

[hospitacje lekcji i praktyki w ramach przedmiotu]

Warsztat

40

Pisemna praca roczna – projekt dydaktyczny

18

Psychologia międzykulturowa

Wykład

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

3

Pedagogika międzykulturowa

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

4

Psycholingwistyczne aspekty nauczania języka

Wykład

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

3

Elementy logopedii w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego

Warsztat

10

Zaliczenie na ocenę

3

Rozwój mowy dziecka

Wykład

16

Egzamin pisemny

10

Fonetyka artykulacyjna w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

4

Wiedza o współczesnej polszczyźnie

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

3

Prawo oświatowe a dzieci cudzoziemskie

Wykład

10

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

2

Podstawa programowa a dzieci cudzoziemskie

Ćwiczenia

6

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

2

Literatura i kultura dziecięca w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego

Ćwiczenia

18

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

8

 

 

150 godz.

 

60 ECTS

⇦ WSTECZ